Atļaujas satiksmes organizācijas tehnisko līdzekļu uzstādīšanai vai noņemšanai saskaņošana, ja nav nepieciešams būvprojekts

Pakalpojuma sniedzējs

Jelgavas valstspilsētas pašvaldības iestāde "Pilsētsaimniecība".

 

Pakalpojuma īss apraksts

Satiksmes organizācijas tehniskos līdzekļus (SOTL) uzstāda un noņem atbilstoši būvprojektam, bet, ja SOTL uzstādīšanai vai noņemšanai nav nepieciešams būvprojekts, īpašniekam vai citai fiziskai vai juridiskai personai, kurai attiecīgais ceļš vai teritorija nodota pārvaldījumā/pārziņā (ceļu/teritorijas pārvaldītājs) ir jāsaņem saskaņojums no Jelgavas valstspilsētas pašvaldības iestādes "Pilsētsaimniecība" atļaujai SOTL uzstādīšanai vai noņemšanai.

 

Pārējos gadījumos atļauju saskaņo ar VSIA "Latvijas Valsts ceļi".

 

Pakalpojuma saņēmējs

Ceļa/teritorijas pārvaldītājs vai to pilnvarotās personas.

 

Pakalpojuma izpildes termiņš

30 kalendārās dienas.

 

Ar pakalpojuma saņemšanu saistītie maksājumi

Bezmaksas pakalpojums.

 

Veidlapas

Iesniegums par atļaujas satiksmes organizācijas tehnisko līdzekļu uzstādīšanai/noņemšanai saskaņošanu. (PIL 3-14).

 

Pieprasīšanas kanāli

e-adrese

e-pasts: pilsetsaimnieciba@pilsetsaimnieciba.jelgava.lv

Klātiene: JVPI “Pilsētsaimniecība”, adrese: Pulkveža Oskara Kalpaka ielā 16A, Jelgavā, 9.kabinetā, tālrunis 63084470.

 

Darba laiks: Pirmdiena 8.00-12.00; 13.00-19.00; Otrdiena 8.00-12.00; 13.00-17.00; Trešdiena 8.00-12.00; 13.00-17.00; Ceturtdiena 8.00-12.00; 13.00-17.00; Piektdiena 8.00-12.00; 12.30-14.30.

 

Saņemšanas kanāli

Elektroniski pa e-pastu vai e-adresē atbilstoši iesniedzēja minētajām norādēm.

Klātiene: JVPI “Pilsētsaimniecība”, adrese: Pulkveža Oskara Kalpaka ielā 16A, Jelgavā, 9.kabinetā, tālrunis 63084470.

Darba laiks: Pirmdiena 8.00-12.00; 13.00-19.00; Otrdiena 8.00-12.00; 13.00-17.00; Trešdiena 8.00-12.00; 13.00-17.00; Ceturtdiena 8.00-12.00; 13.00-17.00; Piektdiena 8.00-12.00; 12.30-14.30.

 

Pakalpojuma apraksts pa soļiem

Pakalpojuma pieprasīšana

Jāiesniedz Jelgavas valstspilsētas pašvaldības iestādē "Pilsētsaimniecība":

  • Iesniegums par atļaujas SOTL uzstādīšanai/noņemšanai saskaņošanu;
  • SOTL plāns. SOTL izstrādā speciālists ar zināšanām ceļu projektēšanā, ko apliecina ar savu parakstu. Tajā jāuzrāda visa iekšpagalma vai ceļa kopējā teritorija līdz piegulošajām ielām, plānotās teritorijas zemes robežas, esošie apgrūtinājumi, iebraucamo ceļu, to pieslēgumu ielām, gājēju celiņu, laukumu un zaļo zonu ģeometriskie parametri un SOTL izvietojums. SOTL jāatbilst Ministru kabineta 2015. gada 2. jūnija noteikumi Nr. 279 "Ceļu satiksmes noteikumi" prasībām.

Ja īpašums pieder domājamās daļās daudzdzīvokļu māju dzīvokļu īpašnieku kopībai, tad jāiesniedz kopības lēmums/protokols, kurā vairāk nekā puse no visiem dzīvokļu īpašniekiem atbalsta shēmā paredzētās satiksmes organizācijas izmaiņas (Dzīvokļu īpašuma likuma 17. panta 71. daļa).

 

Pakalpojuma saņemšana

Pēc saņemto dokumentu izskatīšanas tiek izsniegts saskaņojums vai atteikuma lēmums, ko izsniedz  atbilstoši pieprasīšanas veidam.

 

Atgādinājums:

Atļaujas SOTL uzstādīšanai/noņemšanai saskaņojums ir jāsaņem pirms satiksmes organizācijas tehnisko līdzekļu uzstādīšanas/noņemšanas!

Ceļa/teritorijas pārvaldītājs ir atbildīgs par SOTL savlaicīgu un noteiktajām prasībām atbilstošu uzstādīšanu un noņemšanu un pastāvīgu atrašanos lietošanas kārtībā!

 

Normatīvie akti, kas attiecināmi uz pakalpojumu

1) Ceļu satiksmes likuma 38.panta otrā daļa (spēkā no 01.01.2023.).

2) Ministru kabineta 2015. gada 2. jūnija noteikumi Nr. 279 "Ceļu satiksmes noteikumi" (spēkā no 11.10.2001.).

3) Jelgavas pilsētas pašvaldības iestādes "Pilsētsaimniecība" nolikuma 7.10. apakšpunkts.

 

Pārsūdzības iespējas

Lēmumu viena mēneša laikā var apstrīdēt Jelgavas valstspilsētas pašvaldības domē, iesniedzot iesniegumu Jelgavas valstspilsētas pašvaldības administrācijas Klientu apkalpošanas centrā, Lielajā ielā 11, Jelgavā.

 

Uzziņas par pakalpojumu

JVPI "Pilsētsaimniecība" adrese: Pulkveža Oskara Kalpaka ielā 16A, Jelgava, 4.kabinetā; tālrunis: 63048619, 63084470.

e-pasts: pilsetsaimnieciba@pilsetsaimnieciba.jelgava.lv

 

Informācija atjaunota 03.01.2023.