Dienas aprūpes centra pakalpojums

Pakalpojuma sniedzējs

Jelgavas valstspilsētas pašvaldības iestāde "Jelgavas sociālo lietu pārvalde".

 

Pakalpojuma īss apraksts

Dienas aprūpes centra pakalpojumus nodrošina dienas centri:

1) "Integra" - personām ar intelektuālās attīstības traucējumiem no 16 gadu vecuma;

2) "Harmonija" - pilngadīgām personām ar I grupas invaliditāti ar garīga rakstura traucējumiem un īpašu kopšanas nepieciešamība;

3) "Atbalsts" - pilngadīgām personām ar psihiskām saslimšanām.

Dienas centrs nodrošina uzturēšanos un uzraudzību darba dienās, sniedz sociālo aprūpi un sociālo rehabilitāciju, veicina personas neatkarību ikdienas aktivitātēs, kā arī prasmju attīstīšanu un pilnveidošanu.

 

Pakalpojuma saņēmējs

Fiziska persona.

 

Pakalpojuma izpildes termiņš

30 dienas.

 

Ar pakalpojuma saņemšanu saistītie maksājumi

Persona veic līdzmaksājumu saskaņā ar Jelgavas valstspilsētas pašvaldības sociālo iestāžu maksas pakalpojumu cenrādi. Līdzdalības maksājumi noteikti ar Jelgavas pilsētas domes 2018. gada 26. aprīļa lēmumu Nr. 6/6 "Jelgavas pilsētas pašvaldības sociālo iestāžu maksas pakalpojumu cenrāža apstiprināšana":

Dienas centra "Integra" klienta līdzdalības maksājums par ēdināšanu, 1 diena – 1.00 euro;

Dienas centra "Atbalsts" klienta līdzdalības maksājums par ēdināšanu, 1 diena – 0.65 euro;

Dienas centra "Harmonija" klienta līdzdalības maksājums bez ēdināšanas, 1 diena – 2.60 euro;

Dienas centra "Harmonija" klienta līdzdalības maksājums ar ēdināšanu, 1 diena – 3.30 euro;

Uzturēšanās Dienas centrā "Harmonija" bez ēdināšanas citā pašvaldībā deklarētajai personai, 1 diena – 41.44 euro;

Uzturēšanās Dienas centrā "Harmonija" ar ēdināšanu citā pašvaldībā deklarētajai personai, 1 diena –  42.88 euro.

Persona no maksājuma tiek atbrīvota, ja tā ir atzīta par trūcīgu vai ir JVPI "Jelgavas sociālo lietu pārvalde" lēmums par dienas centra aprūpes pakalpojuma saņemšanu Eiropas Sociālā fonda projekta "Atver sirdi Zemgalē" ietvaros.

 

Veidlapas

Iesniegums par sociālo pakalpojumu (Nr.1-10/2.8/01.2022).

 

Pieprasīšanas kanāli

Klātiene: JVPI "Jelgavas sociālo lietu pārvalde" Dienas centrs "Harmonija", adrese: Zirgu iela 47a, Jelgava, tālrunis 26617882, e-pasts: harmonija@soc.jelgava.lv

JVPI "Jelgavas sociālo lietu pārvalde" Dienas centrs "Integra", adrese: Pulkveža Oskara Kalpaka iela 9, Jelgava, tālrunis 63026930, e-pasts: integra@soc.jelgava.lv.

JVPI "Jelgavas sociālo lietu pārvalde" Dienas centrs "Atbalsts", adrese: Zirgu iela 47a, Jelgava, tālrunis 63026161, e-pasts: atbalsts@soc.jelgava.lv

Darba laiks: Pirmdiena 8.00-12.00; 13.00-19.00; Otrdiena 8.00-12.00; 13.00-17.00; Trešdiena 8.00-12.00; 13.00-17.00; Ceturtdiena 8.00-12.00; 13.00-17.00; Piektdiena 8.00-12.00; 12.30-14.30.

 

Saņemšanas kanāli

Klātiene: JVPI "Jelgavas sociālo lietu pārvalde" dienas centrs "Harmonija", adrese: Zirgu iela 47a, Jelgava, tālrunis 26617882.

