19.1 °C, 4.3 m/s, 74.3 %

Pašvaldības pedagoģiski medicīniskās komisijas atzinuma saņemšana

Sākumlapa PakalpojumiIzglītībaPašvaldības pedagoģiski medicīniskās komisijas atzinuma saņemšana
Pašvaldības pedagoģiski medicīniskās komisijas atzinuma saņemšana

Pakalpojuma sniedzējs

Jelgavas valstspilsētas pašvaldības iestāde “Jelgavas izglītības pārvalde”.

Pakalpojuma īss apraksts

Pašvaldības pedagoģiski medicīniskā komisija, pamatojoties uz pedagoģiski medicīniskajai komisijai iesniegtajiem pedagoģiski psiholoģiskās un medicīniskās izpētes materiāliem, sniedz atzinumu par iespēju pirmskolas vecuma bērniem apgūt izglītību atbilstoši speciālās vai vispārējās pirmsskolas vai pamatizglītības programmām un no 1. līdz 4. klašu izglītojamajiem – speciālās pamatizglītības programmai izglītojamiem ar garīgās attīstības traucējumiem, smagiem garīgās attīstības vai vairākiem smagiem attīstības traucējumiem, garīgas veselības traucējumiem, mācīšanās traucējumiem vai valodas traucējumiem vai vispārējās pamatizglītības programmai. no 1. līdz 4.klasei. Komisija iesaka ilgstoši slimojošiem izglītojamiem no 1.līdz 12. klasei izglītības apguvi nodrošināt dzīvesvietā.

Pakalpojuma saņēmējs

Fiziska persona.

Pakalpojuma izpildes termiņš

Līdz 30 dienām.

Ar pakalpojuma saņemšanu saistītie maksājumi

Bezmaksas pakalpojums Jelgavas valstspilsētas administratīvajā teritorijā  deklarētiem bērniem un izglītojamajiem

Veidlapas

Iesniegums pašvaldības pedagoģiski medicīniskajai komisijai (JIP iesniegums_PMK).

Pieprasīšanas kanāli

Klātiene: JVPI “Jelgavas izglītības pārvalde” Iekļaujošas izglītības atbalsta centrs, adrese: Elektrības iela 6/8, Jelgava, LV-3001, e-pasts iiac@izglitiba.jelgava.lv

Telefoniski: 26383530

Darba laiks: Pirmdiena 9.00-19.00 Otrdiena 9.00-18.00; Trešdiena 9.00-18.00; Ceturtdiena 9.00-17.30; Piektdiena 9.00-15.00.

Saņemšanas kanāli

Klātiene: JVPI “Jelgavas izglītības pārvalde” Iekļaujošas izglītības atbalsta centrs, adrese: Svētes iela 22, Jelgava, LV-3001, tālrunis 26383530, e-pasts iiac@izglitiba.jelgava.lv

Darba laiks: Otrdiena 14.00-17.00.

Pakalpojuma apraksts pa soļiem

Pakalpojuma pieprasīšana

Bērna likumiskais pārstāvis / pilngadīgs izglītojamais piesaka vizīti pie pašvaldības pedagoģiski medicīniskās komisijas speciālistiem Iekļaujošas izglītības atbalsta centrā telefoniski, klātienē vai ar elektroniskās saziņas līdzekļu starpniecību.

Ierodoties Iekļaujošas izglītības atbalsta centrā, bērna likumiskais pārstāvis/ pilngadīgs izglītojamais aizpilda iesniegumu par izglītojamā intelektuālo spēju un veselības stāvokļa izvērtēšanu Pašvaldības pedagoģiski medicīniskajā komisijā, norādot bērna vai izglītojamā vārdu un uzvārdu, personas kodu un dzimšanas datus, deklarēto dzīvesvietas adresi, izglītības iestādi un klasi, mācību valodu, pieteikšanas iemeslu, pieteicēju un tālruņa numuru.

Pēc iesnieguma saņemšanas, Iekļaujošas izglītības atbalsta centra speciālisti veic bērna vai izglītojamā izpēti un nosaka datumu un laiku, kad jāierodas Pašvaldības pedagoģiski medicīniskajā komisijā.

 

Pakalpojuma nepieciešamības izvērtēšana

Pašvaldības pedagoģiski medicīniskajai komisijai bērna likumiskais pārstāvis/ pilngadīgs izglītojamais iesniedz savā rīcībā esošus pedagoģisko, psiholoģisko un medicīnisko pārbaužu dokumentus un citu speciālistu atzinumus. Komisija iepazīstas ar iepriekš veiktās izpētes rezultātiem un iesniegtajiem dokumentiem, pārrunā tos ar bērna un izglītojamā likumiskajiem pārstāvjiem.

Komisijas vadītājam uzrāda:

1)        vecāku (aizbildņa) personu apliecinošu dokumentu;

2)        bērna personu apliecinošu dokumentu.

Komisijai iesniedz:

1)        medicīnisko izziņu (forma 27/u);

2)        izglītības iestādes informāciju par izglītojamo.

Pakalpojuma saņemšana

Pašvaldības pedagoģiski medicīniskajai komisija pieņem lēmumu un bērna likumiskais pārstāvis/ pilngadīgs izglītojamais klātienē saņem komisijas atzinumu, par tā saņemšanu parakstoties iesniegumā.

Komisija informē par izglītības iestādēm, kurās licencēta ieteiktā izglītības programma.

Atgādinājums: Atzinuma saņemšanai nepieciešama bērna/izglītojamā pedagoģiski psiholoģiskā un medicīniskā izpēte.

Brīdinājums: Bērna/izglītojamā pedagoģiski psiholoģiskā un medicīniskā izpēte tiek veikta līdz komisijas sēdei.

Normatīvie akti, kas attiecināmi uz pakalpojumu

1) Ministru kabineta 2015.gada 13.oktobra noteikumi Nr.591 “Kārtība, kādā izglītojamie tiek uzņemti vispārējās izglītības programmās, speciālajās izglītības iestādēs un speciālajās pirmsskolas izglītības grupās un atskaitīti no tām, kā arī pārcelti uz nākamo klasi” (stājas spēkā 06.11.2015.);

2) Ministru kabineta 2012.gada 16.oktobra noteikumi Nr.709 “Noteikumi par pedagoģiski medicīniskajām komisijām” (stājas spēkā 19.10.2012.);

3) Ministru kabineta 2006.gada 4.aprīļa noteikumi Nr.253 “Kārtība, kādā organizējama ilgstoši slimojošu izglītojamo izglītošanās ārpus izglītības iestādes” (stājas spēkā 19.10.2012.).

Pārsūdzības iespējas

Pašvaldības pedagoģiski medicīniskās komisijas atzinumu ir tiesības apstrīdēt, iesniedzot  iesniegumu Valsts pedagoģiski medicīniskajai komisijai.

Uzziņas par pakalpojumu

JVPI “Jelgavas izglītības pārvalde” Iekļaujošas izglītības atbalsta centrs; adrese: Elektrības iela 6/8, Jelgava, LV- 3001; tālrunis: 26383530, e-pasts: iiac@izglitiba.jelgava.lv;

JVPI “Jelgavas izglītības pārvalde” adrese: Svētes iela 22, Jelgava; LV-3001, tālrunis: 63012464, e-pasts: izglitiba@izglitiba.jelgava.lv