17.5 °C, 2.6 m/s, 63.5 %

Pabalsts sabiedriskā transporta pakalpojuma izmantošanai

Sākumlapa PakalpojumiPabalsts sabiedriskā transporta pakalpojuma izmantošanai
Pabalsts sabiedriskā transporta pakalpojuma izmantošanai

Pakalpojuma sniedzējs

Jelgavas valstspilsētas pašvaldības iestāde “Jelgavas sociālo lietu pārvalde”.

Pakalpojuma īss apraksts

Pabalstu sabiedriskā transporta pakalpojuma izmantošanai Jelgavas valstspilsētā Jelgavas pilsētas nozīmes maršrutu tīklā 100 % apmērā no braukšanas maksas, nepārsniedzot 20 braucienus mēnesī, līdz 2023. gada 31. oktobrim, piešķir darbspējīgā vecuma personai, kurai ir noteikts trūcīgas/maznodrošinātas mājsaimniecības statuss.

Pakalpojuma saņēmējs

Fiziska persona.

Darbspējīgā vecuma persona, kurai ir noteikts trūcīgas/maznodrošinātas mājsaimniecības statuss.

Pakalpojuma izpildes termiņš

Mēneša laikā no dienas, kad saņemts iesniegums un visi normatīvajos aktos un noteikumos noteiktie un Jelgavas valstspilsētas pašvaldības iestādes (turpmāk – JVPI) “Jelgavas sociālo lietu pārvalde” (turpmāk – JSLP) pieprasītie dokumenti, JSLP pieņem lēmumu par pabalsta piešķiršanu vai atteikumu to piešķirt.

Ar pakalpojuma saņemšanu saistītie maksājumi

Bezmaksas pakalpojums.

Veidlapas

Iesniegums (iesniedzot iztikas līdzekļu deklarāciju) (Nr.1-10/3.9)

Informācija ar personas datu apstrādi

Pieprasīšanas kanāli

Klātiene: JVPI “Jelgavas sociālo lietu pārvalde”, adrese: Pulkveža Oskara Kalpaka iela 9, Jelgava, Informācijas kabinets (Nr.115), tālrunis 63048914, 63007224; ja ir Jelgavas valstspilsētas iedzīvotāja viedkarte.

Darba laiks: Pirmdiena 8.00-12.00; 13.00-19.00; Otrdiena 8.00-12.00; 13.00-17.00; Trešdiena 8.00-12.00; 13.00-17.00; Ceturtdiena 8.00-12.00; 13.00-17.00; Piektdiena 8.00-12.00; 12.30-14.30.

Saņemšanas kanāli

Pabalstu pārskaita sabiedriskā transporta pakalpojuma sniedzēja kredītiestādes maksājumu kontā. Pakalpojumu izmantošanai persona noformē un lieto personalizēto viedkarti.

Pakalpojuma apraksts pa soļiem

Pakalpojuma pieprasīšana.

Lai saņemtu pabalstu sabiedriskā transporta pakalpojuma izmantošanai, vispirms ir nepieciešams  izvērtēt mājsaimniecības atbilstību trūcīgas vai maznodrošinātas mājsaimniecības statusam.

Viena no mājsaimniecības personām vēršas JSLP, uzrāda personu apliecinošu dokumentu un iesniedz:

  • iesniegumu, kuru parakstījušas mājsaimniecības visas pilngadīgās personas un iesniegumā pieprasīts pabalsts sabiedriskā transporta pakalpojuma izmantošanai;
  • darba devēja izziņu par darba samaksu par pilniem pēdējiem trim kalendāra mēnešiem par katru darba ņēmēju mājsaimniecībā;
  • izziņu par ienākumiem no saimnieciskās darbības par pilniem pēdējiem trim kalendāra mēnešiem par katru saimnieciskās darbības veicēju mājsaimniecībā;
  • visu mājsaimniecībā esošo personu kredītiestāžu vai pasta norēķinu sistēmas kontu pārskatus par pilniem pēdējiem trim kalendāra mēnešiem;
  • dokumentus, kas apliecina neregulāra rakstura ienākumus;
  • citus dokumentus, ja tas ir nepieciešams lēmuma pieņemšanai par pabalsta sabiedriskā transporta pakalpojuma izmantošanai piešķiršanu un trūcīgas/maznodrošinātas mājsaimniecības statusa noteikšanu.

