4.3 °C, 4.7 m/s, 65.4 %

Atļaujas izsniegšana publisku pasākumu organizēšanai

Sākumlapa PakalpojumiKultūra, sports, tūrismsAtļaujas izsniegšana publisku pasākumu organizēšanai
Atļaujas izsniegšana publisku pasākumu organizēšanai

Pakalpojuma sniedzējs

Jelgavas valstspilsētas pašvaldības iestādes “Centrālā pārvalde” Pašvaldības īpašumu departaments.

Pakalpojuma īss apraksts

Fiziskās vai juridiskās personas plānota un organizēta sabiedrībai pieejama svētku, piemiņas, izklaides, sporta vai atpūtas pasākuma publiskā vietā neatkarīgi no īpašuma piederības saskaņošana (atļaujas izsniegšana vai atteikums izsniegt atļauju).

Pakalpojuma saņēmējs

Jebkura persona.

Pakalpojuma saņēmējs ir rīcībspējīga fiziskā persona, juridiskā persona vai arī valsts vai pašvaldības iestāde, kas plāno un organizē publisku pasākumu.

Pakalpojuma izpildes termiņš

10 darba dienas.

Ar pakalpojuma saņemšanu saistītie maksājumi

Pašvaldības nodeva saskaņā ar Jelgavas domes 2007.gada 28.decembra saistošajiem noteikumiem Nr.185 “Par Jelgavas pilsētas pašvaldības nodevām” par izklaidējoša rakstura pasākuma rīkošanu publiskās vietās:

1) Par vienu dienu – 21.34 euro;

2) Par katru nākamo pasākuma dienu – 4.27 euro.

Pašvaldības nodeva par izklaidējoša rakstura pasākuma rīkošanu publiskās vietās iemaksājama Jelgavas valstspilsētas pašvaldības iestādes “Centrālā pārvalde” Finanšu departamentam, reģistrācijas Nr. 90000049529, konti:

LV96 UNLA 0008 0011 3060 1 (AS “SEB banka”)

LV93 HABA 0551 0000 7652 5 (AS “Swedbanka”)

LV37 PARX 0005 6975 7000 1 (AS “Citadele banka”)

LV05 RIKO 0002 0130 9591 7 (AS “Luminor Bank”)

Veidlapas

Iesniedzēja pieteikums atļaujas saņemšanai (Veidlapa 2-3 vai elektroniski aizpildāma veidlapa E-veidlapa 2-3).

Pieprasīšanas kanāli

e-adrese

e-pasts: pasts@jelgava.lv

Klātiene: Jelgavas valstspilsētas pašvaldības Klientu apkalpošanas centrs, adrese: Lielā iela 11, Jelgava, tālrunis 63005522, 63005537;

Darba laiks: Pirmdiena 8.00-19.00; Otrdiena 8.00-17.00; Trešdiena 8.00-17.00; Ceturtdiena 8.00-17.00; Piektdiena 8.00-14.30.

Saņemšanas kanāli

Elektroniski, atbilstoši iesniedzēja minētajām norādēm.

Klātiene: Jelgavas valstspilsētas pašvaldības Klientu apkalpošanas centrs, adrese: Lielā iela 11, Jelgava, tālrunis 63005522, 63005537;

Darba laiks: Pirmdiena 8.00-19.00; Otrdiena 8.00-17.00; Trešdiena 8.00-17.00; Ceturtdiena 8.00-17.00; Piektdiena 8.00-14.30.

Pakalpojuma apraksts pa soļiem

Pakalpojuma pieprasīšana

Persona, kas vēlas organizēt sabiedrībai pieejamu svētku, piemiņas, izklaides, sporta vai atpūtas publisku pasākumu iesniedz iestādei adresētu iesniegumu (Veidlapa 2-3 vai elektroniski aizpildāma veidlapa E-veidlapa 2-3).

Iesniegumam pievieno šādus dokumentus (pēc nepieciešamības):

1) Līguma kopija ar personām, kas atbildīgas par tehnisko drošību (apliecināta);

2) Līguma kopija ar personām, kas atbildīgas par sabiedrisko kārtību un drošību(apliecināta);

3) Līguma kopija ar kārtības uzturētājiem (apliecināta);

4) Detalizēts pasākuma plāns;

5) Pasākuma norises vietas īpašnieka rakstveida piekrišana tā rīkošanai, ja viņš nav pasākuma organizators;

6) Satiksmes organizācijas shēma (gadījumos, ja paredzēts slēgt vai ierobežot transporta kustību);

7) Bīstamo iekārtu lietošanai nepieciešamo atļauju un citu šo iekārtu ekspluatācijai nepieciešamo dokumentu (bīstamās iekārtas tehniskā pase, iekārtas ierīkošanai paredzētās vietas projektu un izvietojuma shēmu) kopijas (apliecinātas);

8) Rakstisks saskaņojums par bezpilota gaisa kuģa lidojumu no personas, kura atbildīga par pasākuma organizēšanu;

9) Zemes nomas līgums ar pašvaldību, ja pasākums plānots ilgāk par trīs dienām uz pašvaldības zemes ;

10) Līguma kopija (apliecināta) ar Jelgavas valstspilsētas pašvaldības iestādi “Pilsētsaimniecība” par teritorijas sakopšanu pēc pasākuma, ja tas notiek uz pašvaldības zemes.

