Jelgavas pilsētas teritorijas plānojums 2009.-2021.gadam ar grozījumiem

Jelgavas pilsētas pašvaldības saistošie noteikumi Nr. 17-23 "Teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumu un grafiskās daļas apstiprināšana" ir īstenojami no 2018.gada 15.februāra.

 

Saistošie noteikumi 17-23 "Teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumu un grafiskās daļas apstiprināšana"

 

Paskaidrojuma raksts

 

Funkcionālais zonējums

 

Ielu sarkanās līnijas

 

Applūstošās teritorijas Jelgavas pilsētā

 

Ar Jelgavas pilsētas teritorijas plānojuma 2009.-2021.gadam grozījumiem var iepazīties arī interneta vietnē geolatvija.lv.

Pilsētvides kvalitātes izvērtēšana un gaisa piesārņojuma zonējuma izstrādāšana Jelgavas pilsētas administratīvajai teritorijai