18.9 °C, 3.4 m/s, 56.9 %

Rezultāti- Nomas tiesību izsole nekustamā īpašuma daļai – nedzīvojamās telpas 15,3m2 platībā Jelgavā, Dobeles ielā 62a

Sākumlapa Sludinājumi, vakances, nomaSludinājumiRezultāti- Nomas tiesību izsole nekustamā īpašuma daļai – nedzīvojamās telpas 15,3m2 platībā Jelgavā, Dobeles ielā 62a
Rezultāti- Nomas tiesību izsole nekustamā īpašuma daļai – nedzīvojamās telpas 15,3m2 platībā Jelgavā, Dobeles ielā 62a

Rezultātu publicēšanas datums: 25.11.2019

 

Priekšmets – izsole.


Izsoles nosaukums:”Jelgavā, Dobeles ielā 62a, nedzīvojamās telpas Nr.014 ar kopējo platību 43,5m2

Izsoles identifikācijas Nr. SIA “JNĪP” – IZS-2019-5

 

Iesniegts 1 piedāvājums kas atbilst Nolikumā noteiktajām prasībām:

 

  1. Pretendenta nosaukums: SIA “COFFEE GRAND”
  •  Piedāvājuma iesniegšanas datums un laiks: 25/11/2019 – plkst. 9.15
  • Pretendenta piedāvātā nomas maksa par 1m2 bez PVN: EUR 1,87
  • Vēlamais nomas līguma termiņš: 5 gadi
  • Pretendents piedalās piedāvājuma atvēršanā: nē

 

Par izsoles uzvarētāju tiek atzīts  pretendents : SIA “COFFEE GRAND” ar piedāvāto nomas maksu par 1m2 bez PVN: EUR 1,87 un ar piedāvāto nomas līguma termiņu 5 gadi.

 

 

Izsoles nosaukums: „Par nomas tiesību izsoli Jelgavā, Dobeles ielā 62a, nedzīvojamās telpas Nr.008(3) ar kopējo platību 15,3 m2

 
Izsoles identifikācijas Nr. SIA “JNĪP” – IZS-2019-2
 
Sludinājums par nomas tiesību izsoli nekustamā īpašuma daļai – nedzīvojamām telpām Nr. 008(3); 15,3m2 platībā Jelgavā, Dobeles ielā 62a (būves kadastra apzīmējums 09000010033)
NOMAS OBJEKTA ADRESE Jelgavā, Dobeles ielā 62a. Nr.008(3)
KADASTRA NR. Būve ar kadastra Nr. 09000040390
IZMANTOŠANAS VEIDS Darbnīcai, noliktavai
IZSOLES NOSĀCĪTĀ NOMAS MAKSA 2,10 EUR/m2 (neieskaitot PVN) mēnesī
IZSOLES SOLIS 0.10 Eur /m2
IZNOMĀŠANAS TERMIŅŠ Līdz 5 gadiem
IZSOLES VEIDS , DATUMS , LAIKS, VIETA Pirmā Rakstiska izsole
IZNOMĀTĀJS SIA “Jelgavas nekustamā īpašuma pārvalde”
TERMIŅŠ UN VIETA PIETEIKUMU IESNIEGŠANAI

Līdz 2019. gada 8.maijam plkst. 10:00. Pieteikumi jāiesniedz Jelgavā, Pulkveža Brieža ielā 26, 2. stāvā, 15. kabinetā 

IZSOLES NOLIKUMS UN NOMAS LĪGUMA PROJEKTS

Ar izsoles nolikumu un nomas līguma projektu var iepazīties SIA “Jelgavas nekustamā īpašuma pārvalde ” mājas lapā www.nip.lv vai Jelgavas pilsētas pašvaldības mājas lapā  www.jelgava.lv , kā arī SIA “Jelgavas nekustamā īpašuma pārvalde” ,  Jelgavā, Pulkveža Brieža ielā 26,  2. stāvā, 14. kabinetā,  darba dienās no plkst. 09:00 līdz 12:00.

OBJEKTA APSKATE (VIETA, LAIKS) Objektu var apskatīt sazinoties ar SIA “Jelgavas nekustamā īpašuma pārvalde” namu pārzini Aivaru Žukovski, tālr. 29339125.
LĪGUMA NOSLĒGŠANAS TERMIŅŠ un NOSACĪJUMI Saskaņā ar Nolikumu
NOMAS TIESĪBU PIEŠĶIRŠANAS ĪPAŠIE NOSACĪJUMI

Nomas objektu vai tā daļu Nomniekam nav tiesību ieķīlāt, apgrūtināt ar lietu tiesībām, nodot apakšnomā bez saskaņošanas ar Iznomātāju.

Apakšnoma var tikt saskaņota ja apakšnomā tiek nodots ne vairāk kā 50 % no nomas objekta platības.

Nomas tiesību pretendentam nav nodokļu parādu.

 

Piedāvājumi iesniedzami vai nosūtāmi:

Pulkveža Brieža ielā 26, Jelgavā, LV 3007, uz aploksnes norādot izsoles nosaukumu un identifikācijas Nr.

 

Kontakti:

Nekustamā īpašuma iznomāšanas komisijas priekšsēdētāja- tehniskā direktora palīgs Viktorija Penčura, tālr. 63012010, e-pasts viktorija.pencura@jnip.lv ; Nekustamā īpašuma iznomāšanas komisijas locekle- klientu apkalpošanas daļas vadītāja Anžela Mizūne , tālr. 63083380; e- pasts klienti@jnip.lv .

SIA ”Jelgavas nekustamā īpašuma pārvalde”, reģ.Nr.LV43603011548

 

Pasta adrese:

Pulkveža Brieža ielā 26, Jelgava, LV – 3007, kab. Nr.15

e-pasts: info@jnip.lv

tālrunis 63020605, fakss 63012173

 

Nolikums

Pieteikums

Rezultāti