Asistenta pakalpojums

Par pakalpojumu

Pakalpojuma piešķiršanas un saņemšanas kārtību nosaka MK noteik.Nr.942 „Kārtība, kādā piešķir un finansē asistenta pakalpojumu pašvaldībā”.

 

 

ASISTENTS – fiziskā persona, kas sniedz atbalstu personai ar ļoti smagas vai smagas pakāpes funkcionēšanas ierobežojumu tādu darbību veikšanai ārpus mājokļa, kuras tā invaliditātes dēļ nevar veikt patstāvīgi, - nokļūt vietā, kur tā mācās, strādā, saņem pakalpojumus, pārvietoties un aprūpēt sevi izglītības iestādē, algota darba vietā, būt saskarsmē ar citām fiziskajām un juridiskajām personām, kā arī palīdz personai ar redzes invaliditāti apgūt profesionālās pamatizglītības, profesionālās vidējās izglītības vai augstākās izglītības programmu.

 

Pakalpojuma saņēmēji

Asistenta pakalpojumu par valsts budžeta līdzekļiem ir tiesības saņemt līdz 40 stundām nedēļā šādām personām:

 

  • no 5-18 gadu vecumam ar invaliditāti;
  • ar noteikto 1.invaliditātes grupu redzes traucējumu dēļ;
  • ar noteikto 1. Vai 2. Invaliditātes grupu ar šādiem funkcionēšanas ierobežojumiem:
  • slimības vai anatomiskie defekti, uz kuru pamata ir izsniegts atzinums par medicīnisko indikāciju noteikšanu speciāli pielāgota automobiļa iegādei un pabalsta saņemšanai transporta izdevumu kompensēšanai invalīdiem, kuriem ir apgrūtināta pārvietošanās;
  • abu augšējo ekstremitāšu anatomiski defekti: amputācijas stumbri plaukstu pamata līmenī vai augstāk;
  • garīgās veselības traucējumi.

 

Kontaktinformācija:

JSLP Rehabilitācijas nodaļa

adrese: Pulkveža Oskara Kalpaka 9, Jelgava

tālrunis: 63048923