Grupu dzīvokļa pakalpojums

Pakalpojuma sniedzējs

Jelgavas valstspilsētas pašvaldības iestāde "Jelgavas sociālo lietu pārvalde".

 

Pakalpojuma īss apraksts

Sociālais pakalpojums "Grupu dzīvoklis" nodrošina mājokli un individuālu atbalstu sociālo problēmu risināšanā pilngadīgām personām ar I vai II grupas invaliditāti ar garīga rakstura traucējumiem, kurām ir objektīvas grūtības dzīvot patstāvīgi, bet nav nepieciešama atrašanās ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas institūcijā. Pakalpojuma mērķis ir atjaunot vai uzlabot klientu sociālās funkcionēšanas spējas.

 

Pakalpojuma saņēmējs

Fiziska persona.

Grupu dzīvokļa pakalpojumu piešķir personām ar garīga rakstura traucējumiem, kurām vairs nav nepieciešams ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas institūcijas pakalpojums un kuras pabeigušas sociālās rehabilitācijas kursu Pusceļa mājā un atzītas par piemērotām saņemt Grupu dzīvokļa pakalpojumu.

 

Pakalpojuma izpildes termiņš

30 dienas.

 

Ar pakalpojuma saņemšanu saistītie maksājumi

Klients maksā par Grupu dzīvokļa pakalpojumu saskaņā ar Jelgavas valstspilsētas domes apstiprinātajiem maksas pakalpojumiem un noslēgto Grupu dzīvokļa pakalpojuma līgumu.

Pakalpojuma maksa noteikta ar Jelgavas pilsētas domes 2018. gada 26. aprīļa lēmumu Nr.6/6 "Jelgavas pilsētas pašvaldības sociālo iestāžu maksas pakalpojumu cenrāža apstiprināšana":

Grupu dzīvokļu klienta telpu ekspluatācijas pakalpojumu maksa, 1m2/mēnesī – 2.20 euro (ar apkuri), 1.20 euro (bez apkures).

 

Veidlapas

Nav, brīvas formas iesniegums.

 

Pieprasīšanas kanāli

Klātiene: JVPI "Jelgavas sociālo lietu pārvalde" Grupu dzīvokļi, adrese: Pulkveža Oskara Kalpaka iela 9, Jelgava, tālrunis 63048921, 63048922.

Darba laiks: Pirmdiena 8.00-12.00; 13.00-19.00; Otrdiena 8.00-12.00; 13.00-17.00; Trešdiena 8.00-12.00; 13.00-17.00; Ceturtdiena 8.00-12.00; 13.00-17.00; Piektdiena 8.00-12.00; 12.30-14.30.

 

Saņemšanas kanāli

Klātiene: JVPI "Jelgavas sociālo lietu pārvalde" Grupu dzīvokļi, adrese: Pulkveža Oskara Kalpaka iela 9, Jelgava.

 

Pakalpojuma apraksts pa soļiem

Pakalpojuma pieprasīšana

Lai persona saņemtu sociālo pakalpojumu "Grupu dzīvoklis", ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas institūcijas vadītājs iesniedz JPPI "Jelgavas sociālo lietu pārvalde" šādus dokumentus:

1) iesniegumu (brīvā formā);

2) ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas institūcijas vadītāja izveidotas prasmju un spēju izvērtēšanas komisijas atzinumu, ka persona ir piemērota dzīvošanai Grupu dzīvokļos;

3) personas prasmju un spēju novērtējumu dinamikā dzīvei ārpus ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas institūcijas, kas veikts sociālās rehabilitācijas kursa laikā;

4) ģimenes ārsta izziņu par personas veselības stāvokli, norādot tajā funkcionālo spēju traucējumu smaguma pakāpi un medicīnisko kontrindikāciju (plaušu tuberkuloze aktīvajā stadijā, akūtas infekcijas slimības, seksuāli transmisīvas slimības) neesību;

5) psihiatra atzinumu par personas psihisko veselību un speciālajām (psihiatriskajām) kontrindikācijām sociālo pakalpojumu saņemšanai;

6) citus dokumentus pēc nepieciešamības.

Par pakalpojumu skatīt informāciju mājaslapā sadaļā Jelgavas sociālo lietu pārvalde: https://www.jelgava.lv/lv/iestades/socialo-lietu-parvalde/pasvaldibas-sniegtie-socialie-pakalpojumi/personam-ar-grt/

 

Pakalpojuma nepieciešamības izvērtēšana

Sociālais darbinieks desmit darba dienu laikā pēc minēto dokumentu saņemšanas un reģistrēšanas aizpilda personas vajadzību pēc sociālajiem pakalpojumiem novērtēšanas karti.

JVPI "Jelgavas sociālo lietu pārvalde" mēneša laikā pēc nepieciešamo dokumentu saņemšanas pieņem lēmumu par Grupu dzīvokļa pakalpojuma piešķiršanu vai atteikumu sniegt pakalpojumu pieņemšanas un informē Ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas institūcijas vadītāju un Pusceļa māju par pieņemto lēmumu.

 

Pakalpojuma saņemšana

Persona slēdz līgumu par Grupu dzīvokļa pakalpojuma saņemšanu. Pakalpojums tiek saņemts atbilstoši līguma nosacījumiem.

Grupu dzīvokļa pakalpojumu var pārtraukt, ja:

1) klients rakstiski lūdz pārtraukt pakalpojuma sniegšanu;

2) klientam ir objektīvas grūtības dzīvot patstāvīgi, un viņš atgriežas sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas institūcijā;

3) klients neievēro noslēgtā līguma nosacījumus un Grupu dzīvokļu iekšējās kārtības noteikumus.

 

Atgādinājums: JVPI "Jelgavas sociālo lietu pārvalde" pakalpojumu Grupu dzīvokļu klientam sāk sniegt pēc pakalpojuma līguma noslēgšanas ar klientu, kurā nosaka sniedzamā pakalpojuma saturu, apjomu, samaksas kārtību, kā arī pušu tiesības un pienākumus.

 

Normatīvie akti, kas attiecināmi uz pakalpojumu

1) Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības likums (01.01.2003.);

2) Ministru kabineta 2019.gada 2.aprīļa noteikumi Nr. 138 "Noteikumi par sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības saņemšanu" (stājas spēkā 05.04.2019.);

3) Jelgavas pilsētas pašvaldības 2018.gada 22.marta saistošie noteikumi Nr. 18-8 "Par sociālajiem pakalpojumiem Jelgavas pilsētas pašvaldībā"

4) Jelgavas pilsētas domes 2018. gada 26.aprīļa lēmums Nr. 6/6 "Jelgavas pilsētas pašvaldības sociālo iestāžu maksas pakalpojumu cenrāža apstiprināšana" (ar grozījumiem Jelgavas pilsētas domes 31.01.2019. lēmums Nr.1/11).

 

Pārsūdzības iespējas

JVPI "Jelgavas sociālo lietu pārvalde" pieņemto lēmumu var apstrīdēt Jelgavas valstspilsētas domē viena mēneša laikā no lēmuma stāšanās spēkā, iesniedzot iesniegumu Jelgavas valstspilsētas pašvaldības administrācijas Klientu apkalpošanas centrā, Lielajā ielā 11, Jelgavā.

 

Uzziņas par pakalpojumu

JVPI "Jelgavas sociālo lietu pārvalde", adrese: Pulkveža Oskara Kalpaka iela 9, Jelgava, Informācijas kabinets (Nr. 115), tālrunis 63048914, 63007224.

e-pasts: soc@soc.jelgava.lv.