Specializētās darbnīcas pakalpojums

Pakalpojuma sniedzējs

Jelgavas valstspilsētas pašvaldības iestāde “Jelgavas sociālo lietu pārvalde”.

Pakalpojuma īss apraksts

Specializētās darbnīcas pakalpojuma mērķis ir veicināt nodarbinātību un nodrošināt darba prasmju veicinošas aktivitātes ar speciālistu atbalstu pilngadīgām personām ar I vai II grupas invaliditāti ar garīga rakstura traucējumiem.

 

Specializētās darbnīcas pakalpojums ietver:

  • prasmju apgūšanu kādā no atbilstoši profilam aprīkotā darbnīcā: kokapstrāde, šūšana, ādas apstrāde;
  • uzraudzību un individuālu atbalstu;
  • nodarbinātības interešu, prasmju un iemaņu novērtēšanu;
  • kognitīvo spēju uzturēšanu vai attīstīšanu;
  • nodarbinātību veicinošo prasmju attīstīšanu, pilnveidošanu un uzturēšanu;
  • brīvā laika pasākumus;
  • sociālā darba un citu speciālistu konsultācijas atbilstoši nepieciešamībai;
  • klientu informēšanas un izglītošanas pasākumus atbilstoši nepieciešamībai.

Pakalpojuma saņēmējs

Fiziska persona.

Pilngadīga persona ar I vai II grupas invaliditāti ar garīga rakstura traucējumiem, kurai Deinstitucionalizācijas programmas ietvaros izstrādāts individuālais atbalsta plāns un noteikts specializētās darbnīcas pakalpojums.

 

Pakalpojuma izpildes termiņš

Mēneša laikā pēc iesnieguma un dokumentu saņemšanas un reģistrēšanas, atbilstoši normatīvo aktu prasībām, Jelgavas valstspilsētas pašvaldības iestāde (turpmāk – JVPI) “Jelgavas sociālo lietu pārvalde” (turpmāk – JSLP) pieņem lēmumu par sociālā pakalpojuma piešķiršanu, pagarināšanu vai atteikumu to piešķirt, kā arī par sociālā pakalpojuma saņemšanas termiņa pagarināšanu vai pārtraukšanu. Ja pakalpojumu nav iespējams nodrošināt uzreiz, tiek pieņemts lēmums par personas reģistrēšanu rindā sociālo pakalpojumu saņemšanai.

 

Ar pakalpojuma saņemšanu saistītie maksājumi

Izmaksas par JSLP Specializātās darbnīcas pakalpojumu tiek segtas no Deinstitucionalizācijas programmas līdzekļiem līdz 31.08.2023.

 

Veidlapas

Iesniegums par sociālo pakalpojumu (Nr.1-10/2.8)

 

Pieprasīšanas kanāli

e-adrese

e-pasts: soc@soc.jelgava.lv

Pa pastu: Jelgavas sociālo lietu pārvalde, Pulkveža Oskara Kalpaka iela 9, LV-3001;

Klātiene: JVPI “Jelgavas sociālo lietu pārvalde” Rehabilitācijas nodaļa, adrese: Pulkveža Oskara Kalpaka ielā 9, Jelgava, tālrunis 63012533;

Pieņemšanas laiks: Pirmdiena 9.00-12.00; 15.00-19.00; Trešdiena 9.00-12.00.

 

Saņemšanas kanāli

Klātiene: JVPI “Jelgavas sociālo lietu pārvalde” Specializētās darbnīcas, adrese: Stacijas ielā 13, Jelgavā.

Darba laiks: Pirmdiena 8.00-12.00; 13.00-19.00; Otrdiena 8.00-12.00; 13.00-17.00; Trešdiena 8.00-12.00; 13.00-17.00; Ceturtdiena 8.00-12.00; 13.00-17.00; Piektdiena 8.00-14.30.

 

Pakalpojuma apraksts pa soļiem

Pakalpojuma pieprasīšana.

Persona vai viņa likumiskais pārstāvis iesniedz iesniegumu par sociālo pakalpojumu, pievienojot:

1) ģimenes ārsta izziņu “Izraksts no stacionāra pacienta/ambulatorā pacienta medicīniskās kartes” (veidlapa Nr.027/u) par personas veselības stāvokli, ar norādi uz funkcionālo traucējumu veidiem un akūtām infekcijām (piemēram, plaušu tuberkuloze aktīvajā stadijā, akūtas infekcijas slimības) pazīmēm (ja tādas ir), kas var ietekmēt specializētās darbnīcas pakalpojuma sniegšanas kārtību. Izziņā papildus norāda rekomendācijas aprūpei un profilaksei;

2) psihiatra atzinumu par personas psihisko veselību un speciālajām (psihiatriskajām) kontrindikācijām specializētās darbnīcas pakalpojuma saņemšanai.

