20 °C, 3.8 m/s, 68 %

Audžuģimenes statusa piešķiršana

Sākumlapa PakalpojumiĢimeneAudžuģimenes statusa piešķiršana
Audžuģimenes statusa piešķiršana

Pakalpojuma sniedzējs

Jelgavas valstspilsētas pašvaldības iestāde “Jelgavas valstspilsētas bāriņtiesa”

Pakalpojuma īss apraksts

Audžuģimene ir ģimene, kas bārenim, vai bez vecāku gādības palikušam bērnam nodrošina aprūpi un audzināšanu uz laiku, kamēr bērns var atgriezties savā ģimenē, vai, ja tas nav iespējams, līdz bērna adopcijai vai aizbildnības nodibināšanai.

Specializētā audžuģimene ir audžuģimene, kas nodrošina aprūpi noteiktas mērķgrupas bērnam, kuram ir nepieciešama īpaša aprūpe.

Specializētās audžuģimenes veidi:

 • Krīzes audžuģimene-audžuģimene, kurai ir vismaz triju gadu pieredze audžuģimenē ievietoto bērnu aprūpē un kura jebkurā diennakts laikā uzņem bērnu, kas šķirts no ģimenes, aizbildņa vai audžuģimenes;
 • Audžuģimene bērnam ar invaliditāti, kuram izsniegts atzinums par īpašas kopšanas nepieciešamību sakarā ar smagiem funkcionāliem traucējumiem-audžuģimene, kurā vismaz vienam laulātajam (personai) ir vismaz 12 mēnešus ilga personīgā vai profesionālā pieredze darbā ar bērniem ar smagiem funkcionāliem traucējumiem.

Pakalpojuma saņēmējs

Fiziskas personas.

Veidlapas

Iesniegums saskaņā ar 2018. gada 26. jūnija MK noteikumu Nr. 354, 3.pielikumu.

Informācija ar personas datu apstrādi

Pieprasīšanas kanāli

e-adrese

e-pasts: barintiesa@barintiesa.jelgava.lv

Pa pastu: Jelgavas valstspilsētas bāriņtiesa, Pulkveža Oskara Kalpaka iela 9, Jelgava, LV-3001

Klātiene: Jelgavas valstspilsētas bāriņtiesa, adrese: Pulkveža Oskara Kalpaka iela 9, Jelgava

Pieņemšanas laiks: Pirmdiena 15.00-19.00; Otrdiena 8.00-12.00; Ceturtdiena 8.00-12.00

Saņemšanas kanāli

Klātiene: Jelgavas valstspilsētas bāriņtiesa, adrese: Pulkveža Oskara Kalpaka iela 9, Jelgava

Pieņemšanas laiks: Pirmdiena 15.00-19.00; Otrdiena 8.00-12.00; Ceturtdiena 8.00-12.00

Pakalpojuma saņemšanas procesa apraksts

Pakalpojuma pieprasīšana.

Lai laulātos atzītu par piemērotiem audžuģimenes pienākumu veikšanai, laulātie (persona) deklarētās dzīvesvietas bāriņtiesā uzrāda personu apliecinošu dokumentu, kā arī iesniedz šādus dokumentus:

 • Iesniegums saskaņā ar gada 26. jūnija MK noteikumu Nr. 354, 3.pielikumu;
 • psihiatra atzinumu par personas psihiskās veselības stāvokli un narkologa atzinumu par personas atkarību no narkotiskām un psihotropām vai citām atkarību izraisošām vielām.

Lai audžuģimeni atzītu par piemērotu specializētās audžuģimenes pienākumu veikšanai, audžuģimene deklarētās dzīvesvietas bāriņtiesā uzrāda personu apliecinošu dokumentu, iesniedz iesniegumu, norādot vēlamo specializācijas veidu, kā arī pieredzi apliecinošus dokumentus atbilstoši izvēlētajai specializācijai.

Dokumentus var iesniegt klātienē, pa pastu vai elektroniski. Elektroniski nosūtītiem dokumentiem jābūt parakstītiem ar drošu elektronisko parakstu.

Pakalpojuma apstrāde.

