Asistenta pakalpojums

Pakalpojuma piešķiršanas un saņemšanas kārtību nosaka MK noteik.Nr.942 „Kārtība, kādā piešķir un finansē asistenta pakalpojumu pašvaldībā”.

 

ASISTENTS – fiziskā persona, kas sniedz atbalstu personai ar ļoti smagas vai smagas pakāpes funkcionēšanas ierobežojumu tādu darbību veikšanai ārpus mājokļa, kuras tā invaliditātes dēļ nevar veikt patstāvīgi, - nokļūt vietā, kur tā mācās, strādā, saņem pakalpojumus, pārvietoties un aprūpēt sevi izglītības iestādē, algota darba vietā, būt saskarsmē ar citām fiziskajām un juridiskajām personām, kā arī palīdz personai ar redzes invaliditāti apgūt profesionālās pamatizglītības, profesionālās vidējās izglītības vai augstākās izglītības programmu.

 

Pakalpojuma saņēmēji

Asistenta pakalpojumu par valsts budžeta līdzekļiem ir tiesības saņemt līdz 40 stundām nedēļā šādām personām:

 • no 5-18 gadu vecumam ar invaliditāti;
 • ar noteikto 1.invaliditātes grupu redzes traucējumu dēļ;
 • ar noteikto 1. Vai 2. Invaliditātes grupu ar šādiem funkcionēšanas ierobežojumiem:
 • slimības vai anatomiskie defekti, uz kuru pamata ir izsniegts atzinums par medicīnisko indikāciju noteikšanu speciāli pielāgota automobiļa iegādei un pabalsta saņemšanai transporta izdevumu kompensēšanai invalīdiem, kuriem ir apgrūtināta pārvietošanās;
 • abu augšējo ekstremitāšu anatomiski defekti: amputācijas stumbri plaukstu pamata līmenī vai augstāk;
 • garīgās veselības traucējumi.


Iesniedzamie dokumenti

Rakstisks iesniegums.

Iesniegumam papildus pievieno šādus dokumentus:

 • likumiskā pārstāvja pārstāvības tiesības apliecinošu dokumentu (kopiju), ja asistenta pakalpojumu pieprasa personas likumiskais pārstāvis;
 • VDEĀVK komisijas lēmumu par asistenta pakalpojuma nepieciešamību:
  • ja asistenta pakalpojumu pieprasa persona, vecāka par 18 gadiem;
  • par īpašas kopšanas nepieciešamību sakarā ar smagiem funkcionāliem traucējumiem, ja asistenta pakalpojumu pieprasa bērnam no 5 līdz 18 gadu vecumam.

Institūcijas apliecinājumu par personas dalību pasākumos, kuru apmeklējumam nepieciešams asistenta pakalpojums (minēto apliecinājumu izsniegusi attiecīgā institūcija, kura organizē attiecīgos pasākumus ārpus mājokļa (piemēram, aktīvs darbs biedrībā vai nodibinājumā, aktīva nodarbošanās ar sportu, aktīva piedalīšanās pašdarbības kolektīvos, ārpusskolas pasākumi bērniem);

darba devēja apliecinājumu, ka persona ir darba ņēmējs pie attiecīgā darba devēja (ja persona strādā);

izglītības iestādes apliecinājumu, ka persona apgūst attiecīgu izglītības programmu konkrētajā izglītības iestādē (ja persona mācās);

dienas centra, dienas aprūpes centra vai cita rehabilitācijas pakalpojuma sniedzēja apliecinājumu (ja persona apmeklē attiecīgās institūcijas).

 

Jelgavas sociālo lietu pārvalde mēneša laikā no iesnieguma saņemšanas dienas pieņem vienu no šādiem lēmumiem:

Par asistenta pakalpojuma piešķiršanu, nosakot:

 • asistenta pakalpojuma apjomu (stundas nedēļā);
 • asistenta pakalpojuma ilgumu (vienreizējs, uz vienu mēnesi, vairākiem mēnešiem, līdz kārtējā gada beigām vai uz vienu gadu).

 

Par atteikumu piešķirt asistenta pakalpojumu, ja:

 • persona neatbilst Invaliditātes likuma 12.pantā minētajiem asistenta pakalpojuma saņemšanas nosacījumiem;
 • persona saņem asistenta pakalpojumu ES finansēto projektu ietvaros līdz projekta īstenošanas beigām, izņemot Invaliditātes likuma 12. panta pirmās daļas3.1 punktā minēto gadījumu.

 

Kontaktinformācija:

Sociālā darbiniece 

Ilze Vāverīte
Adrese: Pulv.O.Kalpaka iela 9, 123.kabinets, Jelgava
Tālr.63048923
e-pasts: ilze.vaverite@soc.jelgava.lv