 

Iesniegumu un dokumentus var iesniegt klātienē, iesūtīt pa pastu vai elektroniski. Elektroniski nosūtītam dokumentam jābūt parakstītam ar drošu elektronisko parakstu.

 

Pakalpojuma nepieciešamības izvērtēšana

Deinstitucionalizācijas programmas ietvaros sociālais darbinieks veic personas izvērtējumu un individuālā atbalsta plāna izstrādi, nosakot specializētās darbnīcas pakalpojuma nodrošināšanas nepieciešamību. JSLP sociālais darbinieks kopā ar klientu un/vai viņa likumisko pārstāvi novērtē personas vajadzības pēc sociālajiem pakalpojumiem un viņa fiziskās un garīgās spējas aprūpes līmeņa noteikšanai, kā arī veic personas apsekošanu dzīvesvietā, ja tas nepieciešams lēmuma pieņemšanai un individuālā sociālās rehabilitācijas plāna izstrādāšanai.

 

Pakalpojuma saņemšana

Lēmumu par specializētās darbnīcas pakalpojuma piešķiršanu, pagarināšanu vai atteikumu to piešķirt pieņem JVPI “Jelgavas sociālo lietu pārvalde” vadītāja.

Līgumu par pakalpojuma sniegšanu tiek noslēgts ar Dienas aprūpes centra “Atbalsts” un Specializētās darbnīcas vadītāju.

 

Atgādinājums: pakalpojumu tiesīga saņemt persona, kuras pamata dzīvesvieta deklarēta Jelgavas valstspilsētas pašvaldības administratīvajā teritorijā. Persona neapmeklē speciālās izglītības iestādi un nav ievietota ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas institūcijā.

 

Saistītie pakalpojumi: Asistenta pakalpojums pašvaldībā personai ar invaliditāti, Grupu dzīvokļa pakalpojums, Dienas aprūpes centra pakalpojums.

 

Normatīvie akti, kas attiecināmi uz pakalpojumu

1)  Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības likums (01.01.2003.);

2) Ministru kabineta 2019.gada 2.aprīļa noteikumi Nr. 138 “Noteikumi par sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības saņemšanu” (stājas spēkā 05.04.2019.);

3) Ministru kabineta 2017.gada 13.jūnija noteikumi Nr.338 “Prasības sociālo pakalpojumu sniedzējiem” (stājas spēkā 01.07.2017.);

4) Ministru kabineta 2015.gada 16.jūnija noteikumi Nr.313 Darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 9.2.2. specifiskā atbalsta mērķa “Palielināt kvalitatīvu institucionālai aprūpei alternatīvu sociālo pakalpojumu dzīvesvietā un ģimeniskai videi pietuvinātu pakalpojumu pieejamību personām ar invaliditāti un bērniem” 9.2.2.1.pasākuma “Deinstitucionalizācija” īstenošanas noteikumi” (stājas spēkā 01.07.2015.);

5) Jelgavas pilsētas pašvaldības 2018.gada 22.marta saistošie noteikumi Nr. 18-8 “Par sociālajiem pakalpojumiem Jelgavas valstspilsētas pašvaldībā”.

 

Pārsūdzības iespējas

Jelgavas valstspilsētas pašvaldības iestādes „Jelgavas sociālo lietu pārvalde” Dienas aprūpes centra “Atbalsts” un Specializētās darbnīcas vadītājas lēmumu var apstrīdēt JSLP vadītājai viena mēneša laikā no lēmuma stāšanās spēkā, iesniedzot iesniegumu JSLP, Pulkveža Oskara Kalpaka ielā 9, Jelgavā, LV-3001.

JSLP vadītājas lēmumu var apstrīdēt Jelgavas valstspilsētas pašvaldības domē viena mēneša laikā no lēmuma stāšanās spēkā, iesniedzot iesniegumu JSLP, Pulkveža Oskara Kalpaka ielā 9, Jelgavā, LV-3001.

 

Uzziņas par pakalpojumu

JSLP Dienas aprūpes centra “Atbalsts” un Specializētās darbnīcas vadītāja kontakttālrunis 63026930, sociālais darbinieks, kontakttālrunis 63012085, 63012533;

JSLP Pulkveža Oskara Kalpaka ielā 9, Jelgavā, informācijas kabinetā (115.kab.), tālrunis 63048914; 63007224.JVPI “Jelgavas sociālo lietu pārvalde”, adrese: Pulkveža Oskara Kalpaka iela 9, Jelgava, Informācijas kabinets (Nr. 115), tālrunis 63048914, 63007224; e-pasts: soc@soc.jelgava.lv

 

Informācija atjaunota 08.03.2023.