5 °C, 5 m/s, 88.6 %

Rezultāti – Paziņojums par Jelgavas valstspilsētas pašvaldības iestādes “Pilsētsaimniecība” augošo koku koksnes ar kopējo krāju 3993,54 m3 apjomā pārdošanu izsolē

Sākumlapa Sludinājumi, vakances, nomaSludinājumiRezultāti – Paziņojums par Jelgavas valstspilsētas pašvaldības iestādes “Pilsētsaimniecība” augošo koku koksnes ar kopējo krāju 3993,54 m3 apjomā pārdošanu izsolē
Rezultāti – Paziņojums par Jelgavas valstspilsētas pašvaldības iestādes “Pilsētsaimniecība” augošo koku koksnes ar kopējo krāju 3993,54 m3 apjomā pārdošanu izsolē

Izsoles rezultāti

 

Par izsoles uzvarētāju tiek atzīts pretendents – SIA “Stiga RM” ar piedāvāto cenu par kustamo mantu – augošu koku koksni ar kopējo krāju 3993,54 m 265970,20 euro (divi simti sešdesmit pieci tūkstoši deviņi simti septiņdesmit euro 20 centi) apmērā bez pievienotās vērtības nodokļa.

 

 

 

Izsoles organizētājs: Jelgavas valstspilsētas pašvaldības iestāde “Pilsētsaimniecība” pārdod augošo koku koksnes ar kopējo krāju 3993,54 m3, kas atrodas Jelgavas valstspilsētas pašvaldības nekustamā īpašuma Šūmaņu ceļā 2, Jelgavā (kadastra numurs 09000230031) sastāvā esošajās zemes vienībās ar kadastra apzīmējumu 09000230025, 09000230031, 09000230020, 09000230001, 09000230002 un 09000230003 (turpmāk – izsoles priekšmets).

 

Izsoles veids: elektroniskā izsolē ar augšupejošu soli.

 

Izsolāmās mantas nosacītā cena: 241 970,20  euro (divi simti četrdesmit viens tūkstotis deviņi simti septiņdesmit euro 20 centi) bez PVN.

 

Izsoles solis: 2000,00 euro (divi tūkstoši euro 00 centi) bez PVN

 

Izsoles nodrošinājums noteikts 10% apmērā no izsolāmā priekšmeta sākumcenas, t.i., 24 197,02 euro (divdesmit četri tūkstoši viens simts deviņdesmit septiņi euro 02 centi) bez PVN.

 

Personai, kura vēlas piedalīties izsolē, līdz 2023. gada 5. februārim jāveic izsoles nodrošinājuma samaksa, ieskaitot to Jelgavas valstspilsētas pašvaldības iestādes “Pilsētsaimniecība” kontā LV61UNLA0050001003121, AS “SEB banka”, bankas kods UNLALV2X, ar atzīmi “Nodrošinājums elektroniskajai izsolei “Augošu koku koksne ar kopējo krāju 3993,54 m3” un, izmantojot elektronisko izsoļu vietni, jānosūta lūgums Jelgavas valstspilsētas pašvaldības iestādei “Pilsētsaimniecība” autorizēt dalību izsolē.

 

Izsoles pretendentu reģistrācija notiek no 16.01.2023. pulksten 13:00 līdz 05.02.2023. pulksten 23:59 elektronisko izsoļu vietnē

 

Izsoles norises laiks: Izsole sākas elektronisko izsoļu vietnē 16.01.2023. pulksten 13:00 un noslēdzas 15.02.2023. pulksten 13:00.

 

Izsoles noteikumi

Novērtējums

Cirsmas novērtējums

Pirkuma līgums