Krīzes centra pakalpojums

Pakalpojuma sniedzējs

Jelgavas valstspilsētas pašvaldības iestāde "Jelgavas sociālo lietu pārvalde".

 

Pakalpojuma īss apraksts

Krīzes centra pakalpojuma mērķis ir sniegt naktsmītni, sociālo aprūpi, sociālo prasmju novērtēšanu, pilnveidošanu un attīstīšanu, kā arī psihosociālo un psiholoģisko atbalstu krīzes situācijā nonākušam bērnam un ģimenei ar bērniem. Pakalpojumu nodrošina Jelgavas sociālo lietu pārvaldes struktūrvienība Sociālo pakalpojumu centrs bērniem.

Krīzes centra pakalpojumu tiesīgi saņemt:

1) bērns no 2 (divu) gadu vecuma sasniegšanas līdz 18 (astoņpadsmit) gadu vecuma sasniegšanai, kurš cietis no prettiesiskām darbībām un/vai nonācis krīzes situācijā;

2) ģimene, kurā vecāks vai bērni līdz 18 (astoņpadsmit) gadu vecuma sasniegšanai cietuši no prettiesiskām darbībām un/vai nonākuši krīzes situācijā;

3) bērns no 2 (divu) gadu vecuma sasniegšanas līdz 18 (astoņpadsmit) gadu vecuma sasniegšanai uz laiku, kamēr vecāki (likumiskie pārstāvji) veselības stāvokļa dēļ nespēj bērnu aprūpēt;

4) jaundzimušā bērna māte ar bērnu līdz 2 (divu) gadu vecuma sasniegšanai, ja viņai nav iztikas līdzekļu vai mājokļa.

Pašvaldības administratīvajā teritorijā deklarētajām personām pakalpojumu nodrošina bez maksas kārtējam gadam apstiprinātā budžeta ietvaros. Krīzes centra pakalpojumu piešķir līdz 3 (trim) mēnešiem. Izvērtējot personas sociālo situāciju un individuālā sociālās rehabilitācijas plāna izpildi, tas var tikt pagarināts līdz 6 (sešiem) mēnešiem.

 

Pakalpojuma saņēmējs

Fiziska persona.

 

Pakalpojuma izpildes termiņš

1 diena.

 

Ar pakalpojuma saņemšanu saistītie maksājumi

Bezmaksas pakalpojums pašvaldības administratīvajā teritorijā deklarētajām personām. Personām, kuru dzīvesvieta deklarēta citas pašvaldības administratīvajā teritorijā, un kuras  saņem pakalpojumu ilgāk par 1 diennakti, maksa par pakalpojumu noteikta saskaņā ar Jelgavas valstspilsētas domes apstiprinātajiem maksas pakalpojumiem:

Krīzes centra pakalpojums ar ēdināšanu citā pašvaldībā deklarētai personai, 1 diennakts – 47.86 euro.

Krīzes centra pakalpojums bez ēdināšanas citā pašvaldībā deklarētai personai, 1 diennakts – 42.31 euro.

 

Veidlapas

Iesniegums par sociālo pakalpojumu (Nr.1-10/2.8/01.2022).

 

Pieprasīšanas kanāli

Klātiene: JVPI "Jelgavas sociālo lietu pārvalde" Sociālo pakalpojumu centrs, adrese: Zirgu iela 47a, Jelgava, tālrunis 63026313.

Darba laiks: Pirmdiena 8.00-12.00; 13.00-19.00; Otrdiena 8.00-12.00; 13.00-17.00; Trešdiena 8.00-12.00; 13.00-17.00; Ceturtdiena 8.00-12.00; 13.00-17.00; Piektdiena 8.00-12.00; 12.30-14.30.

 

Saņemšanas kanāli

Klātiene: JVPI "Jelgavas sociālo lietu pārvalde" Sociālo pakalpojumu centrs, adrese: Zirgu iela 47a, Jelgava.

 

Pakalpojuma apraksts pa soļiem

Pakalpojuma pieprasīšana

Krīzes centrā uzņem personas:

1) saskaņā ar policijas rīkojumu (aktu, protokolu par bērna šķiršanu no ģimenes);

2) ar bāriņtiesas priekšsēdētāja vienpersonisku lēmumu;

3) ar JVPI "Jelgavas sociālo lietu pārvalde" sociālā darbinieka nosūtījumu, ja persona vēršas sociālo apstākļu dēļ;

4) pamatojoties uz personas iesniegumu.

Lai saņemtu Krīzes centra pakalpojumu, personai jāvēršas Jelgavas Sociālo lietu pārvaldē vai tieši pie pakalpojuma sniedzēja Sociālo pakalpojumu centrā bērniem, uzrādot personu apliecinošu dokumentu, jāiesniedz iesniegumu un citus dokumentus pēc JVPI "Jelgavas sociālo lietu pārvalde"  pieprasījuma, ja tas nepieciešams lēmuma pieņemšanai.

 

Pakalpojuma saņemšana

Sociālo pakalpojumu centra vadītāja pieņem lēmumu par pakalpojuma piešķiršanu vai atteikumu to piešķirt.

 

Atgādinājums: Gadījumos, kad bērns krīzes centrā uzņemts sakarā ar vecāka (likumiskā pārstāvja) nespēju bērnu aprūpēt veselības stāvokļa dēļ, persona iesniedz dokumentu, kas apliecina tās ārstēšanās nepieciešamību.

Ja krīzes centra pakalpojuma saņēmējs ir bērns kopā ar likumisko pārstāvi, Centra vadītājs ar likumisko pārstāvi slēdz pakalpojuma līgumu.

 

Normatīvie akti, kas attiecināmi uz pakalpojumu

1) Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības likums (01.01.2003.);

2) Ministru kabineta 2019.gada 2.aprīļa noteikumi Nr. 138 "Noteikumi par sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības saņemšanu" (stājas spēkā 05.04.2019.);

3) Ministru kabineta 2017.gada 13.jūnija noteikumi Nr. 338 "Prasības sociālo pakalpojumu sniedzējiem" (stājas spēkā 01.07.2017.);

4) Ministru kabineta 2000.gada 12.decembra noteikumi Nr. 431 "Higiēnas prasības sociālās aprūpes institūcijām" (stājas spēkā 01.01.2001.);

5) Jelgavas pilsētas pašvaldības 2018.gada 22.marts saistošie noteikumi Nr. 18-8 "Par sociālajiem pakalpojumiem Jelgavas pilsētas pašvaldībā".

6) Jelgavas pilsētas domes 2018. gada 26.aprīļa lēmums Nr. 6/6"Jelgavas pilsētas pašvaldības sociālo iestāžu maksas pakalpojumu cenrāža apstiprināšana" (ar grozījumiem Jelgavas pilsētas domes 31.01.2019. lēmums Nr.1/11, 23.07.2020. lēmums Nr.13/10).

 

Pārsūdzības iespējas

JVPI "Jelgavas sociālo lietu pārvalde" lēmumu var apstrīdēt Jelgavas valstspilsētas domē viena mēneša laikā no lēmuma stāšanās spēkā, iesniedzot iesniegumu Jelgavas valstspilsētas pašvaldības administrācijas Klientu apkalpošanas centrā, Lielajā ielā 11, Jelgavā.

 

Uzziņas par pakalpojumu

JVPI "Jelgavas sociālo lietu pārvalde", adrese: Pulkveža Oskara Kalpaka iela 9, Jelgava.

e-pasts: soc@soc.jelgava.lv.