Grupu dzīvokļa pakalpojums

Pakalpojuma sniedzējs

Jelgavas valstspilsētas pašvaldības iestāde "Jelgavas sociālo lietu pārvalde".

 

Pakalpojuma īss apraksts

Sociālais pakalpojums "Grupu dzīvoklis" nodrošina mājokli un individuālu atbalstu sociālo problēmu risināšanā pilngadīgām personām ar I vai II grupas invaliditāti ar garīga rakstura traucējumiem, kurām ir objektīvas grūtības dzīvot patstāvīgi, bet nav nepieciešama atrašanās ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas institūcijā un kuras pabeigušas sociālās rehabilitācijas kursu Pusceļa mājā un atzītas par piemērotām saņemt Grupu dzīvokļa pakalpojumu. Pakalpojuma mērķis ir atjaunot vai uzlabot klientu sociālās funkcionēšanas spējas.

 

Pakalpojuma saņēmējs

Fiziska persona ar garīga rakstura traucējumiem.

 

Pakalpojuma izpildes termiņš

30 dienas.

JVPI "Jelgavas sociālo lietu pārvalde" mēneša laikā pēc nepieciešamo dokumentu saņemšanas pieņem lēmumu par Grupu dzīvokļa pakalpojuma piešķiršanu, par personas uzņemšanu rindā sociālā pakalpojuma saņemšanai vai par atteikumu piešķirt sociālo pakalpojumu vai uzņemt rindā.

 

Ar pakalpojuma saņemšanu saistītie maksājumi

Klients maksā par Grupu dzīvokļa pakalpojumu saskaņā ar Jelgavas valstspilsētas pašvaldības iestādes “Jelgavas sociālo lietu pārvalde” maksas pakalpojumu cenrādi un noslēgto Grupu dzīvokļa pakalpojuma līgumu.

Pakalpojuma maksa noteikta ar Jelgavas pilsētas domes 2018. gada 26. aprīļa lēmumu Nr.6/6 "Jelgavas pilsētas pašvaldības sociālo iestāžu maksas pakalpojumu cenrāža apstiprināšana" (ar grozījumiem Jelgavas pilsētas domes 31.01.2019. lēmums Nr. 1/11; 23.07.2020. lēmums Nr. 13/10; 25.02.2021. lēmums Nr. 3/2):

Grupu dzīvokļu klienta telpu ekspluatācijas pakalpojumu maksa, 1m2/mēnesī – 2.20 euro (ar apkuri), 1.20 euro (bez apkures).

Telpu ekspluatācijas pakalpojuma maksu klients maksā, sākot no dienas, kad uzsāk saņemt pakalpojumu, Grupu dzīvokļu vadītājai līdz katra mēneša divdesmit piektajam datumam.

 

Veidlapas

Nav, brīvas formas iesniegums.

 

Pieprasīšanas kanāli

e-adrese

e-pasts: soc@soc.jelgava.lv

Klātiene: JVPI “Jelgavas sociālo lietu pārvalde” Sociālās un medicīnas aprūpes centrs, adrese: Zirgu iela 47a, Jelgava.

Pieņemšanas laiks: Pirmdiena 8.00-12.00; 15.00-19.00; Trešdiena 9.00-12.00.

Pa pastu: Jelgavas sociālo lietu pārvalde, Pulkveža Oskara Kalpaka iela 9, LV-3001.

 

Saņemšanas kanāli

Klātiene: JVPI "Jelgavas sociālo lietu pārvalde" Grupu dzīvokļi, adrese: Pulkveža Oskara Kalpaka iela 9, Jelgava.

 

Pakalpojuma apraksts pa soļiem

Pakalpojuma pieprasīšana

Lai persona saņemtu sociālo pakalpojumu "Grupu dzīvoklis", ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas institūcijas vadītājs iesniedz JPPI "Jelgavas sociālo lietu pārvalde" šādus dokumentus:

1) personas iesniegumu (brīvā formā);

2) novērtēšanas karti (protokolu) un fizisko un garīgo spēju izvērtēšanas un aprūpes līmeņa noteikšanas kritērijus klientam ar garīga rakstura traucējumiem;

3) personas prasmju un spēju novērtējumu dinamikā dzīvei ārpus ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas institūcijas, kas veikts sociālās rehabilitācijas kursa laikā;

4) ģimenes ārsta izziņu par personas veselības stāvokli, norādot tajā funkcionālo traucējumu veidu un akūtas infekcijas (piem. plaušu tuberkuloze aktīvajā stadijā, akūtas infekcijas slimības), kas var ietekmēt sociālo pakalpojumu sniegšanas kārtību. Izziņā norāda rekomendācijas aprūpei un profilaksei;

5) psihiatra atzinumu par personas psihisko veselību un speciālajām (psihiatriskajām) kontrindikācijām sociālo pakalpojumu saņemšanai;

6) citus dokumentus pēc nepieciešamības.

