Īslaicīgs pakalpojums sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas institūcijā pilngadīgām personām

Pakalpojuma sniedzējs

Jelgavas valstspilsētas pašvaldības iestāde "Jelgavas sociālo lietu pārvalde".

 

Pakalpojuma īss apraksts

Pakalpojuma mērķis ir nodrošināt diennakts sociālo aprūpi, sociālās rehabilitācijas pakalpojumus un ārstniecības personas noteikto veselības aprūpes plāna izpildi līdz 30 diennaktīm, gadījumos, kad persona veselības stāvokļa dēļ nespēj patstāvīgi sevi aprūpēt un/vai nodrošināt pamatvajadzības. Īslaicīgu pakalpojumu institūcijā ir tiesīga saņemt pilngadīga persona, kurai ir nepieciešama pastāvīga sociālā un veselības aprūpe un kura ir pensijas vecuma persona, persona ar invaliditāti, persona bez noteiktas dzīvesvietas vai nonākusi krīzes situācijā.

Īslaicīga pakalpojuma institūcijā sniegšanas termiņš var tikt pagarināts līdz:

1) invaliditātes grupas noteikšanai, ja persona ar prognozējamu invaliditāti sociālā pakalpojuma saņemšanas laikā ir iesniegusi VDEĀVK dokumentus ekspertīzes veikšanai;

2) sociālā pakalpojuma saņemšanai ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas institūcijā;

3) veselības aprūpes plāna izpildes beigām, ja ārstniecības personas noteiktais veselības aprūpes plāns pārsniedz 30 (trīsdesmit) diennaktis.

 

Pakalpojuma saņēmējs

Fiziska persona.

 

Pakalpojuma izpildes termiņš

30 dienas.

 

Ar pakalpojuma saņemšanu saistītie maksājumi

Lai saņemtu samaksas atvieglojumu par īslaicīgo pakalpojumu institūcijā, apgādnieks vēršas JVPI "Jelgavas sociālo lietu pārvalde" ienākumu novērtēšanai. Personas, kurām ir noteikts trūcīgas personas statuss, pakalpojumu saņem bezmaksas.

 

Veidlapas

Iesniegums par sociālo pakalpojumu (Nr.1-10/2.8/01.2022).

Iesniegums (iesniedzot iztikas līdzekļu deklarāciju) (Nr.1-10/3.9/01.2022).

 

Pieprasīšanas kanāli

Klātiene: JVPI "Jelgavas sociālo lietu pārvalde" Sociālās un medicīnas aprūpes centrs, adrese: Zirgu iela 47a, Jelgava, tālrunis 63050876, 26415504.

Pieņemšanas laiks: Pirmdiena 8.00-12.00; 15.00-19.00; Trešdiena 9.00-12.00.

 

Saņemšanas kanāli

Klātiene: institūcijā.

 

Pakalpojuma apraksts pa soļiem

Pakalpojuma pieprasīšana

Lai saņemtu sociālo pakalpojumu, persona uzrāda personu apliecinošu dokumentu un klātienē Jelgavas sociālo lietu pārvaldes Sociālās un medicīnas aprūpes centrā iesniedz iesniegums par sociālo pakalpojumu (Nr.1-10/2.8/01.2022), iesniegumu (iesniedzot iztikas līdzekļu deklarāciju) (Nr.1-10/3.9/01.2022) un dokumentus, saskaņā ar MK noteikumu Nr. 138 10. punktu:

1) Ģimenes ārsta izsniegtu izziņu par personas veselības stāvokli, kurā norādīti funkcionālo traucējumu veidi un akūtas infekcijas pazīmes ( ja tādas ir), kas var ietekmēt sociālo pakalpojumu sniegšanas kārtību. Izziņā papildus norāda rekomendācijas aprūpei un profilaksei;

2) Psihiatra atzinumu par personas psihisko veselību un speciālajām (psihiatriskajām) kontrindikācijām sociālo pakalpojumu saņemšanai (attiecinām tikai uz personām ir garīga rakstura traucējumiem);

3) Dokumentus par ienākumiem, ja pašvaldībai nav pieejama šāda informācija;

4) Citus dokumentus pēc JVPI "Jelgavas sociālo lietu pārvalde" pieprasījuma, ja tie nepieciešami lēmuma pieņemšanai par sociālā pakalpojuma piešķiršanu.

 

Pakalpojuma nepieciešamības izvērtēšana

Tiek izvērtēta personas sociālā situācija,  ja nepieciešams veikta apsekošana dzīvesvietā. Veikta personas fizisko un garīgo spēju izvērtēšana un noteikts aprūpes līmenis. Novērtēta personas un apgādnieku maksātspēja.

JVPI "Jelgavas sociālo lietu pārvalde" 30 dienu laikā pieņem lēmumu par pakalpojuma piešķiršanu vai atteikumu un informē personu un pakalpojuma sniedzēju par pieņemto lēmumu.

 

Pakalpojuma saņemšana

Persona vai persona un viņas apgādnieks slēdz līgumu ar pakalpojuma sniedzēju. Pakalpojums tiek saņemts atbilstoši līguma nosacījumiem.

 

Normatīvie akti, kas attiecināmi uz pakalpojumu

1) Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības likums (01.01.2003.);

2) Ministru kabineta 2019.gada 2.aprīļa noteikumi Nr.138 "Noteikumi par sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības saņemšanu" (stājas spēkā 05.04.2019.);

3) Ministru kabineta 2017.gada 13.jūnija noteikumi Nr.338 "Prasības sociālo pakalpojumu sniedzējiem" (stājas spēkā 01.07.2017.);

4) Ministru kabineta 2003.gada 27.maija noteikumi Nr.275 "Sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas pakalpojumu samaksas kārtība un kārtība, kādā pakalpojuma izmaksas tiek segtas no pašvaldības budžeta" (stājas spēkā 31.05.2003.);

5) Jelgavas pilsētas pašvaldības 2018.gada 22.marta saistošie noteikumi Nr. 18-8 "Par sociālajiem pakalpojumiem Jelgavas pilsētas pašvaldībā".

 

Pārsūdzības iespējas

JVPI "Jelgavas sociālo lietu pārvalde" pieņemto lēmumu var apstrīdēt Jelgavas valstspilsētas domē viena mēneša laikā no lēmuma stāšanās spēkā, iesniedzot iesniegumu Jelgavas valstspilsētas pašvaldības administrācijas Klientu apkalpošanas centrā, Lielajā ielā 11, Jelgava.

 

Uzziņas par pakalpojumu

JVPI "Jelgavas sociālo lietu pārvalde", adrese: Pulkveža Oskara Kalpaka iela 9, Jelgava, Informācijas kabinets (Nr. 115), tālrunis 63048914, 63007224.

e-pasts: soc@soc.jelgava.lv