Dokumentus var iesniegt klātienē vai elektroniski. Elektroniski nosūtītam dokumentam jābūt parakstītam ar drošu elektronisko parakstu.

Atļauja publisku pasākumu rīkošanai nav nepieciešama, ja to rīko valsts vai pašvaldības iestāde. Ja publisku pasākumu rīko valsts iestāde, tā informē pašvaldību, kuras administratīvajā teritorijā paredzēts šo pasākumu rīkot, par tā norises vietu un laiku.

Pakalpojuma saņemšana

Pēc saņemto dokumentu izskatīšanas, Jelgavas valstspilsētas pašvaldība pieņem lēmumu atļaujas izsniegšanai publisku izklaides un svētku pasākuma organizēšanai vai par atteikumu izsniegt atļauju un rakstiski informē par to iesnieguma iesniedzēju.

Atļauju izsniedz klātienē Jelgavas valstspilsētas pašvaldības Klientu apkalpošanas centrā vai nosūta elektroniski, atbilstoši iesniedzēja minētajām norādēm.

Atgādinājums: Lai pieteiktu publisku pasākumu un saņemtu atļauju tā rīkošanai, pasākuma organizators pašvaldībai ne vēlāk kā 15 dienas pirms plānotā pasākuma norises sākuma iesniedz iesniegumu.

Valsts un pašvaldību iestādes publiskus pasākumus nerīko, un pašvaldība neizsniedz atļauju šādu pasākumu rīkošanai piemiņas dienās, kas noteiktas 25.martā, 8.maijā, 14.jūnijā un 4.jūlijā.

Normatīvie akti, kas attiecināmi uz pakalpojumu

1) Publisku izklaides un svētku pasākumu drošības likums (20.07.2005.);

2) Sporta likums (27.11.2002.);

3) Likums “Par bīstamo iekārtu tehnisko uzraudzību” (27.10.1998.);

4) Ministru kabineta 2018. gada 19. jūnija noteikumi Nr.350 “Publiskas personas zemes nomas un apbūves tiesības noteikumi” (stājas spēkā 01.07.2018.);

5) Ministru kabineta 2010. gada 16. februāra noteikumi Nr.136 “Publisko atrakciju iekārtu drošības prasības un tehniskās uzraudzības kārtība” (stājas spēkā 20.02.2010.);

6) Ministru kabineta 2007. gada 8.maija noteikumi Nr.298 “Noteikumi par publiska pasākuma organizatora civiltiesiskās atbildības obligāto apdrošināšanu” (stājas spēkā 12.05.2007.);

7) Ministru kabineta 2006. gada 27. jūnija noteikumi Nr.526 “Kārtība, kādā pasākuma organizators nodrošina neatliekamo medicīnisko palīdzību publiskā pasākumā” (stājas spēkā 01.07.2006.);

8) Ministru kabineta 2004. gada 26. oktobra noteikumi Nr.895 “Kārtība, kādā organizējamas dzīvnieku sacensības, tirgi, izsoles, izstādes un citi pasākumi ar dzīvnieku piedalīšanos” (stājas spēkā 29.10.2004.);

9) Jelgavas pilsētas pašvaldības 2010. gada 23. septembra saistošie noteikumi Nr. 10-15 “Jelgavas pilsētas sabiedriskās kārtības noteikumi”

10) Jelgavas pilsētas pašvaldības 2020. gada 19. novembra saistošie noteikumi Nr. 20-37 “Par reklāmas un reklāmu objektu izvietošanu publiskās vietās vai vietās, kas vērstas pret publisku vietu, Jelgavas pilsētā”

11) Jelgavas pilsētas pašvaldības 2007.gada 28. decembra saistošie noteikumi Nr. 185 “Par Jelgavas pilsētas pašvaldības nodevām”.

Pārsūdzības iespējas

Pasākuma organizators pašvaldības lēmumu var pārsūdzēt tiesā Administratīvā procesa likuma noteiktajā kārtībā.

Uzziņas par pakalpojumu

Jelgavas valstspilsētas pašvaldības Klientu apkalpošanas centrs, 131.kab.; adrese: Lielā iela 11, Jelgava; tālrunis: 63005522, 63005537.

e-pasts: pasts@jelgava.lv

Informācija atjaunota 15.02.2023.