25.4 °C, 2.4 m/s, 42.1 %

Rezultāti- Rakstiska izsole SIA “Jelgavas nekustamā īpašuma pārvalde” piederošai automašīnai ŠKODA PRAKTIK

Sākumlapa Sludinājumi, vakances, nomaSludinājumiRezultāti- Rakstiska izsole SIA “Jelgavas nekustamā īpašuma pārvalde” piederošai automašīnai ŠKODA PRAKTIK
Rezultāti- Rakstiska izsole SIA “Jelgavas nekustamā īpašuma pārvalde” piederošai automašīnai ŠKODA PRAKTIK

Rezultātu publicēšanas datums: 15.09.2020.

 

Iesniegts 1 piedāvājums: 

1. Pretendenta nosaukums: fiziska persona

1.1. Piedāvājuma iesniegšanas datums un laiks: 15.09.2020. pulksten 9.50

1.2. Pretendenta piedāvātā cena ar PVN: EUR 425,00

1.3. Pretendents piedalās piedāvājuma atvēršanā: nē

1.4. Pretendenta piedāvājums atbilst Nolikuma prasībām

Par izsoles uzvarētāju tiek atzīts  pretendents : fiziska persona ar piedāvāto cenu ar PVN: EUR 425,00.

 

IZSOLES NOTEIKUMI:

 

1. Izsoles objekts: kustamā manta – automašīna: ŠKODA PRAKTIK

  • Veids: Kravas pasažieru.
  • Valsts reģ. Nr. HV 1225
  • Pirmās reģ. datums: 01/10/2008
  • Pilna masa: 1835
  • Dīzeļdegviela 1,4
  • Konstatēts:  Nav izieta TA, ilgstoši nav ekspluatēta, virsbūves korozija, krāsojuma bojājumi, salona defekti.

2. Izsoles vieta: SIA “Jelgavas nekustamā īpašuma pārvalde”, Pulkveža Brieža ielā 26, Jelgava.

 

3. Izsoles laiks: 2020.gada 15.septembris pulksten 10.

 

4. Informācija par izsoli: ar izsoles noteikumiem var iepazīties SIA “Jelgavas nekustamā īpašuma pārvalde” mājas lapā www.nip.lv.

 

5. Izsolāmās mantas apskate: izsolāmā manta apskatāma iepriekš saskaņojot ar SIA “Jelgavas nekustamā īpašuma pārvalde” transporta daļas dispečeres –  Ņinas Kožanes, tālr. 63024976, 26103968

 

6. Izsoles objekta nosacītā cena: EUR 425,-  (četri simti divdesmit pieci euro). Visi vērtējuma izcenojumi ar PVN 21% .

 

7. Maksāšanas līdzekļi – euro (EUR).

 

8. Izsoles solis – EUR 5,-.

 

9. Izsoles metode – rakstiska izsole.

 

10. Personas, kuras vēlas piedalīties izsolē, iesniedz Izsoles komisijai šādus dokumentus:

  • fiziskās personas – pieteikumu par vēlēšanos iegādāties automašīnu saskaņā ar izsoles noteikumiem un lūgumu reģistrēt attiecīgo personu par Izsoles dalībnieku, personu apliecinoša dokumenta kopiju;
  • juridiskās personas – pieteikumu par vēlēšanos iegādāties automašīnu saskaņā ar izsoles noteikumiem un lūgumu reģistrēt attiecīgo personu par Izsoles dalībnieku, komersanta reģistrācijas apliecības kopiju, spēkā esošu statūtu norakstu vai izrakstu par pārvaldes institūciju (amatpersonu) kompetences apjomu.

11. Izsoles norise:

  • izsole var notikt, ja uz to reģistrējies vismaz 1 (viens) izsoles dalībnieks;
  • par izsoles uzvarētāju tiks atzīts izsoles dalībnieks, kurš par automašīnu nosolījis visaugstāko cenu, ievērojot izsoles noteikumus.

12. Nosolītās cenas samaksa: piedāvāto augstāko summu par automašīnu, Izsoles uzvarētājam jāsamaksā vienas nedēļas laikā no izsoles dienas. Nokavējot noteikto samaksas termiņu, izsoles uzvarētājs zaudē tiesības iegādāties izsolāmo mantu un iesniegto nodrošinājumu.

 

13. Izsoles rezultātu apstiprināšana: izsoles rezultātus apstiprina SIA “Jelgavas nekustamā īpašuma pārvalde” izsoles komisija. noteiktajā kārtībā.

 

14. Pirkuma līguma noslēgšana: Pirkuma līgums starp SIA “Jelgavas nekustamā īpašuma pārvalde” un izsoles uzvarētāju jānoslēdz 7(septiņu)dienu laikā pēc izsoles rezultātu apstiprināšanas.

 

 Pieteikums