12.4 °C, 5.1 m/s, 79.6 %

Paziņojums par valsts nekustamā īpašuma pirmo atsavināšanas izsoli nekustamajam īpašumam Filozofu ielā 74A

Sākumlapa Sludinājumi, vakances, nomaSludinājumiPaziņojums par valsts nekustamā īpašuma pirmo atsavināšanas izsoli nekustamajam īpašumam Filozofu ielā 74A
Paziņojums par valsts nekustamā īpašuma pirmo atsavināšanas izsoli nekustamajam īpašumam Filozofu ielā 74A

Latvijas Republikas Veselības ministrija paziņo, ka tiek rīkota valsts nekustamā īpašuma pirmā atsavināšanas izsole ar augšupejošu soli elektronisko izsoļu vietnē ŠEIT.

 

Informācija par valsts nekustamo īpašumu:

 

Veselības ministrijas valdījumā esošais nekustamais īpašums (nekustamā īpašuma kadastra Nr.09000080534), kura sastāvā ietilpst zemes vienība 0,3131 ha platībā (zemes vienības kadastra apzīmējums 09000080534), Filozofu ielā 74A, Jelgavā (turpmāk – Nekustamais īpašums).

 

Īpašuma tiesības uz valsts Nekustamo īpašumu ir nostiprinātas Latvijas valstij Veselības ministrijas personā Jelgavas pilsētas zemesgrāmatas nodalījumā Nr.100000547303.

 

Saskaņā ar Nekustamā īpašuma valsts kadastra informācijas sistēmas datiem Nekustamā īpašuma sastāvā ietilpst zemes vienība ar kadastra apzīmējumu 09000080534 0,3131 ha platībā, kuras galvenais lietošanas mērķis: 0908 – Pārējo sabiedriskās nozīmes objektu apbūve.

 

Nekustamā īpašuma izsoles nosacītā cena ir 37 700,00 euro (trīsdesmit septiņi tūkstoši septiņi simti euro un 00 centi). Izsoles cena nav apliekama ar pievienotās vērtības nodokli.

 

Izsoles solis ir 1000,00 euro (viens tūkstotis euro un 00 centi).

 

Nodrošinājuma apmērs dalībai izsolē ir 10% apmērā no īpašuma nosacītās cenas, kas ir – 3770,00 euro (trīs tūkstoši septiņi simti septiņdesmit euro un 00 centi). Nodrošinājumu jāiemaksā Veselības ministrijas (reģistrācijas numurs 90001474921) norēķinu kontā: LV17TREL2290562020000, Valsts kasē, kods: TRELLV22, norādot maksājuma mērķi: “Nodrošinājums dalībai izsolē par valsts nekustamo īpašumu Filozofu ielā 74A, Jelgavā (kadastra numurs 09000080534)” un, izmantojot elektronisko izsoļu vietni, jānosūta lūgums par autorizāciju izsolei.

 

Samaksa par valsts nekustamo īpašumu ir veicama divu nedēļu laikā no izsoles noslēguma dienas, atskaitot iemaksāto nodrošinājumu.

 

Maksa par dalību izsolē 20,00 euro (divdesmit euro), kas jāieskaita Tiesu administrācijas norēķinu kontā.

 

Izsoles sākums – 2023. gada 1. martā pulksten 13.00 un izsoles noslēgums – 2023. gada 31. martā pulksten 13.00.

 

Pretendentu pieteikšanās termiņš no 2023. gada 1. marta pulksten 13.00 līdz 2023. gada 21. marta pulksten 23.59 elektronisko izsoļu vietnē ŠEIT uzturētā izsoļu dalībnieku reģistrā.

 

Nekustamo īpašumu interesentiem iespējams apskatīt dabā jebkurā laikā.

Papildu informācija par izsoli – Veselības ministrijas Resursu un īpašumu pārvaldības nodaļa, tālr. 26670868.

 

Ar izsoles noteikumiem un citu informāciju par izsoli var iepazīties:

1) elektronisko izsoļu vietnē ŠEIT;

 

2) interneta tīmekļa vietnē www.vm.gov.lv sadaļā “Par mums” – “Izsoles”

 

3) interneta tīmekļa vietnē www.vni.lv sadaļā “Sludinājumi”.