Atzīme par projektēšanas nosacījumu izpildi

Pakalpojuma sniedzējs

Jelgavas pilsētas pašvaldības administrācijas Būvvalde.

 

Pakalpojuma īss apraksts

Būvvalde izdara atzīmi būvatļaujā par tajā ietverto projektēšanas nosacījumu izpildi 15 darba dienu laikā no dienas, kad būvvaldei iesniegti dokumenti, kas apliecina visu attiecīgo nosacījumu izpildi. Ja ir izdota būvatļauja, būvniecības ierosinātājam, lai iegūtu tiesības veikt būvdarbus (akceptēts būvprojekts), jāizpilda būvatļaujā iekļautie nosacījumi par projektēšanas nosacījumu izpildi.

 

Pakalpojuma saņēmējs

Fiziska persona, Publisko tiesību juridiska persona, Privāto tiesību juridiska persona.

 

Pakalpojuma izpildes termiņš

15 darba dienas.

 

Ar pakalpojuma saņemšanu saistītie maksājumi

Pašvaldības nodeva saskaņā ar Jelgavas domes 2007.gada 28.decembra saistošajiem noteikumiem Nr.185 "Par Jelgavas pilsētas pašvaldības nodevām" V daļu.

Pašvaldības nodeva par licences kartītes izsniegšanu pasažieru komercpārvadājumiem ar taksometriem iemaksājama Jelgavas pilsētas pašvaldības Finanšu nodaļai, reģistrācijas Nr. 90000049529, konti:

LV96 UNLA 0008 0011 3060 1 (AS "SEB banka")

LV93 HABA 0551 0000 7652 5 (AS "Swedbanka")

LV37 PARX 0005 6975 7000 1 (AS "Citadele banka")

LV05 RIKO 0002 0130 9591 7 (AS "Luminor Bank")

 

Veidlapas

Iesniegums par projektēšanas nosacījumu izpildi (Veidlapa 4-5 vai elektroniski aizpildāma veidlapa E-veidlapa 4-5).

 

Pieprasīšanas kanāli

e-pakalpojums Būvniecības informācijas sistēmā bis.gov.lv "Projektēšanas nosacījumu izpilde".

Klātiene: Jelgavas pilsētas pašvaldības Klientu apkalpošanas centrs, 131.kab.; adrese: Lielā iela 11, Jelgava, tālrunis 63005522, 63005537;

Pa pastu: Jelgavas pilsētas pašvaldība, Lielā iela 11, Jelgava, LV-3001;

e-pasts: dome@dome.jelgava.lv

Darba laiks: Pirmdiena 8.00-19.00; Otrdiena 8.00-17.00; Trešdiena 8.00-17.00; Ceturtdiena 8.00-17.00; Piektdiena 8.00-14.30.

 

Saņemšanas kanāli

Klātiene: Jelgavas pilsētas pašvaldības Klientu apkalpošanas centrs, 131.kab.; adrese: Lielā iela 11, Jelgava, tālrunis 63005522, 63005537;

Darba laiks: Pirmdiena 8.00-19.00; Otrdiena 8.00-17.00; Trešdiena 8.00-17.00; Ceturtdiena 8.00-17.00; Piektdiena 8.00-14.30.

Pa pastu, atbilstoši iesniedzēja iesniegumā minētajām norādēm.

 

Pakalpojuma apraksts pa soļiem

Pakalpojuma pieprasīšana

Personai jāiesniedz iesniegums kopā ar nepieciešamajiem dokumentiem: būvatļauju (oriģināls) un būvprojektu.

Dokumentus var iesniegt klātienē, pa pastu vai elektroniski, izmantojot Būvniecības informācijas sistēmas e-pakalpojumu. Elektroniski nosūtītam dokumentam jābūt parakstītam ar drošu elektronisko parakstu.

 

Pakalpojuma saņemšana

Persona atbildi saņem klātienē vai nosūta pa pastu vai elektroniski, atbilstoši iesniedzēja iesniegumā minētajām norādēm.

 

Normatīvie akti, kas attiecināmi uz pakalpojumu

1) Būvniecības likums (01.10.2014);

2) Ministru kabineta 2014.gada 14.oktobra noteikumi Nr. 633 "Autoceļu un ielu būvnoteikumi" (stājas spēkā 25.10.2014.);

3) Ministru kabineta 2014.gada 30. septembra noteikumi Nr. 573 "Elektroenerģijas ražošanas, pārvades un sadales būvju būvnoteikumi" (stājas spēkā 01.10.2014.);

4) Ministru kabineta 2014.gada 16.septembra noteikumi Nr. 550 "Hidrotehnisko un meliorācijas būvju būvnoteikumi" (stājas spēkā 01.10.2014.);

5) Ministru kabineta 2014.gada 2.septembra noteikumi Nr. 530 "Dzelzceļa būvnoteikumi" (stājas spēkā 01.10.2014.);

6) Ministru kabineta 2014.gada 2.septembra noteikumi Nr. 529 "“Ēku būvnoteikumi" (stājas spēkā 01.10.2014.);

7) Ministru kabineta 2014.gada 19.augusta noteikumi Nr. 501 "Elektronisko sakaru tīklu ierīkošanas, būvniecības un uzraudzības kārtība" (stājas spēkā 01.10.2014.);

8) Ministru kabineta 2014.gada 19.augusta noteikumi Nr. 500 "Vispārīgie būvnoteikumi" (stājas spēkā 01.10.2014.).

 

Pārsūdzības iespējas

Lēmumu viena mēneša laikā var apstrīdēt Jelgavas pilsētas domē, iesniegumu iesniedzot Jelgavas pilsētas pašvaldības administrācijas Klientu apkalpošanas centrā, Lielajā ielā 11, Jelgavā.

 

Uzziņas par pakalpojumu

Jelgavas pilsētas pašvaldības Klientu apkalpošanas centrs; adrese: Lielā iela 11, Jelgava; tālrunis: 63005522, 63005576.

e-pasts: dome@dome.jelgava.lv