Zemes vienību apvienošana

Pakalpojuma sniedzējs

Jelgavas valstspilsētas pašvaldības administrācijas Attīstības un pilsētplānošanas pārvalde.

 

Pakalpojuma īss apraksts

Jelgavas valstspilsētas pašvaldības administrācijas Attīstības un pilsētplānošanas pārvalde pieņem lēmumu par zemes vienību apvienošanu vai noraidīšanu. Vienlaicīgi Attīstības un pilsētplānošanas pārvalde nosaka lietošanas mērķi apvienotajai zemes vienībai un Būvvalde nosaka adresi.

 

Pakalpojuma saņēmējs

Fiziska persona, Juridiska persona (pilnvarotās personas).

 

Pakalpojuma izpildes termiņš

22 darba dienas.

 

Ar pakalpojuma saņemšanu saistītie maksājumi

Pašvaldības nodeva – 7.11 euro saskaņā ar Jelgavas domes 2007.gada 28.decembra saistošajiem noteikumiem Nr.185 "Par Jelgavas pilsētas pašvaldības nodevām".

Pašvaldības nodeva iemaksājama Jelgavas valstspilsētas pašvaldības Finanšu nodaļai, reģistrācijas Nr. 90000049529, konti:

 

LV96 UNLA 0008 0011 3060 1 (AS "SEB banka")

LV93 HABA 0551 0000 7652 5 (AS "Swedbanka")

LV37 PARX 0005 6975 7000 1 (AS "Citadele banka")

LV05 RIKO 0002 0130 9591 7 (AS "Luminor Bank")

 

Veidlapas

Iesniegums (Veidlapa 3-13 vai elektroniski aizpildāma veidlapa E-veidlapa 3-13).

 

Pieprasīšanas kanāli

Klātiene: Jelgavas valstspilsētas pašvaldības Klientu apkalpošanas centrs, 131.kab.; adrese: Lielā iela 11, Jelgava, tālrunis 63005522, 63005537;

Darba laiks: Pirmdiena 8.00-19.00; Otrdiena 8.00-17.00; Trešdiena 8.00-17.00; Ceturtdiena 8.00-17.00; Piektdiena 8.00-14.30. 

Pa pastu: Jelgavas valstspilsētas pašvaldība, Lielā iela 11, Jelgava, LV-3001;

e-pasts: pasts@jelgava.lv

e-adrese

 

Saņemšanas kanāli

Klātiene: Jelgavas valstspilsētas pašvaldības Klientu apkalpošanas centrs, 131.kab.; adrese: Lielā iela 11, Jelgava, tālrunis 63005522, 63005537;

Darba laiks: Pirmdiena 8.00-19.00; Otrdiena 8.00-17.00; Trešdiena 8.00-17.00; Ceturtdiena 8.00-17.00; Piektdiena 8.00-14.30.

Pa pastu vai elektroniski atbilstoši iesniedzēja iesniegumā minētajām norādēm.

 

Pakalpojuma apraksts pa soļiem

Pakalpojuma pieprasīšana

Personai klātienē, pa pastu vai elektroniski jāiesniedz iesniegums. Elektroniski nosūtītam dokumentam jābūt parakstītam ar drošu elektronisko parakstu.

 

Pakalpojuma saņemšana

Pēc iesnieguma izskatīšanas un, ja visi dokumenti atbilst normatīvo aktu prasībām, tad klients saņem 3 lēmumus:

1) Lēmums par apvienošanu;

2) Lēmums par lietošanas mērķi;

3) Lēmums par adreses noteikšanu.

Dokumentus izsniedz klātienē Klientu apkalpošanas centrā vai nosūta pa pastu vai elektroniski, atbilstoši iesniedzēja iesniegumā minētajām norādēm.

 

Atgādinājums: Pirms dokumentu saņemšanas jāsamaksā pašvaldības nodeva.

 

Normatīvie akti, kas attiecināmi uz pakalpojumu

1) Zemes ierīcības likums (14.09.2006.);

2) Jelgavas pilsētas pašvaldības 2007.gada 28.decembra saistošie noteikumi Nr. 185 "Par Jelgavas pašvaldības nodevām".

 

Pārsūdzības iespējas

Lēmumu viena mēneša laikā var apstrīdēt Jelgavas valstspilsētas domē, iesniegumu iesniedzot Jelgavas valstspilsētas pašvaldības administrācijas Klientu apkalpošanas centrā, Lielajā ielā 11, Jelgavā.

 

Uzziņas par pakalpojumu

Jelgavas valstspilsētas pašvaldības Klientu apkalpošanas centrs; adrese: Lielā iela 11, Jelgava; tālrunis: 63005522, 63005537.

e-pasts: pasts@jelgava.lv