-4.6 °C, 5 m/s, 82.6 %

Rezultāti – Jelgavas pilsētas pašvaldības iestāde “Pilsētsaimniecība” pārdod rakstiskā izsolē kustamo mantu

Sākumlapa Sludinājumi, vakances, nomaSludinājumiRezultāti – Jelgavas pilsētas pašvaldības iestāde “Pilsētsaimniecība” pārdod rakstiskā izsolē kustamo mantu
Rezultāti – Jelgavas pilsētas pašvaldības iestāde “Pilsētsaimniecība” pārdod rakstiskā izsolē kustamo mantu

1. Izsoles priekšmets: augošu koku koksnes kopējā krāja 1920,48 m3, kas atrodas Jelgavas pilsētas pašvaldības nekustamā īpašuma „Siliņu–Viskaļu mežs” sastāvā esošajā zemes vienībā ar kadastra apzīmējumu 09000290601.

 

2. Izsole notiks 2019. gada 11. septembrī pulksten 10 Jelgavā, Pulkveža Oskara Kalpaka ielā 16A, 14. kabinetā.

 

3. Izsoles veids: rakstiska izsole ar augšupejošu soli.

 

4. Izsoles noteikumu saņemšana/iepazīšanās: ar izsoles noteikumiem var iepazīties/saņemt JPPI „Pilsētsaimniecība” Pulkveža Oskara Kalpaka ielā 16A, Jelgavā, 6.kabinetā vai mājas lapā www.jelgava.lv sadaļā „Sludinājumi” un www.pilsetsaimnieciba.lv sadaļā „Iepirkumi un izsoles”.

 

5. Izsoles priekšmetu dabā var apskatīt līdz 2019.gada 10.septembrim, iepriekš sazinoties ar mežzini Mārtiņu Krūmiņu, tālrunis: 29339162.

 

6. Piedāvājumu iesniegšanas kārtība, izsoles vieta un laiks: reģistrētajam dalībniekam piedāvājums jāiesniedz 2019.gada 11.septembrī plkst.10.00 JPPI „Pilsētsaimniecība”, Jelgavā, Pulkveža Oskara Kalpaka ielā 16A, 14.kabinetā.

 

7. Izsoles priekšmeta nosacītā cena: 33 600,00 euro.

 

8. Izsoles nodrošinājums un tā samaksas kārtība: izsoles nodrošinājums 3 360,00 euro, kas jāsamaksā pirms izsoles ar pārskaitījumu JPPI „Pilsētsaimniecība”– AS SEB banka, konts LV61UNLA0050001003121, norādot maksājuma mērķi „Augošu koku cirsmas izsoles nodrošinājums”.

 

9. Samaksas kārtība: bezskaidras naudas norēķins vienas nedēļas laikā no izsoles dienas.

  1.  
  2. Izsoles noteikumiCirsmas skiceIzmantotās sortimentu cenas
  3. Cirsmu novērtējumi
  4. Rezultāti