Zemes vienību apvienošana

Pakalpojuma nosaukums

Zemes vienību apvienošana

Pakalpojuma turētāja nosaukums

Jelgavas pilsētas pašvaldības administrācija

Pakalpojuma funkcija/uzdevums

Sagatavot lēmumu par zemes vienību apvienošanu

Pakalpojuma īss apraksts

Attīstības un pilsētplānošanas pārvalde pieņem lēmumu par zemes vienību apvienošanu vai noraidīšanu.
Vienlaicīgi:
- APPP nosaka lietošanas mērķi apvienotajai zemes vienībai
- Būvvalde nosaka adresi

Pakalpojuma saņēmējs

Fiziskas vai juridiskas personas (pilnvarotās personas)

Pakalpojuma saņēmēja apraksts (ja pakalpojuma saņēmējam ir speciāli definēti kritēriji)

Nav

Normatīvie akti, kas reglamentē pakalpojuma sniegšanu

„Zemes ierīcības likums” (14.09.2006.)

Pakalpojuma saņemšanai nepieciešamie dokumenti

 

-          Iesnieguma veidlapa (3-13).

-          Zemes robežu plāna un Zemesgrāmatas apliecības kopija.

-          Pilnvara (kopija), uzrādot oriģinālu (ja ir pārstāvības tiesības).

Pakalpojuma pieprasīšanai nepieciešamās veidlapas

Veidlapa 3-13

Pakalpojuma saņemšanas termiņš (darba dienās)

30

Ar pakalpojuma saņemšanu saistītie maksājumi

Nav

Piezīmes (par pakalpojuma saņemšanas termiņu un maksājumiem, kuri saistīti ar termiņu)

Nav

Administratīvais process

Ir

Pārsūdzības iespējas

Viena mēneša laikā iesniedzot iesniegumu Jelgavas pilsētas domē

Atgādinājums

Nav

Brīdinājums

Nav

Pakalpojuma autentifikācijas līmenis

2 – apliecināta identitāte

Dzīves situācija

Zemes privatizācija, zemes izmantošana, būvniecība

Pakalpojuma pieprasīšanas veidi

Klātienē, pa pastu,

pa e-pastu (dome@dome.jelgava.lv).

Pakalpojuma saņemšanas veidi

Klātiene vai pasts

Pakalpojuma sniedzējs

Jelgavas pilsētas pašvaldības administrācijas Attīstības un pilsētpānošanas pārvalde

Pakalpojuma sniedzējs/teritoriālā vienība

Jelgavas pilsēta

Pakalpojumu sniedzēja apkalpojamā teritorija

Jelgavas pilsēta

Pakalpojuma sniedzēja adrese

Lielā iela 11, Jelgava, LV-3001

Pakalpojumu sniedzēja darba laiks

Pirmdiena: 8.00-19.00

Otrdiena: 8.00-17.00

Trešdiena: 8.00-17.00

Ceturtdiena: 8.00-17.00

Piektdiena: 8.00- 14.30

Konta Nr. Nodevas vai maksas par pakalpojumu ieskaitīšanai

1) LV96 UNLA 0008 0011 3060 1 

AS „SEB banka”.

2)LV93 HABA 0551 0000 7652 5 

AS „Swedbank”.

3)LV37 PARX 0005 6975 7000 1  

AS „Citadele banka”.                    

4)LV05 RIKO 0002 0130 9591 7   

AS ”Luminor Bank”.

5)LV93 NDEA 0000 0845 1381 4

AS “Luminor Bank”