-3.6 °C, 1.8 m/s, 78.3 %

Rezultāti- Rakstiskas izsoles „Augošu koku koksne ar kopējo krāju 119.36m3” noteikumi

Sākumlapa Sludinājumi, vakances, nomaSludinājumiRezultāti- Rakstiskas izsoles „Augošu koku koksne ar kopējo krāju 119.36m3” noteikumi
Rezultāti- Rakstiskas izsoles „Augošu koku koksne ar kopējo krāju 119.36m3” noteikumi

Jelgavas pilsētas pašvaldības iestāde „Pilsētsaimniecība” (turpmāk – JPPI “Pilsētsaimniecība”) pārdod rakstiskā izsolē kustamo mantu.

 1. 1.      Izsoles priekšmets: augošu koku koksnes kopējā krāja 119,36 m3, kas atrodas Jelgavas pilsētas pašvaldības nekustamā īpašuma „Šūmaņu mežs” sastāvā esošajā zemes vienībā ar kadastra apzīmējumu 09000310006.
 2. 2.      Izsole notiks 2019.gada 29.martā plkst.10.00 Jelgavā, Pulkveža Oskara Kalpaka ielā 16A, 14.kabinetā.

  1. 3.      Izsoles veids: rakstiska izsole ar augšupejošu soli.
  2. 4.      Izsoles noteikumu saņemšana/iepazīšanās: ar izsoles noteikumiem var iepazīties/saņemt JPPI „Pilsētsaimniecība” Pulkveža O.Kalpaka ielā 16A, Jelgavā, 6.kabinetā vai mājas lapā www.jelgava.lv sadaļā „Sludinājumi” un www.pilsetsaimnieciba.lv sadaļā „Iepirkumi un izsoles”.
  3. 5.      Izsoles priekšmetu dabā var apskatīt līdz 2019.gada 27.martam, iepriekš sazinoties ar mežzini Mārtiņu Krūmiņu, tālrunis 29339162.
  4. 6.      Piedāvājumu iesniegšanas kārtība, izsoles vieta un laiks: reģistrētajam dalībniekam piedāvājums jāiesniedz 2019.gada 29.martā plkst.10.00 JPPI „Pilsētsaimniecība”, Jelgavā, Pulkveža Oskara Kalpaka ielā 16A, 14.kabinetā.
  5. 7.      Izsoles priekšmeta nosacītā cena: 3 100,00 euro.
  6. 8.      Izsoles nodrošinājums un tā samaksas kārtība: izsoles nodrošinājums 310,00 euro, kas jāsamaksā pirms izsoles ar pārskaitījumu JPPI „Pilsētsaimniecība”– AS SEB banka, konts LV61UNLA0050001003121, norādot maksājuma mērķi „Augošu koku cirsmas izsoles nodrošinājums”.
  7. 9.      Samaksas kārtība: bezskaidras naudas norēķins vienas nedēļas laikā no izsoles dienas.

   1. Izsoles noteikumi
   2. Cirsmas novērtējums

    1. Cirsmas skice
    2. Rezultāti