Apbedīšanas pabalsts

Pakalpojuma sniedzējs

Jelgavas pilsētas pašvaldības iestāde "Jelgavas sociālo lietu pārvalde".

 

Pakalpojuma īss apraksts

Apbedīšanas pabalstu 271.00 euro apmērā piešķir apbedīšanas izdevumu segšanai. Apbedīšanas pabalstu piešķir gadījumos, ja:

1) mirušais nav atpazīts;

2) mirušais bijis deklarēts Jelgavas pilsētas administratīvajā teritorijā, un Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūra (turpmāk – VSAA) nav piešķīrusi apbedīšanas pabalstu vai piešķīrusi pabalstu, kas ir mazāks par pašvaldībā noteikto pabalsta apmēru.

Ja VSAA piešķirtais apbedīšanas pabalsts ir mazāks par pašvaldības noteikto apbedīšanas pabalstu, tad pabalsts tiek izmaksāts tādā apmērā, lai segtu starpību starp pašvaldības un VSAA noteikto pabalstu.

Tiesības pieprasīt apbedīšanas pabalstu ir personai, kura uzņemas apbedīšanu.

 

Pakalpojuma saņēmējs

Fiziska persona.

 

Pakalpojuma izpildes termiņš

10 darba dienas.

 

Ar pakalpojuma saņemšanu saistītie maksājumi

Bezmaksas pakalpojums.

 

Veidlapas

Iesniegums (palīdzības saņemšanai bez ienākumu izvērtēšanas) (Nr.1-10/3.12/01.2021).

 

Pieprasīšanas kanāli

Klātiene: JPPI "Jelgavas sociālo lietu pārvalde", adrese: Pulkveža Oskara Kalpaka iela 9, Jelgava, Informācijas kabinets (Nr115), tālrunis 63048914, 63007224.

Darba laiks: Pirmdiena 8.00-12.00; 13.00-19.00; Otrdiena 8.00-12.00; 13.00-17.00; Trešdiena 8.00-12.00; 13.00-17.00; Ceturtdiena 8.00-12.00; 13.00-17.00; Piektdiena 8.00-12.00; 12.30-14.30.

 

Saņemšanas kanāli

Kredītiestādes konts, atbilstoši pabalsta pieprasītāja norādēm.

 

Pakalpojuma apraksts pa soļiem

Pakalpojuma pieprasīšana

Personai klātienē Jelgavas sociālo lietu pārvaldē jāiesniedz iesniegums un jāuzrāda personas miršanas apliecība. Tiesības pieprasīt apbedīšanas pabalstu ir personai, kura uzņemas apbedīšanu.

 

Pakalpojuma nepieciešamības izvērtēšana

Lēmumu par apbedīšanas pabalsta piešķiršanu vai atteikumu to piešķirt pieņem JPPI "Jelgavas sociālo lietu pārvalde" vadītājs 10 (desmit) darbdienu laikā, kad saņemti visi noteikumos minētie un JPPI "Jelgavas sociālo lietu pārvalde" pieprasītie dokumenti.

 

Pakalpojuma saņemšana

Pabalstu pārskaita pabalsta pieprasītāja iesniegumā norādītajā pakalpojuma sniedzēja kredītiestādes kontā.

 

Normatīvie akti, kas attiecināmi uz pakalpojumu

Jelgavas pilsētas pašvaldības 2015.gada 12.novembra saistošie noteikumi Nr. 15-20 "Jelgavas pilsētas pašvaldības pabalstu piešķiršanas noteikumi".

 

Pārsūdzības iespējas

JPPI "Jelgavas sociālo lietu pārvalde" pieņemto lēmumu var apstrīdēt Jelgavas pilsētas domē viena mēneša laikā no lēmuma stāšanās spēkā, iesniedzot iesniegumu Jelgavas pilsētas pašvaldības administrācijas Klientu apkalpošanas centrā, Lielajā ielā 11, Jelgavā.

 

Uzziņas par pakalpojumu

JPPI "Jelgavas sociālo lietu pārvalde", adrese: Pulkveža Oskara Kalpaka iela 9, Jelgava, Informācijas kabinets (Nr115), tālrunis 63048914, 63007224.

e-pasts: soc@soc.jelgava.lv