24.8 °C, 1.4 m/s, 47.4 %

JPD2017/56/AK

JPD2017/56/AK

(id.Nr.JPD2017/56/AK)
Kontaktpersona, kura tiesīga sniegt organizatorisku informāciju par konkursu: iepirkuma komisijas sekretāres Indra Soldāne
e-pasta adrese: indra.soldane@dome.jelgava.lv, tālrunis 63005546, fakss 63005511
 
Rezultāts:
Par konkursa uzvarētāju atzīts un līguma slēgšanas tiesības piešķirtas pretendentam – sabiedrība ar ierobežotu atbildību “Zemgales Kurjerpasts” (reģistrācijas Nr.43603035508).
Piedāvātā līgumcena (bez pievienotās vērtības nodokļa) ir 100 016,00 EUR (viens simts tūkstoši sešpadsmit euro un 00centi).
Lēmums pieņemts 2017.gada 18.jūlijā.

ZIŅOJUMS (96.46 kb)
NOLIKUMS (357.75 kb)
PIELIKUMI (72.19 kb)