21.8 °C, 1.9 m/s, 85.8 %

JPD2018/22/AK

JPD2018/22/AK

  1. (id.Nr.JPD2018/22/AK)
  2. Kontaktpersonas: komisijas sekretāre Anna Rubene
  3. e-pasta adrese: Anna.Rubene@dome.jelgava.lv, tālrunis 63005584 un
  4. Indra Soldāne, e-pasta adrese: Indra.Soldane@dome.jelgava.lv, tālrunis 63005546, fakss 63005511
 1. Rezultāts:
 2. Par konkursa uzvarētāju atzīts un līguma slēgšanas tiesības piešķirtas pretendentam – sabiedrība ar ierobežotu atbildību “JURĒVIČS UN PARTNERI” (reģistrācijas Nr.40103122882). Piedāvātā cena (bez pievienotās vērtības nodokļa) ir 26 100,00 EUR (divdesmit seši tūkstoši viens simts euro un 00 centi).
 3. Lēmums pieņemts 2018.gada 21.martā.

Līgums

ZIŅOJUMS (98.81 kb)