Masu pasākumu uzraudzība, nodrošinot tajos sabiedrisko kārtību un drošību

Pakalpojuma sniedzējs

Jelgavas valstspilsētas pašvaldības iestāde "Jelgavas pašvaldības policija".

 

Pakalpojuma īss apraksts

Sabiedriskās kārtības uzturēšana atsevišķos fiziskas vai juridiskas personas pieteiktos masu pasākumos.

 

Pakalpojuma saņēmējs

Fiziska persona, Privāto tiesību juridiska persona, Publisko tiesību juridiska persona.

 

Pakalpojuma izpildes termiņš

Saskaņā ar noslēgto līgumu starp iestādi un Jelgavas pašvaldības policiju.

 

Ar pakalpojuma saņemšanu saistītie maksājumi

Maksas pakalpojums - minimālā maksa 5.46 euro, t.sk. PVN 21% par 1 cilvēkstundu (maksa var palielināties atkarībā no tā, vai policijas darbiniekiem tiek aprēķinātas virsstundas, nakts stundas u.c.), saskaņā ar līgumu pēc savstarpējās vienošanās.

Apmaksa jāveic līdz pakalpojuma sniegšanas dienai saskaņā ar izrakstīto rēķinu. Rekvizīti: Jelgavas valstspilsētas pašvaldības iestāde "Jelgavas pašvaldības policija", reģistrācijas Nr.90000031705, kods UNLALV2X, konts: LV09UNLA0008010130566, AS "SEB banka".

 

Veidlapas

Iesniegums, adresēts Jelgavas pašvaldības policijai (JPP_iesniegums).

 

Pieprasīšanas kanāli

Klātiene: JVPI "Jelgavas pašvaldības policija", adrese: Mazais ceļš 3, Jelgava;

e-pasts: policija@policija.jelgava.lv

e-adrese

Darba laiks: Pirmdiena 8.00-12.00; 13.00-19.00; Otrdiena 8.00-12.00; 13.00-17.00; Trešdiena 8.00-12.00; 13.00-17.00; Ceturtdiena 8.00-12.00; 13.00-17.00; Piektdiena 8.00-12.00; 12.30-14.30.   

 

Saņemšanas kanāli

Klātiene: JVPI "Jelgavas pašvaldības policija", adrese: Mazais ceļš 3, Jelgava, e-pasts: policija@policija.jelgava.lv

Darba laiks: Pirmdiena 8.00-12.00; 13.00-19.00; Otrdiena 8.00-12.00; 13.00-17.00; Trešdiena 8.00-12.00; 13.00-17.00; Ceturtdiena 8.00-12.00; 13.00-17.00; Piektdiena 8.00-12.00; 12.30-14.30.   

 

Pakalpojuma apraksts pa soļiem

Pakalpojuma pieprasīšana

Lai saņemtu pakalpojumu, iesniedzējam jānoslēdz līgums ar Jelgavas pašvaldības policiju. Dokumentus var iesniegt klātienē vai elektroniski.  Pieprasot pakalpojumu klātienē, jāuzrāda personu apliecinošs dokuments (pase vai ID karte). Elektroniski nosūtītam iesniegumam jābūt parakstītam ar drošu elektronisko parakstu, pievienojot laika zīmogu.

Pakalpojuma saņemšana

Pakalpojums tiek saņemts atbilstoši līguma nosacījumiem.

 

Normatīvie akti, kas attiecināmi uz pakalpojumu

1) "Administratīvās atbildības likums" (01.07.2020.);

2) Iesnieguma likums (01.01.2008.);

3) Administratīvā procesa likums (01.02.2004.);

4) Informācijas atklātības likums (20.11.1998.);

5) Likums "Par policiju" (04.06.1991.);

6) Jelgavas pilsētas pašvaldības 2010.gada 23.septembra saistošie noteikumi Nr. 10-15 "Jelgavas pilsētas sabiedriskās kārtības noteikumi"

7) Jelgavas pilsētas pašvaldības 2019.gada 26.septembra saistošie noteikumi Nr. 19-19 "Jelgavas pilsētas pašvaldības nolikums"

8) 2020.gada 24.septembra Jelgavas pilsētas domes lēmums Nr. 16/20 "Jelgavas pilsētas pašvaldības iestādes "Jelgavas pilsētas pašvaldības policija" nolikums".

9) 2011.gada 27.janvāra Jelgavas pilsētas domes lēmums Nr. 1/12 "Jelgavas pilsētas pašvaldības iestādes "Jelgavas pilsētas pašvaldības policija" maksas pakalpojumi".

 

Pārsūdzības iespējas

Nav.

 

Uzziņas par pakalpojumu

JVPI "Jelgavas pašvaldības policija", adrese: Mazais ceļš 3, Jelgava; tālrunis: 63048944.

e-pasts: policija@policija.jelgava.lv