5 °C, 5 m/s, 88.6 %

Rezultāti – Paziņojums par Jelgavas valstspilsētas pašvaldības iestādes “Pilsētsaimniecība” augošo koku koksnes kopējo krāju 440,11 m3 apjomā pārdošanu izsolē

Sākumlapa Sludinājumi, vakances, nomaSludinājumiRezultāti – Paziņojums par Jelgavas valstspilsētas pašvaldības iestādes “Pilsētsaimniecība” augošo koku koksnes kopējo krāju 440,11 m3 apjomā pārdošanu izsolē
Rezultāti – Paziņojums par Jelgavas valstspilsētas pašvaldības iestādes “Pilsētsaimniecība” augošo koku koksnes kopējo krāju 440,11 m3 apjomā pārdošanu izsolē

IZSOLES REZULTĀTI:

 

Izsoles nosaukums: “Augošo koku koksne ar kopējo krāju 440,11 m3

 

Par izsoles uzvarētāju tiek atzīts pretendents – SIA “MEZA EKSPERTI” ar piedāvāto cenu par kustamo mantu – augošu koku koksni ar kopējo krāju 440,11 m3 23 100,00 euro (divdesmit trīs tūkstoši viens simts euro 00 centi) apmērā bez pievienotās vērtības nodokļa.

 

 

 

Izsoles organizētājs: Jelgavas valstspilsētas pašvaldības iestāde “Pilsētsaimniecība” pārdod augošo koku koksnes kopējo krāju 440,11 m3 apjomā, kas atrodas Jelgavas valstspilsētas pašvaldības nekustamā īpašuma “Siliņu – Viskaļu mežs” sastāvā esošajā zemes vienībā ar kadastra apzīmējumu 09000290601 (turpmāk – izsoles priekšmets).

 

Izsoles veids: elektroniskā izsolē ar augšupejošu soli.

 

Izsolāmās mantas nosacītā cena: 14 100,00 euro bez PVN.

 

Izsoles solis: 1000,00 (viens tūkstotis) euro bez PVN

 

Izsoles nodrošinājums noteikts 10% apmērā no izsolāmā priekšmeta sākumcenas, t.i., 1410,00 euro (viens tūkstotis četri simti desmit euro 00 centi) bez PVN.

 

Personai, kura vēlas piedalīties izsolē, līdz 2022. gada 25. oktobrim jāveic izsoles nodrošinājuma samaksa, ieskaitot to Jelgavas valstspilsētas pašvaldības iestādes “Pilsētsaimniecība” kontā LV61UNLA0050001003121, AS “SEB banka”, bankas kods UNLALV2X, ar atzīmi “Nodrošinājums elektroniskajai izsolei “Augošu koku koksne ar kopējo krāju 440,11 m3“” un, izmantojot elektronisko izsoļu vietni, jānosūta lūgums Jelgavas valstspilsētas pašvaldības iestādei “Pilsētsaimniecība” autorizēt dalību izsolē.

 

Izsoles pretendentu reģistrācija notiek no 2022. gada 5. oktobra pulksten 13:00 līdz 2022. gada 25. oktobrim pulksten 23:59 elektronisko izsoļu vietnē

 

Izsoles norises laiks: Izsole sākas elektronisko izsoļu vietnē 2022. gada 5. oktobrī pulksten 13:00 un noslēdzas 2022. gada 4. novembrī pulksten 13:00.

 

Izsoles noteikumi

Cirsmas novērtējums

Augošu koku koksnes kopējās krājas saraksts

Pirkuma līgums