17.6 °C, 2.3 m/s, 82.4 %

Aizgādnības statusa piešķiršana

Sākumlapa PakalpojumiĢimeneAizgādnības statusa piešķiršana
Aizgādnības statusa piešķiršana

Pakalpojuma sniedzējs

Jelgavas valstspilsētas pašvaldības iestāde “Jelgavas valstspilsētas bāriņtiesa”

Pakalpojuma īss apraksts

Bāriņtiesa, saskaņā ar tiesas nolēmumu par aizgādnības nodibināšanu ieceļ aizgādni:

 • personai ar garīga rakstura vai citiem veselības traucējumiem, kurai rīcībspēju ierobežojusi tiesa;
 • personai, kurai tiesa nodibinājusi pagaidu aizgādnību;
 • personai, kurai rīcībspēju tiesa ir ierobežojusi izlaidīgas vai izšķērdīgas dzīves dēļ, kā arī alkohola vai citu apreibinošu vielu pārmērīgas lietošanas dēļ;
 • promesošas vai pazudušas personas mantai;
 • testamenta izpildīšanai.

Bāriņtiesa saskaņā ar notāra taisīto notariālo aktu par aizgādnības nodibināšanu mantojumam ieceļ aizgādni mantojumam.

Pakalpojuma saņēmējs

Fiziska persona.

Veidlapas

Iesniegums (JB_iesniegums) vai brīvā formā (norādot vārdu, uzvārdu, personas kodu, dzīvesvietas adresi un telefona numuru) ar lūgumu un lūguma pamatojumu.

Informācija ar personas datu apstrādi

Pieprasīšanas kanāli

e-adrese

e-pasts: barintiesa@barintiesa.jelgava.lv

Pa pastu: Jelgavas valstspilsētas bāriņtiesa, Pulkveža Oskara Kalpaka iela 9, Jelgava, LV-3001

Klātiene: Jelgavas valstspilsētas bāriņtiesa, adrese: Pulkveža Oskara Kalpaka iela 9, Jelgava

Pieņemšanas laiks: Pirmdiena 15.00-19.00; Otrdiena 8.00-12.00; Ceturtdiena 8.00-12.00

Saņemšanas kanāli

Pa pastu, atbilstoši iesniedzēja iesniegumā minētajām norādēm.

Klātiene: Jelgavas valstspilsētas bāriņtiesa, adrese: Pulkveža Oskara Kalpaka iela 9, Jelgava

Pieņemšanas laiks: Pirmdiena 15.00-19.00; Otrdiena 8.00-12.00; Ceturtdiena 8.00-12.00

Pakalpojuma saņemšanas procesa apraksts

Pakalpojuma pieprasīšana.

Persona, kura vēlas kļūt par aizgādni, bāriņtiesā iesniedz šādus dokumentus:

 • iesniegumu (norādot vārdu, uzvārdu, personas kodu, dzīvesvietas adresi un telefona numuru) ar izteikto lūgumu un lūguma pamatojumu;
 • attiecīgu tiesas nolēmumu (par aizgādnības nodibināšanu/pagaidu aizgādnības nodibināšanu) vai notāra taisītu notariālo aktu par aizgādnības nodibināšanu mantojumam;
 • ģimenes ārsta izsniegtu izziņu par personas pašreizējo veselības stāvokli, kā arī psihiatra atzinumu par personas psihiskās veselības stāvokli un narkologa atzinumu par personas atkarību no narkotiskām un psihotropām vai citām atkarību izraisošām vielām.

Dokumentus var iesniegt klātienē, pa pastu vai elektroniski. Elektroniski nosūtītiem dokumentiem jābūt parakstītam ar drošu elektronisko parakstu.

Pakalpojuma saņemšana.

Bāriņtiesa par aizgādni var iecelt personas izraudzīto aizgādni, aizgādnībā nododamā laulāto vai kādu no tuvākajiem radiniekiem, turklāt bāriņtiesai jāievēro tās personas pēdējās gribas rīkojums, kura atstājusi viņam mantojumu.

Ieceļot personai aizgādni, bāriņtiesa saskaņā ar tiesas nolēmumu savā lēmumā norāda, kādā apjomā aizgādnis rīkojas kopā ar aizgādnībā esošo personu un kādā patstāvīgi šīs personas vietā, kā arī lēmuma darbības termiņu, ja tāds ir noteikts tiesas nolēmumā.

Izvērtējot visus lietā esošos dokumentus, uzklausot lietas dalībniekus, bāriņtiesas darbinieki pieņem attiecīgu lēmumu.

Lēmumu saņem klātienē vai pa pastu kā ierobežotas pieejamības informāciju.

Atgādinājums – aizgādnis ik gadu, ne vēlāk par 1. februāri, iesniedz bāriņtiesai norēķinu par aizgādnībā esošās personas mantas pārvaldību. Bāriņtiesa, ne retāk kā reizi gadā pārbauda aizgādnībā esošās personas dzīves apstākļus un noskaidro aizgādnībā esošās personas viedokli par aizgādnības pārvaldību.

Tiesiskais regulējums

 • Civillikums (stājas spēkā 28.01.1937.)
 • Bāriņtiesu likums (stājas spēkā 22.06.2006.)
 • Ministru kabineta 2006. gada 19. decembra noteikumi Nr. 1037 “Bāriņtiesas darbības noteikumi” (stājas spēkā 01.01.2007.)

Pārsūdzības iespējas

Bāriņtiesas lēmumus un faktisko rīcību var pārsūdzēt Administratīvā procesa likumā noteiktajā kārtībā, iesniedzot pieteikumu Administratīvajā rajona tiesā Jelgavas tiesu namā, Atmodas ielā 19, Jelgavā, LV-3001.

Uzziņas par pakalpojumu

Jelgavas valstspilsētas pašvaldības iestāde “Jelgavas valstspilsētas bāriņtiesa”; adrese: Pulkveža Oskara Kalpaka iela 9, Jelgava, LV-3001; tālrunis: 63081700; e-pasts: barintiesa@barintiesa.jelgava.lv

Informācija atjaunota 19.07.2024.