2.9 °C, 3.8 m/s, 93.3 %

Ārpusģimenes aprūpe institūcijā

Sākumlapa PakalpojumiĢimeneĀrpusģimenes aprūpe institūcijā
Ārpusģimenes aprūpe institūcijā

Pakalpojuma sniedzējs

Jelgavas valstspilsētas pašvaldības iestāde “Jelgavas valstspilsētas bāriņtiesa”.

Pakalpojuma īss apraksts

Bāriņtiesa lemj par bāreņa vai bez vecāku gādības palikuša bērna ievietošanu ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas institūcijā, ja aprūpe pie aizbildņa vai audžuģimenē konkrētam bērnam nav piemērota. Bērnu aprūpes iestādē bērns atrodas līdz brīdim, kad viņam tiek nodrošināta piemērota aprūpe pie aizbildņa vai audžuģimenē.

Pakalpojuma saņēmējs

Fiziskas personas.

Pakalpojuma izpildes termiņš

Iesniegums tiek izskatīts mēneša laikā, ja objektīvu iemeslu dēļ minēto termiņu nav iespējams ievērot, bāriņtiesa to var pagarināt Administratīvā procesa likuma 64. pantā noteiktajā kārtībā (uz laiku ne ilgāku par četriem mēnešiem no iesnieguma iesniegšanas dienas, bet ilgstošas faktu konstatācijas nepieciešamības gadījumā – līdz gadam).

Ar pakalpojuma saņemšanu saistītie maksājumi

Bezmaksas pakalpojums.

Veidlapas

Iesniegums, vai brīvā formā (norādot vārdu, uzvārdu, personas kodu un telefona numuru), ja bērns tiek ievietots uz vecāku lūguma, vecāku veselības stāvokļa dēļ.

Informācija ar personas datu apstrādi

Pieprasīšanas kanāli

e-adrese

e-pasts: barintiesa@barintiesa.jelgava.lv;

Pa pastu: Jelgavas Valstspilsētas bāriņtiesa, Pulkveža Oskara Kalpaka iela 9, Jelgava, LV-3001;

Klātiene: Jelgavas Valstspilsētas bāriņtiesa, adrese: Pulkveža Oskara Kalpaka iela 9, Jelgava; tālrunis:63081700;

Pieņemšanas laiks: Pirmdiena 15.00-19.00; Otrdiena 8.00-12.00; Ceturtdiena 8.00-12.00.

Saņemšanas kanāli

Klātiene: Jelgavas valstspilsētas bāriņtiesa, adrese: Pulkveža Oskara Kalpaka iela 9, Jelgava; tālrunis: 63081700; e-pasts: barintiesa@barintiesa.jelgava.lv;

Pieņemšanas laiks: Pirmdiena 15.00-19.00; Otrdiena 8.00-12.00; Ceturtdiena 8.00-12.00.

Pakalpojuma apraksts pa soļiem

Pakalpojuma pieejamība

Ārpusģimenes aprūpi ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas institūcijā ir iespējams saņemt, ja:

1) bērna vecāki miruši;

2) vecākiem pārtrauktas vai atņemtas bērna aizgādības tiesības;

3) bērna vecāki, sava veselības stāvokļa dēļ lūguši bērnam nodrošināt ārpusģimenes aprūpi;

4) ārpuģimenes aprūpi nav iespējams nodrošināt audžuģimenē vai pie aizbildņa.

Ārpusģimenes aprūpi ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas institūcijā izbeidz, ja:

1) bērna vecākiem ir atjaunotas bērna aizgādības tiesības;

2) bērnam ir nodibināta aizbildnība;

3) bērns tiek nodots audžuģimenei;

4) likumīgā spēkā stājies tiesas spriedums par bērna adopcijas apstiprināšanu.

Pakalpojuma pieprasīšana

Bāriņtiesa pēc savas iniciatīvas pieprasa un apkopo lietā nepieciešamos dokumentus (kuros ir informācija par bērna vecākiem, ziņas par tuvāko radinieku viedokli par iespējām uzņemties bērna audzināšanu, ziņas per iespēju bērnu ievietot audžuģimenē vai pie aizbildņa, bērna viedoklis par iespējamo ārpusģimenes aprūpes veidu, vecāku iesniegums par bērna ievietošanu institūcijā vecāku veselības stāvokļa dēļ).

Pakalpojuma saņemšana

Pirms lēmuma pieņemšanas par bērna ārpusģimenes aprūpi, bāriņtiesa sagatavo rakstisku pārskatu par darbībām, kas veiktas, lai bērnam nodrošinātu piemērotu aprūpi pie aizbildņa vai audžuģimenē.

Bāriņtiesa vismaz reizi gadā pārbauda ārpusģimenes aprūpes iestādē ievietota bērna aprūpi.

No vecākiem, kuriem ir pārtrauktas vai atņemtas aizgādības tiesības, var piedzīt samaksu par sniegto ārpusģimenes aprūpes pakalpojumu ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas institūcijā.

Iestādes vadītājs (ievietotā bērna aizbildnis) katru gadu līdz 1.februārim, kā arī, aizbildnībai beidzoties, iesniedz bāriņtiesā norēķinu par mantas pārvaldību.

Atgādinājums – iestādes vadītājs pilda bērna aizbildņa pienākumus. Aizbildnim katru gadu līdz 1.februārim, kā arī, aizbildnībai beidzoties, jāsniedz bāriņtiesā norēķins par bērna mantas pārvaldību.

Normatīvie akti, kas attiecināmi uz pakalpojumu

1) Civillikums (28.01.1937.);

2) Bērnu tiesību aizsardzības likums (19.06.1998.);

3) Bāriņtiesu likums (22.06.2006.);

4) 2006.gada 19. decembra Ministru kabineta noteikumi Nr. 1037 “Bāriņtiesas darbības noteikumi” (stājas spēkā 01.01.2007.).

Pārsūdzības iespējas

Bāriņtiesas lēmumus un faktisko rīcību var pārsūdzēt Administratīvā procesa likumā noteiktajā kārtībā, iesniedzot pieteikumu Administratīvajā rajona tiesā Jelgavas tiesu namā, Atmodas ielā 19, Jelgavā, LV-3001.

Uzziņas par pakalpojumu

Jelgavas valstspilsētas pašvaldības iestāde “Jelgavas valstspilsētas bāriņtiesa” adrese: Pulkveža Oskara Kalpaka iela 9, Jelgava, LV-3001; tālrunis: 63081700; e-pasts: barintiesa@barintiesa.jelgava.lv

Informācija atjaunota 26.01.2023.