JSLP sadarbībā ar iesniedzēju  pašvaldību sociālās sfēras procesu pārvaldības lietojumprogrammā (SOPA) elektroniski sagatavo iztikas līdzekļu deklarāciju, izmantojot valsts un pašvaldības informācijas sistēmās esošos datus un dokumentos iekļautās ziņas. Iesniedzējs paraksta SOPA sagatavotās deklarācijas izdruku, apliecinot deklarācijā sniegtās informācijas patiesumu.

Lēmumu par atbilstību trūcīgas/maznodrošinātas mājsaimniecības statusam un lēmumu par  pabalstu sabiedriskā transporta pakalpojuma izmantošanai pieņem JSLP Pabalstu piešķiršanas darba grupa.

Pēc iepriekšēja pieraksta uz vietas Zemgales reģiona kompetenču attīstības centrā (turpmāk – ZRKAC), Svētes ielā 33, Jelgavā pieprasa izgatavot Jelgavas valstspilsētas iedzīvotāja viedkarti, atļauj fotografēšanu.

Pakalpojuma saņemšana.

Saņem klātienē ZRKAC Jelgavas valstspilsētas iedzīvotāja viedkarti. Pabalsta saņēmējs bezmaksas izmanto sabiedrisko transportu noteikto braucienu ietvaros.

Pabalstu pārskaita sabiedriskā transporta pakalpojuma sniedzēja kredītiestādes maksājumu kontā.

Nelabvēlīga lēmuma gadījumā, tiek sagatavots JSLP Pabalstu piešķiršanas darba grupas lēmums.

Normatīvie akti, kas attiecināmi uz pakalpojumu

  • Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības likums (01.01.2003.);
  • Ministru kabineta 2020. gada 17. decembra noteikumi Nr. 809 “Noteikumi par mājsaimniecības materiālās situācijas izvērtēšanu un sociālās palīdzības saņemšanu” (spēkā no 01.01.2021.);
  • Jelgavas valstspilsētas pašvaldības 2021. gada 23. septembra saistošie noteikumi Nr. 21-19 “Maznodrošinātas mājsaimniecības ienākumu slieksnis un sociālās palīdzības pabalsti Jelgavas valstspilsētas pašvaldībā”;
  • gada 18. jūnija Jelgavas pilsētas domes lēmums Nr. 11/4 “Noteikumu “Par personalizētās viedkartes noformēšanas, izsniegšanas, lietošanas un deaktivizēšanas vai anulēšanas kārtību Jelgavas pilsētas pašvaldībā” apstiprināšana”.

Pārsūdzības iespējas

Jelgavas valstspilsētas pašvaldības iestādes “Jelgavas sociālo lietu pārvalde” Pabalstu piešķiršanas darba grupas lēmumu var apstrīdēt JSLP vadītājai viena mēneša laikā no lēmuma stāšanās spēkā, iesniedzot iesniegumu JSLP, Pulkveža Oskara Kalpaka ielā 9, Jelgavā.

JSLP lēmumu var apstrīdēt Jelgavas valstspilsētas pašvaldības domē viena mēneša laikā no lēmuma stāšanās spēkā, iesniedzot iesniegumu JSLP, Pulkveža Oskara Kalpaka ielā 9, Jelgavā, LV-3001.

Uzziņas par pakalpojumu

JVPI “Jelgavas sociālo lietu pārvalde”, adrese: Pulkveža Oskara Kalpaka iela 9, Jelgava, Informācijas kabinets (Nr.115), tālrunis 63048914, 63007224; Sociālās palīdzības administrēšanas nodaļa, vadītāja, tālrunis 63048907; e-pasts: soc@soc.jelgava.lv

 

Informācija atjaunota 26.06.2023.