22 °C, 3.8 m/s, 64.1 %

Ekonomika

Sākumlapa Portāla “Jelgavas Vēstnesis” arhīvsEkonomikaTrijās aktivitātēs pieņem projektus ES struktūrfondu atbalsta sasņemšanai
Trijās aktivitātēs pieņem projektus ES struktūrfondu atbalsta sasņemšanai
25/09/2008

Uzņēmēji pašlaik ES struktūrfondu atbalsta saņemšanai Latvijas Investīciju un attīstības aģentūrā var iesniegt projektus trīs no deviņām aktivitātēm, kurām ir apstiprināti Ministru kabineta noteikumi.

Anna Afanasjeva

Uzņēmēji pašlaik ES struktūrfondu atbalsta saņemšanai
Latvijas Investīciju un attīstības aģentūrā var iesniegt projektus
trīs no deviņām aktivitātēm, kurām ir apstiprināti Ministru
kabineta noteikumi.

 

No nākamās pirmdienas, 29. septembra sāksies projektu pieņemšana
aktivitātē «Jaunu produktu un tehnoloģiju izstrāde – atbalsts jaunu
produktu un tehnoloģiju ieviešanai ražošanā». Tā turpināsies līdz
7. novembrim. Aktivitātes ietvaros finansējumu sniegs virknei jaunu
produktu vai tehnoloģiju pētniecības un attīstības darbību,
rūpnieciskiem pētījumiem (plānotiem pētījumiem vai kritiskai
izpētei, kuras mērķis ir iegūt jaunas zināšanas un paņēmienus, ko
izmantot jaunu produktu vai tehnoloģiju izstrādei vai būtiskai
esošo produktu vai tehnoloģiju uzlabošana). Rūpnieciskie pētījumi
ietver tiem nepieciešamo komplekso sistēmu komponenšu radīšanu un
eksperimentālu izstrādni. Atbalstu eksperimentālai izstrādnei
nepiešķir attiecībā uz regulārām vai ierastām izmaiņām, ko ievieš
produktos, ražošanas līnijās, ražošanas procesos, pakalpojumos vai
citās operācijās darbības procesā, pat ja šādas izmaiņas nozīmē
uzlabojumus.

Apakšaktivitātes ietvaros atbalsta rūpnieciskā pētījuma un
eksperimentālā izstrādnes rezultāta izstrādi, tai skaitā projektu,
rasējumu, plānu un citu dokumentu izstrādi, ja tie nav paredzēti
komerciālām vajadzībām. Ja tos vēlāk izmanto komerciāli, no
izmaksām atskaita visus gūtos ienākumus no komerciālas
izmantošanas. Aktivitāte atbalsta  pētnieku, tehniskā
personāla un palīgpersonāla izmaksas, instrumentu, iekārtu un tā
aprīkojuma izmaksas, ciktāl tās izmanto pētniecības projektā. Tāpat
finansē no ārējiem avotiem iegādātu līgumpētījumu, tehnisko
zināšanu un patentu vai to licenču tirgus izmaksas, ja darījums ir
veikts konkurences apstākļos un nav bijis slepenu norunu, kā arī
konsultantu pakalpojumu un līdzīgu pakalpojumu izmaksas, ja
pakalpojumi izmantoti tikai pētniecības darbībai.

Līdz 6. oktobrim vēl iespējams iesniegt pieteikumus programmā
«Nacionālās nozīmes velotūrisma produkta attīstība». Projekta
iesniegumu var iesniegt arī pašvaldība, ja tās īpašumā ir zeme, uz
kuras projekta ietvaros projekta iesniedzējs veiks investīcijas, un
tā nav iznomāta vai nodota patapinājumā. Finansējumu piešķir esošo
veloceliņu rekonstrukcijai vai jaunu veloceliņu izbūvei vismaz
septiņu kilometru garumā, kas nodrošina valsts nozīmes tūrisma
attīstību, ja plānotais veloceliņš ir savienots ar autostāvvietu un
atpūtas vietu. Bez rekonstrukcijas, izbūves un būvuzraudzības
izmaksām no aktivitātes līdzekļiem finansē veloceliņu informatīvo
norāžu un stendu izveides un uzstādīšanas, atpūtas vietu
iekārtošanas un rekonstrukcijas, velonovietņu izveidošanas un
uzstādīšanas; atkritumu tvertņu iegādes, izveides un uzstādīšanas
izmaksas. Tāpat finansē soliņu, galdiņu, ugunskura vietu un cita
atpūtas vietas labiekārtošanai nepieciešamā aprīkojuma iegādes,
izveides un uzstādīšanas izmaksas; teritorijas apzaļumošanas,
apgaismes iekārtu rekonstrukcijas, iegādes un uzstādīšanas
izmaksas, kā arī mārketinga pasākumu (drukātu brošūru, karšu,
plakātu, katalogu, video un audiomateriālu u.tml.) izmaksas.

Savukārt līdz 30. decembrim turpināsies pieteikumu pieņemšana
programmā «Vērtspapīru birža mazām un vidējām komercsabiedrībām».
Tās mērķis ir sekmēt sīkās, mazās vai vidējās komercsabiedrības
statusam atbilstošo akciju sabiedrību pieeju finansējumam, lai
modernizētu un attīstītu komercdarbību, uzsāktu akciju kotāciju un
tās kotētu vismaz divus gadus vienā no Rīgas Fondu biržas
sarakstiem, tajā skaitā alternatīvajā vērtspapīru tirgū.

Deviņas aktivitātes pēc pirmās atlases kārtas ir slēgtas. Pie
tām pieder atbalsts ieguldījumiem attīstībā īpaši atbalstāmajās
teritorijās; augstas kvalifikācijas darbinieku piesaiste; atbalsts
nodarbināto apmācībām komersantu konkurētspējas veicināšanai –
atbalsts komersantu individuāli organizētām apmācībām; valsts
nozīmes pilsētbūvniecības pieminekļu saglabāšana, atjaunošana un
infrastruktūras pielāgošana tūrisma produkta attīstībai,
tehnoloģiju pārneses kontaktpunkti, atbalsts nodarbināto apmācībām
komersantu konkurētspējas veicināšanai – atbalsts partnerībās
organizētām apmācībām.