15.5 °C, 2.7 m/s, 74.5 %

Sludinājums par nomas tiesību izsoli Jelgavas Sv. Trīsvienības baznīcas torņa nedzīvojamo telpu daļai – restorāna un virtuves telpām ar aprīkojumu 122,7 m2  platībā un pie objekta piegulošai zemei 30m2 platībā Jelgavā, Akadēmijas ielā 1

Sākumlapa Sludinājumi, vakances, nomaSludinājumiSludinājums par nomas tiesību izsoli Jelgavas Sv. Trīsvienības baznīcas torņa nedzīvojamo telpu daļai – restorāna un virtuves telpām ar aprīkojumu 122,7 m2  platībā un pie objekta piegulošai zemei 30m2 platībā Jelgavā, Akadēmijas ielā 1
Sludinājums par nomas tiesību izsoli Jelgavas Sv. Trīsvienības baznīcas torņa nedzīvojamo telpu daļai – restorāna un virtuves telpām ar aprīkojumu 122,7 m2  platībā un pie objekta piegulošai zemei 30m2 platībā Jelgavā, Akadēmijas ielā 1

Sludinājums par nomas tiesību izsoli nedzīvojamai telpu daļai – restorāna un virtuves telpām ar aprīkojumu 122,7 mplatībā un pie objekta piegulošai zemei 30 m2 platībā Jelgavā, Akadēmijas ielā 1

NOMAS OBJEKTA ADRESE: Jelgavā, Akadēmijas ielā 1, Jelgavas Sv. Trīsvienības baznīcas tornis

KADASTRA NR.:  būves kadastra apzīmējums 09000060071001

  • IZMANTOŠANAS VEIDS: restorāna tipa izveide, ēdināšanas pakalpojumu sniegšanai.

IZSOLES NOSACĪTĀ NOMAS MAKSA: nedzīvojamās telpas 3,50 EUR/m2 (neieskaitot PVN) mēnesī; zemei 10,- EUR/m2 (neieskaitot PVN) mēnesī

IZNOMĀŠANAS TERMIŅŠ: Līdz 5 gadiem

IZSOLES VEIDS : Pirmā rakstiskā izsole

IZNOMĀTĀJS: JVPI “Jelgavas reģionālais tūrisma centrs”

 TERMIŅŠ UN VIETA PIETEIKUMU IESNIEGŠANAI: līdz 2024.gada 11.jūnijam plkst. 13.00. Pieteikumi jāiesniedz Jelgavā, Akadēmijas ielā 1, darba dienās no plkst.9.00 līdz plkst.17.00.

 IZSOLES NOLIKUMS UN NOMAS LĪGUMA PROJEKTS: Ar izsoles nolikumu un nomas līguma projektu var Jelgavas pilsētas pašvaldības mājas lapā  www.jelgava.lv .

OBJEKTA APSKATE (VIETA, LAIKS): Pretendentiem tiek nodrošināta Objekta apskate, laiku saskaņojot ar Vinetu Rekneri, tālrunis: 63005453 vai 27886806, e-pasts: vineta.reknere@tornis.jelgava.lv.

LĪGUMA NOSLĒGŠANAS TERMIŅŠ un NOSACĪJUMI: Saskaņā ar Nolikumu.

NOMAS TIESĪBU PIEŠĶIRŠANAS ĪPAŠIE NOSACĪJUMI: Nomas objektu vai tā daļu Nomniekam nav tiesību ieķīlāt, apgrūtināt ar lietu tiesībām, nodot ilglaicīgā apakšnomā.

Nomas tiesību pretendentam nav nodokļu parādu, kas kopsummā pārsniedz 150 eiro.