Pabalsts personas ar invaliditāti līdz 18 gadu vecuma sasniegšanai ar smagiem funkcionāliem traucējumiem aprūpei

Pakalpojuma sniedzējs

Jelgavas valstspilsētas pašvaldības iestāde "Jelgavas sociālo lietu pārvalde".

 

Pakalpojuma īss apraksts

Ikmēneša pabalstu 143.00 euro apmērā piešķir personas ar invaliditāti līdz 18 gadu vecuma sasniegšanai aprūpei, ja tā atbilst šādiem kritērijiem:

1) Veselības un darbspēju ekspertīzes ārstu valsts komisija ir noteikusi medicīniskās indikācijas īpašas kopšanas nepieciešamībai;

2) ir būtiski garīgās veselības vai smagi garīgās attīstības traucējumi;

3) ir kustību un balsta aparāta slimība ar izteiktiem pārvietošanās traucējumiem.

 

Un vienam no papildus kritērijiem:

1) no pusotra gada līdz 7 gadu vecuma sasniegšanai veselības stāvokļa un izglītības pakalpojuma pieejamības dēļ nespēj apmeklēt pirmsskolas izglītības iestādi;

2) no 7 līdz 18 gadu vecuma sasniegšanai veselības stāvokļa dēļ nespēj apmeklēt izglītības iestādi un ar Jelgavas pašvaldības pedagoģiski medicīniskās komisijas atzinumu ir ieteikts organizēt mācības mājās.

Pabalstu piešķir līdz kārtējā kalendārā gada beigām.

 

Pakalpojuma saņēmējs

Fiziska persona.

 

Pakalpojuma izpildes termiņš

30 darba dienas.

 

Ar pakalpojuma saņemšanu saistītie maksājumi

Bezmaksas pakalpojums.

 

Veidlapas

Iesniegums (palīdzības saņemšanai bez ienākumu izvērtēšanas) (Nr.1-10/3.12/07.2021).

 

Pieprasīšanas kanāli

Klātiene: JVPI "Jelgavas sociālo lietu pārvalde", adrese: Pulkveža Oskara Kalpaka iela 9, Jelgava, Informācijas kabinets (115.kabinets), tālrunis 63048914, 63007224.

Darba laiks: Pirmdiena 8.00-12.00; 13.00-19.00; Otrdiena 8.00-12.00; 13.00-17.00; Trešdiena 8.00-12.00; 13.00-17.00; Ceturtdiena 8.00-12.00; 13.00-17.00; Piektdiena 8.00-12.00; 12.30-14.30.

 

Saņemšanas kanāli

Kredītiestādes konts, atbilstoši pabalsta pieprasītāja norādēm.

 

Pakalpojuma apraksts pa soļiem

Pakalpojuma pieprasīšana

Lai saņemtu sociālo pakalpojumu, personas ar invaliditāti likumiskais pārstāvis, uzrādot personu apliecinošu dokumentu, vēršas ar iesniegumu klātienē, pievienojot dokumentus saskaņā ar normatīvajos aktos noteikto sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības saņemšanas kārtību:

1) iesniegumu;

2) apliecinājumu par tiesībām pārstāvēt nepilngadīgu personu;

3) citi apliecinoši dokumenti un izziņas, kuri nepieciešami lēmuma pieņemšanai.

 

Pakalpojuma saņemšana

Mēneša laikā pēc klienta iesnieguma un nepieciešamo dokumentu saņemšanas tiek pieņemts lēmums par pabalsta piešķiršanu vai atteikumu. Pabalstu pārskaita likumiskā pārstāvja iesniegumā norādītajā kredītiestādes kontā.

Pabalsta izmaksu personai ar invaliditāti pārtrauc, ja:

1) beidzas termiņš, uz kuru noteikta invaliditāte;

2) beidzas termiņš, uz kuru noteiktas medicīniskās indikācijas īpašas kopšanas nepieciešamībai;

3) uzsākta izglītības apguve;

4) nav sniegts Jelgavas pašvaldības pedagoģiski medicīniskās komisijas atzinums par mācību organizēšanu mājās;

5) ir sasniegta pilngadība.

 

Atgādinājums: vienu reizi mācību gada sākumā tiek pieprasīta informāciju no Jelgavas valstspilsētas pašvaldības iestādes "Jelgavas izglītības pārvalde" par personai ar invaliditāti piemēroto izglītības pakalpojuma veidu, programmu un mācību organizēšanu mājās.

 

Normatīvie akti, kas attiecināmi uz pakalpojumu

1) Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības likums (01.01.2003.);

2) Ministru kabineta 2019.gada 2.aprīļa noteikumi Nr.138 "Noteikumi par sociālo pakalpojumu  saņemšanu" (stājas spēkā 05.04.2019.);

3) Ministru kabineta 2020. gada 17. decembra noteikumi Nr. 809 "Noteikumi par mājsaimniecības materiālās situācijas izvērtēšanu un sociālās palīdzības saņemšanu" (stājas spēkā 01.01.2021.);

4) Jelgavas valstspilsētas pašvaldības 2021. gada 23. septembra saistošie noteikumi Nr. 21-19 “Maznodrošinātas mājsaimniecības ienākumu slieksnis un sociālās palīdzības pabalsti Jelgavas valstspilsētas pašvaldībā”.

 

Pārsūdzības iespējas

JVPI "Jelgavas sociālo lietu pārvalde" pabalstu darba grupas lēmumu var apstrīdēt Jelgavas valstspilsētas domē viena mēneša laikā no lēmuma stāšanās spēkā, iesniedzot iesniegumu Jelgavas pilsētas pašvaldības administrācijas Klientu apkalpošanas centrā, Lielajā ielā 11, Jelgavā.

 

Uzziņas par pakalpojumu

JVPI "Jelgavas sociālo lietu pārvalde", adrese: Pulkveža Oskara Kalpaka iela 9, Jelgava, Informācijas kabinets (115.kabinets), tālrunis 63048914, 63007224.

e-pasts: soc@soc.jelgava.lv