15.8 °C, 1.4 m/s, 84.2 %

Rezultāti- Rakstiska izsole SIA “Jelgavas nekustamā īpašuma pārvalde”piederošai automašīnai VW CARAVELLE

Sākumlapa Sludinājumi, vakances, nomaSludinājumiRezultāti- Rakstiska izsole SIA “Jelgavas nekustamā īpašuma pārvalde”piederošai automašīnai VW CARAVELLE
Rezultāti- Rakstiska izsole SIA “Jelgavas nekustamā īpašuma pārvalde”piederošai automašīnai VW CARAVELLE

“SIA “Jelgavas nekustamā īpašuma pārvalde”  piederošo  automašīnu

VW CARAVELLE (Šasijas Nr. WV2ZZZ7HZBHO14219, Valsts reģ. Nr.KG5647) atsavināšanas izsole”

 

Rezultātu publicēšanas datums: 10.02.2021.

 

Priekšmets – izsole.

Izsoles nosaukums:”SIA “Jelgavas nekustamā īpašuma pārvalde”  piederošo  automašīnu VW atsavināšanas izsole”

Izsoles identifikācijas Nr. SIA “JNĪP” – IZS-2021-1

 

Iesniegts 1 piedāvājums: 

1. Pretendenta nosaukums: fiziskā persona A.B

1.1.Piedāvājuma iesniegšanas datums un laiks: 10.02.2021 – pulksten 8.30

1.2.Pretendenta piedāvātā cena ar PVN: EUR 1250,00

1.3.Pretendents piedalās piedāvājuma atvēršanā: nē

1.4.Pretendenta piedāvājums atbilst Nolikuma prasībām

 

Par izsoles uzvarētāju tiek atzīts  pretendents : A.B. ar piedāvāto cenu ar PVN: EUR 1250,00.

 

Kontakti:

SIA “Jelgavas nekustamā īpašuma pārvalde”, reģ.Nr.LV43603011548

Pasta adrese:

Pulkveža Brieža ielā 26, Jelgava, LV – 3007, kab. Nr.15

e-pasts:  info@jnip.lv

tālrunis: 63020605, fakss: 63012173

 

 

IZSOLES NOTEIKUMI:

1. Izsoles objekts: kustamā manta – automašīna: VW CARAVELLE

Šasijas Nr. WV2ZZZ7HZBHO14219

Veids: Kravas pasažieru.

Valsts reģ. Nr. KG5647

Pirmās reģ. datums: 21.07.2010

Dīzeļdegviela 2.0

Konstatēts:  Dzinēja defekts- dzinējs izjauktā veidā, ātrumkārbas defekts, virsbūves korozija, virsbūves bojājumi, salona defekti.

 

2. Izsoles vieta: SIA “Jelgavas nekustamā īpašuma pārvalde”, Pulkveža Brieža ielā 26, Jelgava.


3. Izsoles laiks: 2021.gada 10.februārī pulksten 10.

 

4. Informācija par izsoli: ar izsoles noteikumiem var iepazīties SIA “Jelgavas nekustamā īpašuma pārvalde” mājas lapā www.nip.lv vai Jelgavas pilsētas pašvaldības mājas lapā  www.jelgava.lv.

 

5. Izsolāmās mantas apskate: izsolāmā manta apskatāma iepriekš saskaņojot ar SIA “Jelgavas nekustamā īpašuma pārvalde” transporta daļas dispečeres –  Ņinas Kožanes, tālr. 63024976, 26103968

 

6. Izsoles objekta nosacītā cena: EUR 1200,-  (viens tūkstotis divi simti eiro). Visi vērtējuma izcenojumi ar PVN 21% .

 

7. Maksāšanas līdzekļi euro (EUR).

 

8. Izsoles solis EUR 10,-.

 

9. Izsoles metode – rakstiska izsole.

 

10. Personas, kuras vēlas piedalīties izsolē, iesniedz Izsoles komisijai šādus dokumentus:

  • fiziskās personas – pieteikumu par vēlēšanos iegādāties automašīnu saskaņā ar izsoles noteikumiem un lūgumu reģistrēt attiecīgo personu par Izsoles dalībnieku, personu apliecinoša dokumenta kopiju;
  • juridiskās personas – pieteikumu par vēlēšanos iegādāties automašīnu saskaņā ar izsoles noteikumiem un lūgumu reģistrēt attiecīgo personu par Izsoles dalībnieku, komersanta reģistrācijas apliecības kopiju, spēkā esošu statūtu norakstu vai izrakstu par pārvaldes institūciju (amatpersonu) kompetences apjomu.

11. Izsoles norise:

  • izsole var notikt, ja uz to reģistrējies vismaz 1 (viens) izsoles dalībnieks;
  • par izsoles uzvarētāju tiks atzīts izsoles dalībnieks, kurš par automašīnu nosolījis visaugstāko cenu, ievērojot izsoles noteikumus.

12. Nosolītās cenas samaksa: piedāvāto augstāko summu par automašīnu, Izsoles uzvarētājam jāsamaksā vienas nedēļas laikā no izsoles dienas. Nokavējot noteikto samaksas termiņu, izsoles uzvarētājs zaudē tiesības iegādāties izsolāmo mantu un iesniegto nodrošinājumu.

 

13. Izsoles rezultātu apstiprināšana: izsoles rezultātus apstiprina SIA “Jelgavas nekustamā īpašuma pārvalde” izsoles komisija. noteiktajā kārtībā.


14. Pirkuma līguma noslēgšana: Pirkuma līgums starp SIA “Jelgavas nekustamā īpašuma pārvalde” un izsoles uzvarētāju jānoslēdz 7 (septiņu) dienu laikā pēc izsoles rezultātu apstiprināšanas.