1.4 °C, 2.4 m/s, 86.9 %

Dabas lieguma “Lielupes palienes pļavas” dabas aizsardzības plāna aktualizācija

Sākumlapa DokumentiProjektiDabas lieguma “Lielupes palienes pļavas” dabas aizsardzības plāna aktualizācija
Dabas lieguma “Lielupes palienes pļavas” dabas aizsardzības plāna aktualizācija

Projekts Dabas lieguma “Lielupes palienes pļavas” dabas aizsardzības plāna aktualizācija”” (projekta Nr. 1-08/43/2023)

Latvijas vides aizsardzības fonda padomes 2023. gada 9.jūnija sēdē Nr. 4-23 sēdē ir apstiprināts Jelgavas valstspilsētas pašvaldības iestādes “Centrālā pārvalde”  iesniegtais projekts “Dabas lieguma “Lielupes palienes pļavas” dabas aizsardzības plāna aktualizācija””.

Projekta mērķis ir izstrādāt Dabas lieguma “Lielupes palienes pļavas” (turpmāk tekstā – Liegums) dabas aizsardzības plānu (turpmāk tekstā Plāns), pārbaudot un apstiprinot aktuālo informāciju par īpaši aizsargājamām dabas vērtībām Liegumā un kompensējošās teritorijās, veicot Lieguma robežu maiņu un iekļaujot kompensējošās teritorijas, kā arī veicot attiecīgus grozījumus saistītajos ārējos normatīvajos aktos. Radīt priekšnoteikumus Lieguma ilgtspējīgai attīstībai, saskaņojot dabas aizsardzības, ekonomiskās un sociālās intereses un saglabājot bioloģisko daudzveidību. Realizēt plānā paredzētos veicamos  Lieguma apsaimniekošanas pasākumus un monitoringu. Integrēt plānā pasākumus saistībā ar perspektīvā paredzētā transporta pārvada (tilta) izbūvi pār Lielupi un Driksas upi, kas ir vienīgais risinājums pilsētas satiksmes organizācijas, kā arī pilsētas ziemeļu daļas sociālās un ekonomiskās attīstības nodrošināšanai un ir nepieciešams sabiedrībai nozīmīgu interešu apmierināšanai, sabalansējot ar dabas vērtību ilgtspējīgu apsaimniekošanu.

Jelgavas valstspilsētas pašvaldības rīkotā atklātā konkursa „Dabas aizsardzības plāna aktualizācija dabas liegumam “Lielupes palienes pļavas” (iepirkuma identifikācijas Nr.  JVP 2023/83/AK) rezultātā dabas lieguma “Lielupes palienes pļavas” dabas aizsardzības plāna aktualizāciju veiks SIA “Estonian, Latvian & Lithuanian Environment”.

Projekta rezultātā tiks turpināta optimāla Lieguma apsaimniekošana, saskaņojot dabas aizsardzības, ekonomiskās un sociālās intereses. Saglabājot bioloģisko daudzveidību, biotopa platības palielinot uz papildus iekļauto kompensējamo platību rēķina, tiks nodrošināta dabas kapitāla pārvaldīšana un aizsardzība. Palielināsies Lielupes palieņu pļavu atpazīstamība ar atpūtai un tūrismam pārdomātu infrastruktūru.

Projekta īstenošanas no 2023. gada 01. jūlija līdz 2025. gada 30. jūnijam.

Projekta budžets 62 500 EUR, t.sk. Jelgavas valstspilsētas pašvaldības finansējums 12 500 EUR.

Kontaktinformācija:

Jolanta Ližus

Jelgavas valstspilsētas pašvaldības iestādes “Centrālā pārvalde” Attīstības un pilsētplānošanas departamenta vides pārvaldības speciāliste

Tālr. 63005565

E-pasts: jolanta.lizus@jelgava.lv

 

 

Projekta aktualitātes uz 12.02.2024.

Dabas lieguma “Lielupes palienes pļavas” dabas aizsardzības plāna izstrādes Konsultatīvās grupas 1. sanāksme

2024. gada 1. februārī Jelgavas valstspilsētas pašvaldības domē notika dabas lieguma “Lielupes palienes pļavas” dabas aizsardzības plāna (turpmāk Plāns) izstrādes Konsultatīvās grupas 1. sanāksme.

Sanāksmes laikā Konsultatīvās grupas dalībniekiem, kā arī Plāna izstrādē ieinteresētajām personām, tika sniegta informācija par Plāna izstrādē paveikto, galvenajiem secinājumiem, kā arī turpmāk veicamajiem darbiem:

  • Līdz Konsultatīvas grupas sanāksmei Plāna 1. redakcijā ir apkopota informācija, ietverot informāciju no dažādiem reģistriem, kā arī sagatavotas citas nodaļas, kas raksturo dabas lieguma (turpmāk tekstā – DL) teritoriju, piemēram, par ģeoloģiju, hidroloģiskajiem apstākļiem, kā arī par kultūrvēsturi. Plāna izstrādē iesaistītie eksperti ir apkopojuši pieejamo informāciju par dabas vērtībām gan no dažādiem kamerālajiem datiem, gan apsekojuma datiem, piemēram, monitoringa rezultātiem, invazīvo sugu apsekojumiem.
  • Turpmāk eksperti turpinās teritoriju apsekošanu, tiks papildināta informācija gan Plāna pirmajā nodaļā, kā arī pēc ekspertu apsekojumiem tiks papildinātas un precizētas nodaļas par dabas vērtībām. Tiks sagatavoti priekšlikumi apsaimniekošanas pasākumiem, no kuriem viens būs DL teritorijas paplašināšana, kā arī tiks lemts par iespējamiem grozījumiem DL individuālajos aizsardzības un izmantošanas noteikumos, kā arī izmaiņām funkcionālajā zonējumā.

Plānu Jelgavas valstspilsētas pašvaldības uzdevumā izstrādā SIA “Estonian, Latvian & Lithuanian Environment”, adrese: Vīlandes iela 3–6, Rīga, LV-1010, www.environment.lv.

Dabas aizsardzības plāns tiek izstrādāts ar Latvijas vides aizsardzības fonda finansiālo atbalstu.

 

Projekta aktualitātes uz 01.11.2023.

2023. gada 30. oktobrī Jelgavas domē notika informatīva sanāksme par dabas lieguma “Lielupes palienes pļavas” dabas aizsardzības plāna izstrādi turpmākajam 12 gadu periodam. Tajā piedalījās zemju īpašnieki, pašvaldības un valsts institūciju pārstāvji, kā arī citi interesenti, kuriem saistoša dabas lieguma “Lielupes palienes pļavas” turpmākā aizsardzība un apsaimniekošana. Dabas aizsardzības plāna uzdevums ir saskaņot dabas aizsardzības, dabas resursu izmantošanas, reģiona attīstības un iedzīvotāju intereses tā, lai tiktu saglabātas teritorijas dabas vērtības.

Iedzīvotāji līdz 15. novembrim var iesniegt priekšlikumus Lielupes palienes pļavu attīstības vīzijai – Jelgava