25.3 °C, 1.3 m/s, 65.2 %

Topogrāfiskās uzmērīšanas plānu saskaņošana (Informācija par datu apstrādi)

Sākumlapa Topogrāfiskās uzmērīšanas plānu saskaņošana (Informācija par datu apstrādi)
Topogrāfiskās uzmērīšanas plānu saskaņošana (Informācija par datu apstrādi)

Apstrāde               

Topogrāfiskās uzmērīšanas plānu saskaņošana

Pārzinis

Jelgavas valstspilsētas pašvaldība:

Jelgavas valstspilsētas pašvaldības iestādes “Centrālā pārvalde” Būvvalde, reģistrācijas Nr.90000042516, adrese: Jelgava, Lielā iela 11, LV-3001, e-pasts: pasts@jelgava.lv, tālrunis: 63005564, 63005522, tīmekļa vietne: www.jelgava.lv.

Apstrādes nolūks/mērķis

Iesniegumā norādītās personas identificēšana, informācijas pārbaude un topogrāfiskā uzmērījuma plāna saskaņošanai un reģistrācijai.

Apstrādes tiesiskais pamatojums

Datu Regulas Nr.2016/679 6.panta 1.punkta c), e) apakšpunkts, Iesniegumu likuma 3.panta otrā daļa, Ģeotelpiskās informācijas likums, Ministru kabineta 2012.gada 27.aprīļa noteikumi Nr.281 “Augstas detalizācijas topogrāfiskās informācijas un tās centrālās datubāzes noteikumi”, Jelgavas pilsētas pašvaldības 2020.gada 2.oktobra saistošie noteikumi Nr.20-31 “Par augstas detalizācijas topogrāfiskās informācijas aprites kārtību Jelgavas pilsētā”.

Datu subjektu kategorijas un personas datu veidi 

Ģeodēzisko darbu veikšanai sertificētas personas vārds, uzvārds, sertifikāta numurs, atbildes sniegšanai deklarētās vai faktiskās dzīvesvietas adrese/juridiskā vai struktūrvienības adrese, bet saziņai kontakttālrunis un e-pasts.

Datu saņēmēju kategorijas

Jelgavas valstspilsētas pašvaldības iestādes “Centrālā pārvalde” Būvvaldes pilnvarotie darbinieki, pārziņa nolīgtie apstrādātāji (t.sk. lietvedības sistēmas uzturētājs) un citas normatīvajos aktos noteiktās personas.

Datu glabāšanas termiņi /dzēšanas kritēriji

Līdz beidzas pielietojuma nepieciešamība.

Informācija par datu nosūtīšanu uz trešo valsti (ārpus ES/EEZ) vai starptautisku organizāciju

Nav

Datu apstrādes sistēmas: 

Topogrāfisko uzmērījumu reģistrs. Dokumentu vadības sistēma „Namejs”. Nepieciešamības gadījumā: sertificētās personas ģeodēzisko darbu veikšanai reģistrs – sertifikāta pārbaude.

Datu subjekta tiesības:

Jums kā datu subjektam ir tiesības vērsties pie Pārziņa ar pamatotu lūgumu piekļūt Jūsu personu datiem, veikt datu labošanu vai dzēšanu, vai normatīvajos aktos noteiktajos gadījumos lūgt datu apstrādes ierobežošanu vai iebilst pret datu apstrādi, ja tiek konstatēta prettiesiska to apstrāde.

Gadījumos, ja ir interese saņemt detalizētāku informāciju, tiek konstatēti personas datu aizsardzības pārkāpumi vai pastāv aizdomas par iespējamu pārkāpumu, aicinām vērsties pie Pārziņa izmantojot norādīto kontaktinformāciju vai sazināties ar pašvaldības datu aizsardzības speciālistu (dati@jelgava.lv, tālr.63005444, Lielā iela 11, Jelgava, LV-3001).

Sūdzības par personas datu aizsardzības pārkāpumiem var tikt iesniegtas personas datu uzraudzības iestādei – Datu valsts inspekcijai (adrese: Elijas iela 17, Rīga, LV-1050, e-pasta adrese: pasts@dvi.gov.lv).