16.9 °C, 3.2 m/s, 67.8 %

Jelgavas valstspilsētas pašvaldības iestāde “Pilsētsaimniecība” rīko rakstisku izsoli ar augšupejošu soli  “zemesgabalu nomas tiesību izsole autobusu pieturvietu nojumju uzstādīšanai, ar tiesībām izvietot pieturvietās reklāmu”

Sākumlapa Sludinājumi, vakances, nomaSludinājumiJelgavas valstspilsētas pašvaldības iestāde “Pilsētsaimniecība” rīko rakstisku izsoli ar augšupejošu soli  “zemesgabalu nomas tiesību izsole autobusu pieturvietu nojumju uzstādīšanai, ar tiesībām izvietot pieturvietās reklāmu”
Jelgavas valstspilsētas pašvaldības iestāde “Pilsētsaimniecība” rīko rakstisku izsoli ar augšupejošu soli  “zemesgabalu nomas tiesību izsole autobusu pieturvietu nojumju uzstādīšanai, ar tiesībām izvietot pieturvietās reklāmu”

Tiek izsolītas Jelgavas valstspilsētas pašvaldībai piederošās 79 (septiņdesmit deviņas) zemesgabalu daļas  autobusu pieturvietu nojumju uzstādīšanai, ar tiesībām izvietot reklāmu, turpmāk – Izsoles objekti.

Izsoles objekti  ir Jelgavas valstspilsētas pašvaldībai piederošo zemesgabalu daļas (turpmāk – Zemesgabali) no zemes vienībām ar kadastra apzīmējumiem, kas norādīti Nekustamo īpašumu daļu sarakstā pieturvietu izvietošanai (noteikumu 2. pielikuma 2. pielikums) un saskaņā ar Zemesgabalu izvietojuma skicēm (3.pielikums).

Izsolē var piedalīties dalībnieks – juridiska vai fiziska persona vai personu grupa, kura saskaņā ar spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem un šiem noteikumiem ir tiesīgi piedalīties izsolē un iegūt nekustamo mantu.

Zemesgabalu nomas tiesības piešķiršanas veids –rakstiskā izsolē ar augšupejošu soli.

Izsolei pretendenti var reģistrēties līdz 23.04.2024. pulksten 8.50 Pulkveža Oskara Kalpaka ielā 16A, Jelgavā, 9. kabinetā.

Izsole notiks Pulkveža Oskara Kalpaka ielā 16A, Jelgavā, 7. kabinetā, 23.04.2024. pulksten 9.00.

Izsoles sākumcena – par katru iznomājamo zemesgabalu 28,00 euro (divdesmit astoņi euro) gadā, bet kopā par visiem zemesgabaliem 2 212,00 euro (divi tūkstoši divi simti divpadsmit euro) gadā bez pievienotās vērtības nodokļa.

Zemesgabalu izmantošanas mērķis – sabiedriskā transporta pieturvietu nojumju un aprīkojuma (soliņš) izvietošana atbilstoši Tehniskajai specifikācijai (2. pielikums), nomas līgumam (4. pielikums) un ar tiesībām izvietot reklāmu pieturvietās.

Zemesgabalu nomas termiņš –15 (piecpadsmit) gadi no nomas līguma spēkā stāšanās dienas.

 

Izsoles solis –10,00 euro (desmit euro) par katru iznomājamo Zemesgabalu bez pievienotās vērtības nodokļa.

Izsoles nodrošinājums – 5000,00 euro (pieci tūkstoši euro) bez pievienotās vērtības nodokļa, jāpārskaita pirms izsoles JVPI „Pilsētsaimniecība” (reģistrācijas Nr.90001282486) kontā AS “SEB banka” konts Nr. LV61UNLA0050001003121, bankas kods ULALV2X, norādot maksājuma mērķi: „Nodrošinājums dalībai izsolē “Zemesgabalu nomas tiesību izsole autobusu pieturvietu nojumju uzstādīšanai ar tiesībām izvietot pieturvietās reklāmu”. Nodrošinājumu par saņemtu uzskata, kad naudas līdzekļi ienākuši JVPI „Pilsētsaimniecība” kontā.

Pretendentam noteikumi un visi saistītie dokumenti ir brīvi un tieši pieejami Jelgavas valstspilsētas pašvaldības tīmekļvietnē www.jelgava.lv sadaļā “Pašvaldība/sludinājumi” un JVPI „Pilsētsaimniecība” tīmekļvietnē www.pilsetsaimnieciba.lv  sadaļā “Par mums/Izsoles”

Kontaktpersona, kura tiesīga sniegt organizatorisku informāciju par izsoli – Signe Šmite, tālrunis: 63084486, e-pasts: Signe.Smite@jelgava.lv.

Zemesgabali pieejami apskatei jebkurā laikā bez Izsoles organizētāja pārstāvja dalības.