Ar pavadvēstuli e-pastā, kura parakstīta ar drošu elektronisko parakstu.

 

Pakalpojuma nepieciešamības izvērtēšana

JVPI "Jelgavas sociālo lietu pārvalde" mēneša laikā pēc nepieciešamo dokumentu saņemšanas pieņem lēmumu par Grupu dzīvokļa pakalpojuma piešķiršanu, par personas uzņemšanu rindā sociālā pakalpojuma saņemšanai vai par atteikumu piešķirt sociālo pakalpojumu vai uzņemt rindā.

 

JVPI "Jelgavas sociālo lietu pārvalde" mēneša laikā pēc nepieciešamo dokumentu saņemšanas, informē Ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas institūcijas vadītāju un Pusceļa māju un klientu par pieņemto lēmumu, nosūtot lēmuma norakstu, kuru sagatavo sociālais darbinieks. Lēmuma norakstu nosūta pa pastu vai e-pastu (ar drošu elektronisko parakstu). Lēmuma par pakalpojuma piešķiršanu gadījumā lēmuma norakstu un nepieciešamos dokumentus  ar drošu elektronisku parakstu e-pastā nosūta Labklājības ministrijai un Sociālās integrācijas valsts aģentūrai (SIVA).

 

Pakalpojuma saņemšana

Pēc lēmuma par Grupu dzīvokļa pakalpojuma piešķiršanu pieņemšanas, ar klientu tiek noslēgts Grupu dzīvokļa pakalpojuma līgums, kurā nosaka sniedzamā pakalpojuma saturu, apjomu, samaksas kārtību, kā arī pušu tiesības un pienākumus.

Sociālais darbinieks izstrādā klienta individuālo sociālās rehabilitācijas plānu, kurā definē risināmo problēmu, sociālās rehabilitācijas ilgtermiņa un īstermiņa mērķus, sociālās rehabilitācijas uzdevumus, veicamos pasākumus, termiņu, sagaidāmo rezultātu un atbildīgo personu un vienojas ar klientu par veicamajiem pasākumiem sociālās problēmas risināšanai.

Grupu dzīvokļa pakalpojumu var pārtraukt, ja:

1) klients rakstiski lūdz pārtraukt pakalpojuma sniegšanu;

2) klientam ir objektīvas grūtības dzīvot patstāvīgi, un viņš atgriežas sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas institūcijā;

3) klients neievēro noslēgtā līguma nosacījumus un Grupu dzīvokļu iekšējās kārtības noteikumus.

 

Normatīvie akti, kas attiecināmi uz pakalpojumu

1) Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības likums (01.01.2003.);

2) Ministru kabineta 2019.gada 2.aprīļa noteikumi Nr. 138 "Noteikumi par sociālo pakalpojumu saņemšanu" (stājas spēkā 05.04.2019.);

3) Ministru kabineta 2017.gada 13.jūnija noteikumi Nr.338 "Prasības sociālo pakalpojumu sniedzējiem" (stājas spēkā 01.07.2017.);

4) Ministru kabineta 2007.gada 8.decembra noteikumi Nr.829 "Noteikumi par dienas centru, grupu māju (dzīvokļu) un pusceļa māju izveidošanas un uzturēšanas izdevumu līdzfinansēšanu" (stājas spēkā: 08.12.2007);

5) Jelgavas pilsētas pašvaldības 2018.gada 22.marta saistošie noteikumi Nr. 18-8 "Par sociālajiem pakalpojumiem Jelgavas valstspilsētas pašvaldībā"

6) Jelgavas pilsētas domes 2018. gada 26.aprīļa lēmums Nr. 6/6 "Jelgavas pilsētas pašvaldības sociālo iestāžu maksas pakalpojumu cenrāža apstiprināšana" (ar grozījumiem Jelgavas pilsētas domes 31.01.2019. lēmums Nr.1/11; 23.07.2020. lēmums Nr. 13/10; 25.02.2021. lēmums Nr. 3/2).

 

Pārsūdzības iespējas

Jelgavas valstspilsētas pašvaldības iestādes  "Jelgavas sociālo lietu pārvalde" lēmumu var apstrīdēt Jelgavas valstspilsētas domē viena mēneša laikā no lēmuma stāšanās spēkā, iesniedzot iesniegumu Jelgavas valstspilsētas pašvaldības iestādē "Jelgavas sociālo lietu pārvalde", Pulkveža Oskara Kalpaka ielā 9, Jelgavā, LV-3001.

 

Uzziņas par pakalpojumu

JVPI "Jelgavas sociālo lietu pārvalde" Grupu dzīvokļu vadītāja Pulkveža Oskara Kalpaka ielā 9, Jelgavā, tel.63048921, 28711187;

JVPI "Jelgavas sociālo lietu pārvalde" Grupu dzīvokļu sociālā darbiniece Pulkveža Oskara Kalpaka ielā 9, Jelgavā, tel. 63048922.

e-pasts: soc@soc.jelgava.lv.