Būvniecības ieceres akceptēšana

Pakalpojuma sniedzējs

Jelgavas pilsētas pašvaldības administrācijas Būvvalde.

 

Pakalpojuma īss apraksts

Ierosinot būvniecību, persona iesniedz būvvaldei būvniecības ieceres iesniegumu, kā arī vispārīgajos un speciālajos būvnoteikumos paredzētos dokumentus. Izskatot būvniecības ieceri, būvvalde lemj par: būvniecības ieceres akceptu vai atteikumu akceptēt ieceri; būvatļaujas izdošanu, atteikumu izdot būvatļauju vai būvniecības ieceres publisku apspriešanu.

 

Pakalpojuma saņēmējs

Fiziska persona, Publisko tiesību juridiska persona, Privāto tiesību juridiska persona.

 

Pakalpojuma izpildes termiņš

30 darba dienas.

Nekustamā īpašuma īpašnieks, tiesiskais valdītājs, vai lietotājs, kuram ar līgumu noteiktas tiesības būvēt, kā arī enerģētikas un elektronisko sakaru reglamentējošajos normatīvajos aktos noteiktajos gadījumos – energoapgādes komersants un elektronisko sakaru komersants.

 

Ar pakalpojuma saņemšanu saistītie maksājumi

Pašvaldības nodeva saskaņā ar Jelgavas domes 2007.gada 28.decembra saistošajiem noteikumiem Nr.185 "Par Jelgavas pilsētas pašvaldības nodevām" V daļu.

Nodeva 50% apmērā maksājama pēc būvatļaujas saņemšanas Būvvaldes noteiktajā termiņā. Atlikušos 50% no nodevas samaksā pirms dokumentu iesniegšanas Būvvaldē par būvatļaujā ietverto projektēšanas nosacījumu izpildi.

Pašvaldības nodeva iemaksājama Jelgavas pilsētas pašvaldības Finanšu nodaļai, reģistrācijas Nr. 90000049529, konti:

LV96 UNLA 0008 0011 3060 1 (AS "SEB banka")

LV93 HABA 0551 0000 7652 5 (AS "Swedbanka")

LV37 PARX 0005 6975 7000 1 (AS "Citadele banka")

LV05 RIKO 0002 0130 9591 7 (AS "Luminor Bank")

 

Veidlapas

Nav.

 

Pieprasīšanas kanāli

e-pakalpojums Būvniecības informācijas sistēmā bis.gov.lv "Būvniecības iecere".

 

Saņemšanas kanāli

e-pakalpojums Būvniecības informācijas sistēmā bis.gov.lv “Būvniecības iecere”.

 

Pakalpojuma apraksts pa soļiem

Pakalpojuma pieprasīšana

Personai jāiesniedz iesniegums kopā ar nepieciešamajiem būvniecības ieceres dokumentiem, Iesniedzamie dokumenti atbilstoši ēku grupai. Ēku iedalījums grupās pēc Ministru kabineta 2014.gada 19.augusta noteikumiem Nr.500 "Vispārīgie būvnoteikumi".

Dokumentus var iesniegt elektroniski, izmantojot Būvniecības informācijas sistēmas e-pakalpojumu.

 

Pakalpojuma saņemšana

Persona atbildi saņem klātienē vai nosūta pa pastu vai elektroniski, atbilstoši iesniedzēja iesniegumā minētajām norādēm.

 

Normatīvie akti, kas attiecināmi uz pakalpojumu

1) Būvniecības likums (01.10.2014);

2) Ministru kabineta 2014.gada 2.septembra noteikumi Nr. 529 "Ēku būvnoteikumi" (stājas spēkā 01.10.2014.);

3) Ministru kabineta 2014.gada 19.augusta noteikumi Nr. 500 "Vispārīgie būvnoteikumi" (stājas spēkā 01.10.2014.).

 

Pārsūdzības iespējas

Lēmumu viena mēneša laikā var apstrīdēt Jelgavas pilsētas domē, iesniegumu iesniedzot Jelgavas pilsētas pašvaldības administrācijas Klientu apkalpošanas centrā, Lielajā ielā 11, Jelgavā.

 

Uzziņas par pakalpojumu

Jelgavas pilsētas pašvaldības Klientu apkalpošanas centrs; adrese: Lielā iela 11, Jelgava; tālrunis: 63005522, 63005576.

e-pasts: dome@dome.jelgava.lv