Bāriņtiesa pēc laulāto (personas) dokumentu saņemšanas, izvērtē tos, kā arī:

 • izvērtē laulāto (personas) motivāciju kļūt par audžuģimeni, ģimenes locekļu savstarpējās attiecības, zināšanas un prasmes bērna aprūpē;
 • noskaidro ģimenes materiālo stāvokli;
 • pārbauda laulāto (personas) dzīves apstākļus un sastāda dzīves apstākļu pārbaudes aktu;
 • pieprasa informāciju no Sodu reģistra.

Bāriņtiesa mēneša laikā pēc iesnieguma saņemšanas lemj par laulāto (personas) piemērotību audžuģimenes pienākumu veikšanai.

Bāriņtiesa pēc audžuģimenes dokumentu saņemšanas izvērtē tos, kā arī sadarbībā ar atbalsta centru atbilstoši izvēlētajai specializācijai izvērtē:

 • audžuģimenes motivāciju un sadzīves apstākļu piemērotību;
 • iespējas nodrošināt vides, mobilitātes un rehabilitācijas pakalpojumu pieejamību;
 • pieredzi;
 • zināšanas un prasmes bērna aprūpē.

Bāriņtiesa mēneša laikā no iesnieguma saņemšanas lemj par audžuģimenes piemērotību specializētās audžuģimenes pienākumu veikšanai attiecīgajā specializācijā.

Pakalpojuma saņemšana.

 • Ja bāriņtiesa nolemj, ka laulātie (persona) ir piemēroti audžuģimenes pienākumu veikšanai, tā informē audžuģimeni par pienākumu noslēgt vienošanos ar atbalsta centru par atbalsta saņemšanu un iespēju veikt brīvprātīgo darbu bērnu aprūpes iestādē.

Laulātie (persona) pēc bāriņtiesas lēmuma pieņemšanas par piemērotību audžuģimenes pienākumu veikšanai apgūst mācību kursu atbilstoši audžuģimenes mācību programmai. Pēc mācību programmas sekmīgas apgūšanas laulātie (persona) saņem apliecību.

 • Ja bāriņtiesa nolemj, ka audžuģimene ir piemērota specializētās audžuģimenes pienākumu veikšanai attiecīgajā specializācijā, specializētā audžuģimene noslēdz vienošanos ar atbalsta centru par psihologa atzinuma saņemšanu par audžuģimenes piemērotību specializētās audžuģimenes statusa iegūšanai attiecīgajā specializācijā, audžuģimenes raksturojuma sagatavošanu, mācību un psihosociālā atbalsta nodrošināšanu.

Specializētā audžuģimene apgūst mācību kursu atbilstoši mācību programmai konkrētajā specializācijā, kuras apjoms ir 24 akadēmiskās stundas. Pēc sekmīgas mācību programmas apgūšanas specializētā audžuģimene saņem apliecību.

Pieņemot lēmumu par bērna ievietošanu audžuģimenē, bāriņtiesa norāda laiku, uz kādu bērns ievietojams audžuģimenē. Bāriņtiesa bērna interesēs var pagarināt bērna aprūpes laiku audžuģimenē, pieņemot jaunu lēmumu.

Atgādinājums – jāapgūst audžuģimenes mācību programma (60 akadēmiskās stundas). Audžuģimenei ir pienākums noslēgt vienošanos ar atbalsts centru par atbalsta saņemšanu.

Tiesiskais regulējums

 • Bērnu tiesību aizsardzības likums (stājas spēkā 19.06.1998.)
 • Bāriņtiesu likums (stājas spēkā 22.06.2006.)
 • Ministru kabineta 2018. gada 26. jūnija noteikumi Nr. 354 “Audžuģimenes noteikumi” (stājas spēkā 01.07.2018.)

Apstrīdēšanas vai pārsūdzības procesa apraksts

Bāriņtiesas lēmumus un faktisko rīcību var pārsūdzēt Administratīvā procesa likumā noteiktajā kārtībā, iesniedzot pieteikumu Administratīvajā rajona tiesā Jelgavas tiesu namā, Atmodas ielā 19, Jelgavā, LV-3001.

Uzziņas par pakalpojumu

Jelgavas valstspilsētas pašvaldības iestāde “Jelgavas valstspilsētas bāriņtiesa”; adrese: Pulkveža Oskara Kalpaka iela 9, Jelgava, LV-3001; tālrunis: 63081700; e-pasts: barintiesa@barintiesa.jelgava.lv

Informācija atjaunota 19.07.2024.