13.8 °C, 2.5 m/s, 95.4 %

Rezultāti – Paziņojums par Jelgavas valstspilsētas pašvaldības iestādes “Pilsētsaimniecība” kokmateriālu pārdošanu izsolē

Sākumlapa Sludinājumi, vakances, nomaSludinājumiRezultāti – Paziņojums par Jelgavas valstspilsētas pašvaldības iestādes “Pilsētsaimniecība” kokmateriālu pārdošanu izsolē
Rezultāti – Paziņojums par Jelgavas valstspilsētas pašvaldības iestādes “Pilsētsaimniecība” kokmateriālu pārdošanu izsolē

IZSOLES REZULTĀTI:

 

Izsoles nosaukums: “Kokmateriāli 384,40 m3 apjomā”

 

Par izsoles uzvarētāju tiek atzīts pretendents – SIA “DENDRA” ar piedāvāto cenu par kustamo mantu – kokmateriāliem 384,40 m3 apjomā 38 720,00 euro (trīsdesmit astoņi tūkstoši septiņi simti divdesmit euro 00 centi) apmērā ar pievienotās vērtības nodokļi.

 

 

 

Izsoles organizētājs: Jelgavas valstspilsētas pašvaldības iestāde “Pilsētsaimniecība” pārdod kokmateriālus 384,40 m3 apjomā, kas atrodas Jelgavas valstspilsētas pašvaldības nekustamā īpašuma “Siliņu – Viskaļu mežs” sastāvā esošajā zemes vienībā ar kadastra apzīmējumu 09000290601 (turpmāk – izsoles priekšmets).

Izsoles veids: elektroniskā izsolē ar augšupejošu soli.

Izsolāmās mantas nosacītā cena: 31 000,00 euro bez PVN.

Izsoles solis: 1000,00 (viens tūkstotis) euro bez PVN,

Izsoles nodrošinājums noteikts 10% apmērā no izsolāmā priekšmeta sākumcenas, t.i., 3 100,00 euro (trīs tūkstoši viens simts euro 00 centi) bez PVN.

Personai, kura vēlas piedalīties izsolē, līdz 2022. gada 21. jūlijam jāveic izsoles nodrošinājuma samaksa, ieskaitot to Jelgavas valstspilsētas pašvaldības iestādes “Pilsētsaimniecība” kontā LV61UNLA0050001003121, AS “SEB banka”, bankas kods UNLALV2X, ar atzīmi “Nodrošinājums elektroniskajai izsolei “Kokmateriāli 384,40 m3 apjomā”” un, izmantojot elektronisko izsoļu vietni, jānosūta lūgums Jelgavas valstspilsētas pašvaldības iestādei “Pilsētsaimniecība” autorizēt dalību izsolē.

Izsoles pretendentu reģistrācija notiek no 2022. gada 1. jūlija pulksten 13 līdz 2022. gada 21. jūlijam pulksten 23.59 elektronisko izsoļu vietnē

Izsoles norises laiks: Izsole sākas elektronisko izsoļu vietnē 2022. gada 1. jūlijā pulksten 13 un noslēdzas 2022. gada 1. augustā pulksten 13.

 

Kokmateriālu novērtējums

Pirkuma līgums

Noteikumi