3.9 °C, 4 m/s, 86.5 %

Jaunumi

Sākumlapa JaunumiPilsētaIedzīvotāji līdz 15. novembrim var iesniegt priekšlikumus Lielupes palienes pļavu attīstības vīzijai
Iedzīvotāji līdz 15. novembrim var iesniegt priekšlikumus Lielupes palienes pļavu attīstības vīzijai
31/10/2023

Uzsākta dabas lieguma “Lielupes palienes pļavas” dabas aizsardzības plāna izstrāde un interesenti līdz 15. novembrim aicināti sniegt priekšlikumus par turpmāko dabas lieguma attīstības vīziju uz e-pasta adresi lielupe@environment.lv.

30. oktobrī Jelgavas domē notika informatīva sanāksme par dabas lieguma “Lielupes palienes pļavas” dabas aizsardzības plāna izstrādi turpmākajam 12 gadu periodam. Tajā piedalījās zemju īpašnieki, pašvaldības un valsts institūciju pārstāvji, kā arī citi interesenti, kuriem saistoša dabas lieguma “Lielupes palienes pļavas” turpmākā aizsardzība un apsaimniekošana. Dabas aizsardzības plāna uzdevums ir saskaņot dabas aizsardzības, dabas resursu izmantošanas, reģiona attīstības un iedzīvotāju intereses tā, lai tiktu saglabātas teritorijas dabas vērtības.

Plāna izstrādātāji SIA “Estonian, Latvian & Lithuanian Environment” iepazīstināja ar dabas lieguma “Lielupes palienes pļavas” izveidošanas mērķiem un dabas vērtībām, nepieciešamajām teritorijas robežu izmaiņām, dabas aizsardzības plāna izstrādes procedūru, termiņiem, iesaistītajiem ekspertiem, plānotajiem pētījumiem un iespēju piedalīties dabas aizsardzības plāna izstrādē. Izteikt viedokli un sniegt priekšlikumus par turpmāko dabas lieguma attīstības vīziju var rakstiski, adresējot tos plāna izstrādātājiem, uz e-pasta adresi lielupe@environment.lv līdz 15. novembrim.

Dabas aizsardzības pārvalde mēneša laikā pēc informatīvās sanāksmes izveidos plāna izstrādes Konsultatīvo  grupu, kurā tiks iekļauti pārstāvji no Dabas aizsardzības pārvaldes, pašvaldībām, Valsts vides dienesta reģionālās vides pārvaldes, Valsts meža dienesta, Lauku atbalsta dienesta attiecīgās reģionālās lauksaimniecības pārvaldes un Latvijas Investīciju un attīstības aģentūras.

Lai tiktu izvērtēti un sabalansēti dažādu pušu viedokļi, Konsultatīvajā grupā var iekļaut pa vienam pārstāvim no nodibinājumiem, biedrībām, zemes īpašniekiem, kas darbojas dabas liegumā “Lielupes palienes pļavas” un kuru īpašumā vai valdījumā ir zeme šajās teritorijās. Tāpēc līdz 15.novembrim šo grupa pārstāvji, kas vēlas iesaistīties Konsultatīvajā grupā, aicināti sūtīt pieteikumus uz e-pastu pasts@daba.gov.lv, ar norādi, ka vēlas iesaistīties dabas aizsardzības plāna Konsultatīvajā grupā, norādot savu kontaktinformāciju.

Dabas liegums “Lielupes palienes pļavas” ir dibināts 1999. gadā un ir “Natura 2000” teritorija, kas veidota, lai saglabātu dabiskās pļavas Lielupes krastos. Dabas lieguma teritorija ir izcila reto putnu ligzdošanas vieta, kā arī atpūtas vieta migrējošiem putniem. Dabas liegums atrodas Jelgavas valstspilsētā, kā arī Jelgavas novada Jaunsvirlaukas un Cenu pagastā.

Dabas aizsardzības plāna saturā tiek iekļauts aizsargājamās teritorijas:

  • vispārējs apraksts (zemes lietojuma veidi, īpašumtiesības, teritorijas plānojums, kultūrvēsturiskais raksturojums, fiziski ģeogrāfiskais raksturojums, teritorijas izmantošanas veidi un antropogēnā slodze);
  • novērtējums (biotopi, sugas, ainaviskās vērtības), t.sk. dabas vērtību sociālekonomiskais novērtējums un ietekmējošie faktori;
  • informācija par apsaimniekošanu (ilgtermiņa un īstermiņa mērķi, ieteicamie apsaimniekošanas pasākumi);
  • priekšlikums grozījumiem pašvaldības teritorijas plānojumā (ja nepieciešams);
  • priekšlikumi aizsargājamās teritorijas individuālo aizsardzības un izmantošanas noteikumu projektam un funkcionālajam zonējumam (ja nepieciešams).

2021. gadā tika pabeigts ietekmes uz vidi novērtējuma ziņojums “Transporta pārvada (tilta) izbūve pār Lielupi un Driksas upi Jelgavas pilsētā” (Vides pārraudzības valsts biroja 2021. gada 15. janvāra atzinums Nr. 5-04/2). Atzinumā par paredzēto darbību tika noteikts, ka tā ir realizējama, tikai īstenojot kompensējamos pasākumus, tas ir, paplašinot dabas lieguma “Lielupes palienes pļavas” robežas. Dabas aizsardzības plāns tiks izstrādāts, ņemot vērā nepieciešamību paplašināt dabas lieguma robežas.

Plānu Jelgavas pašvaldības uzdevumā izstrādā SIA “Estonian, Latvian & Lithuanian Environment” un  tas notiek ar Latvijas Vides aizsardzības fonda finansiālo atbalstu.