Zemes ierīcības projekta apstiprināšana

Pakalpojuma sniedzējs

Jelgavas valstspilsētas pašvaldības administrācijas Attīstības un pilsētplānošanas pārvalde.

 

Pakalpojuma īss apraksts

Izstrādātājs iesniedz izstrādātu zemes ierīcības projektu. Attīstības un pilsētplānošanas pārvaldes speciālists gatavo lēmuma projektu par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu Zemes lietu komisijā. Zemes lietu komisija pieņem lēmumu par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu vai noraidīšanu.

 

Pakalpojuma saņēmējs

Juridiska persona.

 

Pakalpojuma izpildes termiņš

22 darba dienas.

 

Ar pakalpojuma saņemšanu saistītie maksājumi

Bezmaksas pakalpojums.

 

Veidlapas

Iesniegums zemes ierīcības projekta apstiprināšanai (Veidlapa 3-5 vai elektroniski aizpildāma veidlapa E-veidlapa 3-5).

 

Pieprasīšanas kanāli

Klātiene: Jelgavas valstspilsētas pašvaldības Klientu apkalpošanas centrs, 131.kab.; adrese: Lielā iela 11, Jelgava, tālrunis 63005522, 63005537;

e-pasts: pasts@jelgava.lv

e-adrese

Darba laiks: Pirmdiena 8.00-19.00; Otrdiena 8.00-17.00; Trešdiena 8.00-17.00; Ceturtdiena 8.00-17.00; Piektdiena 8.00-14.30.

 

Saņemšanas kanāli

Elektroniski atbilstoši iesniedzēja iesniegumā minētajām norādēm.

 

Pakalpojuma apraksts pa soļiem

Pakalpojuma pieprasīšana

Personai jāiesniedz iesniegums zemes ierīcības projekta apstiprināšanai un elektroniski parakstīts zemes ierīcības projekts.

Dokumentus var iesniegt klātienē (pievienojot elektronisko datu nesēju, kurā ierakstīta elektroniski parakstīta zemes ierīcības projekta dokumentācija) vai elektroniski. Elektroniski nosūtītam dokumentam jābūt parakstītam ar drošu elektronisko parakstu.

 

Pakalpojuma saņemšana

Pēc dokumentu izskatīšanas, Attīstības un pilsētplānošanas speciālists sagatavo lēmuma projektu uz Zemes lietu komisiju par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu. Zemes lietu komisija pieņem lēmumu par apstiprināšanu vai noraidīšanu.

Lēmumu nosūta elektroniski, atbilstoši iesniedzēja norādēm.

 

Normatīvie akti, kas attiecināmi uz pakalpojumu

1) Zemes ierīcības likums (14.09.2006.);

2) Ministru kabineta 2016.gada 2.augusta noteikumi Nr. 505 "Zemes ierīcības projekta izstrādes noteikumi" (stājas spēkā 05.08.2016.);

3) Jelgavas pilsētas pašvaldības 2017.gada 23.novembra saistošie noteikumi Nr. 17-23 "Teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumu un grafiskās daļas apstiprināšana".

 

Pārsūdzības iespējas

Lēmumu viena mēneša laikā var apstrīdēt Jelgavas valstspilsētas domē, iesniegumu iesniedzot Jelgavas valstspilsētas pašvaldības administrācijas Klientu apkalpošanas centrā, Lielajā ielā 11, Jelgavā.

 

Uzziņas par pakalpojumu

Jelgavas valstspilsētas pašvaldības Klientu apkalpošanas centrs; adrese: Lielā iela 11, Jelgava; tālrunis: 63005475, 63005522, 63005537.

e-pasts: pasts@jelgava.lv