Ģimenes asistenta pakalpojums

Pakalpojuma sniedzējs

Jelgavas valstspilsētas pašvaldības iestāde "Jelgavas sociālo lietu pārvalde".

 

Pakalpojuma īss apraksts

Ģimenes asistenta pakalpojuma mērķis ir sniegt atbalstu ģimenei (personai), kurai ar JSLP sociālā darbinieka izvērtējumu ir konstatēts sociālo prasmju trūkums bērnu audzināšanā un aprūpē, mājsaimniecības vadīšanā un sadzīves organizēšanā.

Ģimenes asistenta pakalpojumu no 4 (četrām) līdz 12 (divpadsmit) stundām nedēļā ir tiesīga saņemt:

1) ģimene, kurai ir konstatēts noteikumu sociālo prasmju trūkums bērnu audzināšanā un aprūpē, mājsaimniecības vadīšanā un sadzīves organizēšanā;

2) persona pēc ārpusģimenes aprūpes pakalpojuma beigām līdz 24 (divdesmit četru) gadu vecumam, kurai ir konstatēts sociālo prasmju trūkums mājsaimniecības vadīšanā un sadzīves organizēšanā.

 

Pakalpojuma saņēmējs

Fiziska persona.

 

Pakalpojuma izpildes termiņš

30 dienas.

 

Ar pakalpojuma saņemšanu saistītie maksājumi

Bezmaksas pakalpojums.

 

Veidlapas

Iesniegums par sociālo pakalpojumu (Nr.1-10/2.8/01.2022).

 

Pieprasīšanas kanāli

Klātiene: JVPI "Jelgavas sociālo lietu pārvalde" Ģimenes atbalsta nodaļa, adrese: Pulkveža Oskara Kalpaka iela 9, Jelgava, 128., 130.kab., tālrunis 63007526, 63048919, 63012540, 63012547.

Pieņemšanas laiks: Pirmdiena 9.00-12.00; 15.00-19.00; Trešdiena 15.00-17.00.

Klātiene: JVPI "Jelgavas sociālo lietu pārvalde" Ģimenes atbalsta nodaļa, adrese: Zirgu ielā 47 A, tālrunis 63011785, 63011784.

Pieņemšanas laiks: Pirmdiena 9.00-12.00; 15.00-19.00; Trešdiena 15.00-17.00.

 

Saņemšanas kanāli

Klātiene: pakalpojuma saņēmēja dzīvesvietā

 

Pakalpojuma apraksts pa soļiem

Pakalpojuma pieprasīšana

Lai saņemtu ģimenes asistenta pakalpojumu, persona klātienē, uzrādot personu apliecinošu dokumentu, iesniedz JVPI "Jelgavas sociālo lietu pārvalde" iesniegumu par sociālo pakalpojumu (Nr.1-10/2.8/01.2022).

 

Iesnieguma izskatīšana

JVPI "Jelgavas sociālo lietu pārvalde" 30 (trīsdesmit) darbdienu laikā izvērtē ģimenes sociālās prasmes bērnu audzināšanā un aprūpē, mājsaimniecības vadīšanā un sadzīves organizēšanā vai personas pēc ārpusģimenes aprūpes pakalpojuma beigām sociālās prasmes mājsaimniecības vadīšanā un sadzīves organizēšanā, iepazīstina ģimeni (personu) ar potenciālo ģimenes asistentu, pieņem lēmumu par ģimenes asistenta pakalpojuma piešķiršanu vai atteikumu to piešķirt un slēdz līgumu līdz 1 (vienam) gadam par ģimenes asistenta pakalpojuma sniegšanu.

 

Pakalpojuma saņemšana

Par ģimenes asistenta pakalpojuma sniegšanu slēdz līgumu līdz vienam gadam.

Ģimenes asistenta pakalpojumu pārtrauc, pamatojoties uz klienta vai ģimenes asistenta iesniegumu vai JSLP sociālā darbinieka atzinumu.

 

Normatīvie akti, kas attiecināmi uz pakalpojumu

1) Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības likums (01.01.2003.);

2) Ministru kabineta 2019.gada 2.aprīļa noteikumi Nr.138 "Noteikumi par sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības saņemšanu" (stājas spēkā 05.04.2019.);

3) Jelgavas pilsētas pašvaldības 2018.gada 22.marta saistošie noteikumi Nr. 18-8 "Par sociālajiem pakalpojumiem Jelgavas pilsētas pašvaldībā".

 

Pārsūdzības iespējas

JVPI "Jelgavas sociālo lietu pārvalde" pieņemto lēmumu var apstrīdēt Jelgavas valstspilsētas domē viena mēneša laikā no lēmuma stāšanās spēkā, iesniedzot iesniegumu Jelgavas valstspilsētas pašvaldības administrācijas Klientu apkalpošanas centrā, Lielajā ielā 11, Jelgavā.

 

Uzziņas par pakalpojumu

JVPI "Jelgavas sociālo lietu pārvalde", adrese: Pulkveža Oskara Kalpaka iela 9, Jelgava.

e-pasts: soc@soc.jelgava.lv.