15.1 °C, 1 m/s, 97.5 %

Priekšlikuma, sūdzības, jautājuma vai lūguma pieņemšana un izskatīšana Jelgavas valstspilsētas pašvaldības iestādē “Sporta servisa centrs”

Sākumlapa PakalpojumiIesniegumi pašvaldībai vai pašvaldības iestādeiPriekšlikuma, sūdzības, jautājuma vai lūguma pieņemšana un izskatīšana Jelgavas valstspilsētas pašvaldības iestādē “Sporta servisa centrs”
Priekšlikuma, sūdzības, jautājuma vai lūguma pieņemšana un izskatīšana Jelgavas valstspilsētas pašvaldības iestādē “Sporta servisa centrs”

Pakalpojuma sniedzējs

Jelgavas valstspilsētas pašvaldības iestāde “Sporta servisa centrs”.

Pakalpojuma īss apraksts

Lai sekmētu sporta darba attīstību Jelgavas valstspilsētā, pašvaldības iestāde “Sporta servisa centrs” pieņem un izskata iesniegumus ar priekšlikumiem, sūdzībām, jautājumiem vai lūgumiem sporta jomā, kā arī lūgumus iestādes apsamniekošanā esošo sporta bāzu izmantošanai. Iesniegumu var iesniegt rakstveidā, elektroniskā veidā.

Pakalpojuma saņēmējs

Fiziskas un juridiskas personas.

Pakalpojuma izpildes termiņš

30 dienas.

Atbilde uz iesniegumu tiek sniegta saprātīgā termiņā, ņemot vērā iesniegumā minētā jautājuma risināšanas steidzamību, bet ne vēlāk kā viena mēneša laikā no iesnieguma saņemšanas, ja likumā nav noteikts citādi. Ja iesnieguma saturs neprasa atbildi pēc būtības, attiecīgais iesniegums tiek pieņemts zināšanai un izmantots iestādes darbā atbilstoši iesnieguma saturam.

Ar pakalpojuma saņemšanu saistītie maksājumi

Bezmaksas pakalpojums.

Veidlapas

Iesniegums Jelgavas valstspilsētas pašvaldības iestādei “Sporta servisa centrs” (SSC_1-08_01).

Pieprasīšanas kanāli

e-adrese

e-pasts: sports@sports.jelgava.lv

Pa pastu: Sporta servisa centrs, Uzvaras iela 8, Jelgava, LV-3001

Klātiene: JVPI “Sporta servisa centrs”, adrese: Uzvaras ielā 8, Jelgavā, 2.stāvā, 35.kab.

Darba laiks: Pirmdiena 8.00-12.00; 13.00-19.00; Otrdiena 8.00-12.00; 13.00-17.00; Trešdiena 8.00-12.00; 13.00-17.00; Ceturtdiena 8.00-12.00; 13.00-17.00; Piektdiena 8.00-12.00; 12.30-14.30.

Saņemšanas kanāli

Elektroniski vai pa pastu, atbilstoši iesniedzēja iesniegumā minētajām norādēm.

Klātiene: JVPI “Sporta servisa centrs”, adrese: Uzvaras ielā 8, Jelgava, 2.stāvā, 35.kab.

Darba laiks: Pirmdiena 8.00-12.00; 13.00-19.00; Otrdiena 8.00-12.00; 13.00-17.00; Trešdiena 8.00-12.00; 13.00-17.00; Ceturtdiena 8.00-12.00; 13.00-17.00; Piektdiena 8.00-12.00; 12.30-14.30.

Pakalpojuma apraksts pa soļiem

Pakalpojuma pieprasīšana.

Persona iesniedz klātienē, pa pastu vai elektroniski iesniegumu Jelgavas valstspilsētas pašvaldības iestādei “Sporta servisa centrs” (SSC_1-08/01). Elektroniski nosūtītam dokumentam jābūt parakstītam ar drošu elektronisko parakstu.

Pakalpojuma saņemšana.

Saņemtais dokuments tiek reģistrēts un nodots izskatīšanai, izpildei vai tiek pieņemts zināšanā.

Jelgavas valstspilsētas pašvaldības ieastāde “Sporta servisa centrs” atbildi iesniedzējam sniedz atbilstoši pieprasīšanas veidam.

Normatīvie akti, kas attiecināmi uz pakalpojumu

1) Iesniegumu likums (01.01.2008.);

2) Informācijas atklātības likums (20.11.1998.);

3) Ministru kabineta 2005.gada 28.jūnija noteikumi Nr.473 “Elektronisko dokumentu izstrādāšanas, noformēšanas, glabāšanas un aprites kārtība valsts un pašvaldību iestādēs un kārtība, kādā notiek elektronisko dokumentu aprite starp valsts un pašvaldību iestādēm vai starp šīm iestādēm un fiziskajām un juridiskajām personām” (stājas spēkā 02.07.2005.);

4) 2022.gada 22.decembra Jelgavas valstspilsētas domes lēmums Nr. 18/25 “Jelgavas valstspilsētas pašvaldības iestādes “Sporta servisa centrs” un tās pārraudzībā esošo izglītības iestāžu sniegtie maksas pakalpojumi”.

Pārsūdzības iespējas

Nav.

Uzziņas par pakalpojumu

JVPI “Sporta servisa centrs” adrese: Uzvaras iela 8, Jelgava, 2.stāvs 35.kabinets; tālrunis: 63027504; e-pasts: sports@sports.jelgava.lv

Informācija atjaunota 15.02.2023.