JVPI "Jelgavas sociālo lietu pārvalde" dienas centrs "Integra", adrese: Pulkveža Oskara Kalpaka iela 9, Jelgava, tālrunis 63026930.

JVPI "Jelgavas sociālo lietu pārvalde" dienas centrs "Atbalsts", adrese: Zirgu iela 47a, Jelgava, tālrunis 63026161.

 

Pakalpojuma apraksts pa soļiem

Pakalpojuma pieprasīšana

Lai saņemtu sociālo pakalpojumu, personai klātienē JVPI "Jelgavas sociālo lietu pārvalde" dienas centrā, uzrādot personu apliecinošu dokumentu, jāiesniedz iesniegumu par sociālo pakalpojumu (Nr.1-10/2.8/01.2022), pievienojot dokumentus saskaņā ar normatīvajos aktos noteikto sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības saņemšanas kārtību:

1) ģimenes ārsta atzinumu "Izraksts no stacionāra pacienta/ambulatorā pacienta medicīniskās kartes" par personas veselības stāvokli ar norādi par funkcionālo spēju traucējumu smaguma pakāpi un medicīnisko kontrindikāciju (plaušu tuberkuloze aktīvajā stadijā, akūtas infekcijas slimības, seksuāli transmisīvās slimības) neesību;

2) psihiatra atzinumu par personas psihisko veselību un speciālo kontrindikāciju neesību, ja personai ir garīga rakstura traucējumi;

3) citus dokumentus pēc JVPI "Jelgavas sociālo lietu pārvalde" pieprasījuma, ja tas nepieciešams lēmuma pieņemšanai.

 

Pakalpojuma nepieciešamības izvērtēšana

Jelgavas sociālo lietu pārvalde novērtē personas fiziskās un garīgās spējas un nosaka aprūpes līmeni. Pieņem lēmumu par sociālā pakalpojuma piešķiršanu, par personas uzņemšanu rindā sociālā pakalpojuma saņemšanai vai par atteikumu piešķirt sociālo pakalpojumu vai uzņemt rindā un rakstiski informē personu par pieņemto lēmumu.

 

Pakalpojuma saņemšana

Ar personu tiek slēgts līgums par pakalpojuma saņemšanu.

 

Atgādinājums: dienas aprūpes centra pakalpojumu var saņemt personas, kuras ir deklarētas Jelgavas pilsētas pašvaldībā, nav nodarbinātas, neapmeklē speciālās izglītības iestādi un nav ievietotas ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas institūcijā, un neatrodas šo iestāžu pilnā apgādībā.

 

Normatīvie akti, kas attiecināmi uz pakalpojumu

1)  Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības likums (01.01.2003.);

2) Ministru kabineta 2019.gada 2.aprīļa noteikumi Nr. 138 "Noteikumi par sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības saņemšanu" (stājas spēkā 05.04.2019.);

3) Jelgavas pilsētas pašvaldības 2018.gada 22.marta saistošie noteikumi Nr. 18-8 "Par sociālajiem pakalpojumiem Jelgavas pilsētas pašvaldībā"

4) Jelgavas pilsētas domes 2018. gada 26.aprīļa lēmums Nr. 6/6 "Jelgavas pilsētas pašvaldības sociālo iestāžu maksas pakalpojumu cenrāža apstiprināšana" (ar grozījumiem Jelgavas pilsētas domes 31.01.2019. lēmums Nr.1/11, 23.07.2020. lēmums Nr.13/10).

 

Pārsūdzības iespējas

JVPI "Jelgavas sociālo lietu pārvalde" dienas centru vadītājas lēmumu var apstrīdēt viena mēneša laikā no lēmuma stāšanās spēkā, iesniedzot iesniegumu JVPI "Jelgavas sociālo lietu pārvalde", Pulkveža Oskara Kalpaka ielā 9, Jelgavā, 111.kab.

 

Uzziņas par pakalpojumu

JVPI "Jelgavas sociālo lietu pārvalde", adrese: Pulkveža Oskara Kalpaka iela 9, Jelgava, Informācijas kabinets (Nr. 115), tālrunis 63048914, 63007224.

e-pasts: soc@soc.jelgava.lv.