11 °C, 4.8 m/s, 91.9 %

Arhīvs

Arhīvs

 Publicēts 06.01.2017.

3.3.1. specifiskā atbalsta mērķa “Palielināt privāto investīciju apjomu reģionos, veicot ieguldījumus uzņēmējdarbības attīstībai atbilstoši pašvaldību attīstības programmās noteiktajai teritoriju ekonomiskajai specializācijai un balstoties uz vietējo uzņēmēju vajadzībām”
pirmā projektu iesniegumu atlases kārta „Ieguldījumi uzņēmējdarbībai nozīmīgā infrastruktūrā nacionālas nozīmes attīstības centru pašvaldībās”
Atlases veids Ierobežota projektu iesniegumu atlase
Projekta iesnieguma iesniegšanas termiņš No 2017.gada 6.janvāra 2017.gada 20.decembrim

 

Uzaicinājums iesniegt projektu iesniegumusJelgavas pilsētas domes priekšsēdētāja 2016.gada 27.decembra rīkojuma Nr.49-rp “Par 3.3.1. specifiskā atbalsta mērķa pirmās projektu iesniegumu atlases kārtas projektu iesniegumu atlases nolikuma apstiprināšanu” norakstsProjektu iesniegumu atlases nolikums1.pielikums “Projekta iesnieguma veidlapa” un tās pielikumi: “Projekta īstenošanas laika grafiks”, “Finansēšanas plāns”, “Projekta budžeta kopsavilkums”, “Projekta izmaksu efektivitātes novērtēšana” 2.1.pielikums “Komersantu saraksts”2.2.pielikums “Projekta budžeta kopsavilkuma pielikums”2.3.pielikums “Finansēšanas plāna pielikums”2.4.pielikums “Komersanta apliecinājums par interesi”2.5.pielikums “Apliecinājums par dubultā finansējuma neesamību” 2.6.pielikums “Apliecinājums par valsts atbalsta nosacījumu ievērošanu”2.7.pielikums “Apliecinājums par de minimis atbalsta nosacījumu ievērošanu”2.8.pielikums “Apliecinājums, ka projekta iesniedzējs vai sadarbības partneris kā saimnieciskās darbības veicējs, uz projekta iesnieguma iesniegšanas brīdi neatbilst grūtībās nonākuša saimnieciskās darbības veicēja pazīmēm, tajā skaitā, tas neatbilst normatīvajos aktos noteiktajiem kritērijiem, lai tam pēc kreditoru pieprasījuma pieprasītu maksātnespējas procedūru”3.pielikums. Projekta iesnieguma veidlapas aizpildīšanas metodika4.pielikums. Projektu iesniegumu vērtēšanas kritēriji5.pielikums. Projektu iesniegumu vērtēšanas kritēriju piemērošanas metodika6.pielikums. Līgums/Vienošanās par Eiropas Savienības fonda projekta īstenošana

Specifiskā atbalsta mērķa īstenošanu reglamentējošie MK noteikumi.

 

Palīgmateriāli projektu iesniegumu sagatavošanai.

 

Papildu informācija

 

Vadošās iestādes vadlīnijas un skaidrojumi.

 

Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas kā atbildīgās iestādes izstrādātie materiāli, t.sk. metodika 2014.-2020.gada Eiropas Reģionālās attīstības fonda, Eiropas Sociālā fonda un Kohēzijas fonda ieviešanā iesaistītajiem horizontālā principa “Ilgtspējīga attīstība” īstenošanas uzraudzībai: http://varam.gov.lv/lat/fondi/kohez/2014_2020/?doc=18633

 

Labklājības ministrijas izstrādātā metodika horizontālā principa “Vienlīdzīgas iespējas” īstenošanas uzraudzībai 2014.-2020.plānošanas periodā: http://sf.lm.gov.lv/lv/vienlidzigas-iespejas/2014-2020/metodika/