Atbalsta ģimenes (personas) pakalpojums

Pakalpojuma sniedzējs

Jelgavas valstspilsētas pašvaldības iestāde "Jelgavas sociālo lietu pārvalde".

 

Pakalpojuma īss apraksts

Atbalsta ģimenes (personas) pakalpojuma mērķis ir sniegt atbalstu ģimenei, kurai vienās dzemdībās piedzimuši trīs vai vairāk bērnu. JVPI "Jelgavas sociālo lietu pārvalde" slēdz līgumu par pakalpojuma sniegšanu līdz 1 gadam, nepieciešamības gadījumā līgumu var pagarināt. Atbalsta ģimenes (personas) pakalpojuma sniegšanu pārtrauc, pamatojoties uz klienta vai atbalsta ģimenes (personas) iesniegumu vai JSLP sociālā darbinieka atzinumu

Tiesības saņemt atbalsta ģimenes (personas) pakalpojumu ģimenei, kurai vienās dzemdībās piedzimuši trīs vai vairāk bērnu, ne ilgāk kā līdz bērnu 10 (desmit) gadu vecumam un ne vairāk kā 40 (četrdesmit) stundas mēnesī.

 

Pakalpojuma saņēmējs

Fiziska persona.

 

Pakalpojuma izpildes termiņš

30 dienas.

 

Ar pakalpojuma saņemšanu saistītie maksājumi

Samaksa atbalsta ģimenei (personai) tiek veikta proporcionāli nostrādātajām stundām, saskaņā ar LR normatīvajos aktos noteikto minimālo stundas tarifa likmi par vienu stundu, bet ne vairāk kā par 40 stundām mēnesī.

 

Veidlapas

Iesniegums par sociālo pakalpojumu (Nr.1-10/2.8/01.2022).

 

Pieprasīšanas kanāli

Klātiene: JVPI "Jelgavas sociālo lietu pārvalde" Ģimenes atbalsta nodaļa, adrese: Pulkveža Oskara Kalpaka iela 9, Jelgava, 126.kab., tālrunis 63007524.

Pieņemšanas laiks: Pirmdiena 9.00-12.00; 15.00-19.00; Trešdiena 15.00-17.00.

 

Saņemšanas kanāli

Klātiene: pakalpojuma saņēmēja dzīvesvietā.

 

Pakalpojuma apraksts pa soļiem

Pakalpojuma pieprasīšana

Lai saņemtu atbalsta ģimenes (personas) pakalpojumu, persona klātienē JVPI "Jelgavas sociālo lietu pārvalde" iesniedz iesniegumu, norādot vēlamo atbalsta ģimeni (personu) un dokumentu, kas apliecina tiesības pārstāvēt bērnu intereses, izņemot vecākus.

 

Pakalpojuma saņemšana

JVPI "Jelgavas sociālo lietu pārvalde" izvērtē atbalsta ģimenes (personas) spējas un prasmes sniegt atbalsta ģimenes (personas) pakalpojumu.

JVPI "Jelgavas sociālo lietu pārvalde" slēdz līgumu par pakalpojuma sniegšanu līdz 1 (vienam) gadam, nepieciešamības gadījumā līgumu var pagarināt.

Atbalsta ģimenes (personas) pakalpojuma sniegšanu pārtrauc, pamatojoties uz: klienta vai atbalsta ģimenes (personas) iesniegumu vai sociālā darbinieka atzinumu.

 

Normatīvie akti, kas attiecināmi uz pakalpojumu

1) Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības likums (01.01.2003.);

2) Ministru kabineta 2019.gada 2.aprīļa noteikumi Nr.138 "Noteikumi par sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības saņemšanu" (stājas spēkā 05.04.2019.);

3) Ministru kabineta 2017.gada 13.jūnija noteikumi Nr.338 "Prasības sociālo pakalpojumu sniedzējiem" (stājas spēkā 01.07.2017.);

4) Jelgavas pilsētas pašvaldības 2018.gada 22.marta saistošie noteikumi Nr. 18-8 "Par sociālajiem pakalpojumiem Jelgavas pilsētas pašvaldībā".

 

Pārsūdzības iespējas

JVPI "Jelgavas sociālo lietu pārvalde" pieņemto lēmumu var apstrīdēt Jelgavas valstspilsētas domē viena mēneša laikā no lēmuma stāšanās spēkā, iesniedzot iesniegumu Jelgavas valstspilsētas pašvaldības administrācijas Klientu apkalpošanas centrā, Lielajā ielā 11, Jelgavā.

 

Uzziņas par pakalpojumu

JVPI "Jelgavas sociālo lietu pārvalde", adrese: Pulkveža Oskara Kalpaka iela 9, Jelgava.

e-pasts: soc@soc.jelgava.lv.