Lietišķās uzvedības analīzes (ABA) terapijas pakalpojums

Pakalpojuma sniedzējs

Jelgavas valstspilsētas pašvaldības iestāde "Jelgavas sociālo lietu pārvalde".

 

Pakalpojuma īss apraksts

Lietišķās uzvedības analīzes terapijas pakalpojuma (turpmāk – ABA pakalpojums) mērķis ir sniegt atbalstu personai ar invaliditāti no 2 līdz 18 gadu vecumam, personas uzvedības korekcijai, komunikācijas prasmju un valodas attīstīšanai. ABA pakalpojums ietver 10 (desmit) nodarbības.

 

Pakalpojuma saņēmējs

Fiziska persona.

Persona ar invaliditāti no 2 līdz 18 gadu vecumam, kurai saskaņā ar individuālo sociālās aprūpes vai sociālās rehabilitācijas plānu multidisciplinārā komanda ir noteikusi ABA pakalpojuma nepieciešamību Deinstitucionalizācijas programmas ietvaros vai ir JSLP sociālā darbinieka atzinums par sociālā pakalpojuma nepieciešamību.

 

Pakalpojuma izpildes termiņš

Mēneša laikā no dienas, kad saņemts iesniegums un visi normatīvajos aktos un pašvaldības saistošajos noteikumos noteiktie un Jelgavas valstspilsētas pašvaldības iestādes (turpmāk – JVPI) "Jelgavas sociālo lietu pārvalde" (turpmāk – JSLP) pieprasītie dokumenti, JSLP pieņem lēmumu par sociālā pakalpojuma piešķiršanu vai atteikumu to piešķirt.

 

Ar pakalpojuma saņemšanu saistītie maksājumi

Bezmaksas pakalpojums.

Pakalpojuma izmaksas sedz Jelgavas valstspilsētas pašvaldība. Deinstitucionalizācijas programmas dalībniekiem pakalpojuma izmaksas sedz no Deinstitucionalizācijas programmas līdzekļiem (līdz 31.08.2023.).

 

Veidlapas

Iesniegums par sociālo pakalpojumu (Nr.1-10/2.8)

 

Pieprasīšanas kanāli

e-adrese 

e-pasts: soc@soc.jelgava.lv

Pa pastu: Jelgavas sociālo lietu pārvalde, Pulkveža Oskara Kalpaka iela 9, LV-3001;

Klātiene: JVPI "Jelgavas sociālo lietu pārvalde" Rehabilitācijas nodaļa (127.kab.), adrese: Pulkveža Oskara Kalpaka iela 9, Jelgava.

Pieņemšanas laiks: Pirmdiena 9.00-12.00; 15.00-19.00; Trešdiena 9.00-12.00.

 

Saņemšanas kanāli

Klātiene: saskaņā ar noslēgto līgumu. Pakalpojuma sniegšanas vieta - sociālais uzņēmums "Barboleta", adrese: Atmodas iela 9, Jelgava, LV-3001, tālrunis: 63007523.

 

Pakalpojuma apraksts pa soļiem

Pakalpojuma pieprasīšana.

Personas ar invaliditāti likumiskais pārstāvis iesniedz klātienē vai nosūta pa pastu, vai elektroniski (elektroniski nosūtītam dokumentam jābūt parakstītam ar drošu elektronisko parakstu) iesniegumu par sociālo pakalpojumu.

Pakalpojuma nepieciešamības izvērtēšana.

JSLP Rehabilitācijas nodaļas sociālais darbinieks pārbauda iesniegtos dokumentus un personas sociālā statusa atbilstību pakalpojuma saņemšanai, aizpilda "Personas vajadzību pēc sociālajiem pakalpojumiem novērtēšanas karti" un sagatavo lēmuma projektu par ABA pakalpojuma piešķiršanu vai atteikumu.

Lēmumu pieņem JVPI "Jelgavas sociālo lietu pārvalde" vadītāja.

Pakalpojuma saņemšana.

JSLP Rehabilitācijas nodaļas sociālais darbinieks sagatavo JSLP lēmuma norakstu, kuru persona var saņemt klātienē, pa pastu, vai elektroniski.

 

Atgādinājums: pakalpojumu tiesīga saņemt persona ar invaliditāti no 2 līdz 18 gadu vecumam, kuras pamata dzīvesvieta deklarēta Jelgavas valstspilsētas pašvaldības administratīvajā teritorijā.

 

Saistītie pakalpojumi: Rehabilitācijas pakalpojumi - ārstnieciskās vingrošanas pakalpojums, Rehabilitācijas pakalpojumi - ambulatorās rehabilitācijas pakalpojumi.

 

Normatīvie akti, kas attiecināmi uz pakalpojumu

1) Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības likums (01.01.2003.);

2)Ministru kabineta 2019.gada 2.aprīļa noteikumi Nr. 138 "Noteikumi par sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības saņemšanu" (stājas spēkā 05.04.2019.);

3)Jelgavas pilsētas pašvaldības 2018.gada 22.marts saistošie noteikumi Nr. 18-8 "Par sociālajiem pakalpojumiem Jelgavas valstspilsētas pašvaldībā".

 

Pārsūdzības iespējas

Jelgavas valstspilsētas pašvaldības iestādes "Jelgavas sociālo lietu pārvalde" lēmumu var apstrīdēt Jelgavas valstspilsētas pašvaldības domē viena mēneša laikā no lēmuma stāšanās spēkā, iesniedzot iesniegumu JSLP Pulkveža Oskara Kalpaka ielā 9, Jelgavā, LV-3001.

 

Uzziņas par pakalpojumu

JVPI "Jelgavas sociālo lietu pārvalde" Rehabilitācijas nodaļā, 129.kabinētā, adrese: Pulkveža Oskara Kalpaka iela 9, Jelgava; sociālais darbinieks, tālrunis: 63012541; e-pasts: soc@soc.jelgava.lv

 

Informācija atjaunota 08.03.2023.