Atzīme par projektēšanas nosacījumu izpildi

Pakalpojuma sniedzējs

Jelgavas valstspilsētas pašvaldības administrācijas Būvvalde.

 

Pakalpojuma īss apraksts

Būvvalde izdara atzīmi būvatļaujā par tajā ietverto projektēšanas nosacījumu izpildi 15 darba dienu laikā no dienas, kad būvvaldei iesniegti dokumenti, kas apliecina visu attiecīgo nosacījumu izpildi. Ja ir izdota būvatļauja, būvniecības ierosinātājam, lai iegūtu tiesības veikt būvdarbus (akceptēts būvprojekts), jāizpilda būvatļaujā iekļautie nosacījumi par projektēšanas nosacījumu izpildi.

 

Pakalpojuma saņēmējs

Fiziska persona, Publisko tiesību juridiska persona, Privāto tiesību juridiska persona.

 

Pakalpojuma izpildes termiņš

15 darba dienas.

 

Ar pakalpojuma saņemšanu saistītie maksājumi

Pašvaldības nodeva saskaņā ar Jelgavas domes 2007.gada 28.decembra saistošajiem noteikumiem Nr.185 "Par Jelgavas pilsētas pašvaldības nodevām" V daļu. Iemaksājama Jelgavas valstspilsētas domes Finanšu nodaļai, reģistrācijas Nr. 90000049529, konti:

LV96 UNLA 0008 0011 3060 1 (AS "SEB banka")

LV93 HABA 0551 0000 7652 5 (AS "Swedbanka")

LV37 PARX 0005 6975 7000 1 (AS "Citadele banka")

LV05 RIKO 0002 0130 9591 7 (AS "Luminor Bank")

 

Veidlapas

Iesniegums par projektēšanas nosacījumu izpildi (Veidlapa 4-5 vai elektroniski aizpildāma veidlapa E-veidlapa 4-5).

Būvniecības informācijas sistēmā – Projektēšanas nosacījumu izpildes iesniegums.

Pieprasīšanas kanāli

e-pakalpojums Būvniecības informācijas sistēmā bis.gov.lv "Projektēšanas nosacījumu izpilde".

 

Klātiene: Jelgavas valstspilsētas pašvaldības Klientu apkalpošanas centrs, 131.kab.; adrese: Lielā iela 11, Jelgava, tālrunis 63005522, 63005537;

 

e-pasts: pasts@jelgava.lv

Darba laiks: Pirmdiena 8.00-19.00; Otrdiena 8.00-17.00; Trešdiena 8.00-17.00; Ceturtdiena 8.00-17.00; Piektdiena 8.00-14.30.

 

e-adrese

 

Saņemšanas kanāli

Klātiene: Jelgavas valstspilsētas pašvaldības Klientu apkalpošanas centrs, 131.kab.; adrese: Lielā iela 11, Jelgava, tālrunis 63005522, 63005537;

Darba laiks: Pirmdiena 8.00-19.00; Otrdiena 8.00-17.00; Trešdiena 8.00-17.00; Ceturtdiena 8.00-17.00; Piektdiena 8.00-14.30.

Pa pastu, atbilstoši iesniedzēja iesniegumā minētajām norādēm.

 

Pakalpojuma apraksts pa soļiem

Pakalpojuma pieprasīšana

Personai jāiesniedz iesniegums kopā ar nepieciešamajiem dokumentiem: būvatļauju (oriģināls) un būvprojektu.

Dokumentus var iesniegt klātienē vai elektroniski, izmantojot Būvniecības informācijas sistēmas e-pakalpojumu no būvniecības lietas.

Būvvalde izskata iesniegto būvprojektu, pārbauda tā atbilstību būvatļaujā ietvertajiem projektēšana nosacījumiem un būvniecības principiem, un nolemj veikt vai neveikt atzīmi būvatļaujā par projektēšanas nosacījumu izpildi. Atzīme par projektēšanas nosacījumu izpildi tiek izdarīta Būvatļaujā.

 

Pakalpojuma saņemšana

Persona Būvatļauju ar veikto atzīmi par projektēšanas nosacījumu izpildi vai atteikumu saņem klātienē vai elektroniski Būvniecības informācijas sistēmā, atbilstoši iesniedzēja iesniegumā minētajām norādēm.

 

Normatīvie akti, kas attiecināmi uz pakalpojumu

1) Būvniecības likums (01.10.2014);

2) Enerģētikas likums (06.10.1998);

3) Ēku energoefektivitātes likums (09.01.2013);

4) Ministru kabineta 2017.gada 9. maija noteikumi Nr. 253 “Atsevišķu inženierbūvju būvnoteikumi” (stājas spēkā 06.06.2017.);

5) Ministru kabineta 2014.gada 14.oktobra noteikumi Nr. 633 “Autoceļu un ielu būvnoteikumi” (stājas spēkā 25.10.2014.);

6) Ministru kabineta 2014.gada 16.septembra noteikumi Nr. 550 “Hidrotehnisko un meliorācijas būvju būvnoteikumi” (stājas spēkā 01.10.2014.);

7) Ministru kabineta 2014.gada 2.septembra noteikumi Nr. 530 “Dzelzceļa būvnoteikumi” (stājas spēkā 01.10.2014.);

8) Ministru kabineta 2014.gada 2.septembra noteikumi Nr. 529 “Ēku būvnoteikumi” (stājas spēkā 01.10.2014.);

9) Ministru kabineta 2014.gada 19.augusta noteikumi Nr. 501 “Elektronisko sakaru inženierbūvju būvnoteikumi” (stājas spēkā 01.10.2014.);

10) Ministru kabineta 2014.gada 19.augusta noteikumi Nr. 500 “Vispārīgie būvnoteikumi” (stājas spēkā 01.10.2014.).

 

Pārsūdzības iespējas

Lēmumu viena mēneša laikā var apstrīdēt Jelgavas valstspilsētas domē, iesniegumu iesniedzot Jelgavas valstspilsētas pašvaldības administrācijas Klientu apkalpošanas centrā, Lielajā ielā 11, Jelgavā.

 

Uzziņas par pakalpojumu

Jelgavas valstspilsētas pašvaldības Klientu apkalpošanas centrs; adrese: Lielā iela 11, Jelgava; tālrunis: 63005522, 63005497.

e-pasts: pasts@jelgava.lv