8.2 °C, 1.6 m/s, 40.8 %

Pabalsts medicīnas pakalpojumu apmaksai

Sākumlapa PakalpojumiSociālā palīdzībaPabalsts medicīnas pakalpojumu apmaksai
Pabalsts medicīnas pakalpojumu apmaksai

Pakalpojuma sniedzējs

Jelgavas valstspilsētas pašvaldības iestāde “Jelgavas sociālo lietu pārvalde”

Pakalpojuma īss apraksts

Papildu sociālās palīdzības pabalsts atsevišķu izdevumu apmaksai – pabalsts medicīnas pakalpojumu apmaksai ietver:

 • pabalstu ārstēšanās izdevumu apmaksai, nepārsniedzot 157.00 euro kalendārajā gadā, kuri saņemti Latvijas Republikas Veselības ministrijas Veselības inspekcijas ārstniecības iestāžu un sertifikāciju reģistrā reģistrētās iestādēs, reģistrēti Ārstniecībā izmantojamo medicīnisko tehnoloģiju datu bāzē, izņemot par papildinošās (komplementārās) medicīnas pakalpojumiem;
 • pabalstu ārstēšanās izdevumu apmaksai par fizikālās medicīnas pakalpojumiem, ja iesniegts izraksts no stacionāra/ambulatora pacienta medicīniskās kartes (izziņa 027-u) par nepieciešamību saņemt konkrēto pakalpojumu;
 • pabalstu medikamentu apmaksai akūtu vai hronisku slimību gadījumos, nepārsniedzot 114.00 euro kalendārajā gadā Latvijas Republikas Zāļu reģistrā reģistrētu zāļu iegādei un izņēmuma gadījumos Pārtikas un veterinārā dienesta Uztura bagātinātāju reģistrā iekļautu līdzekļu iegādei, ja vitamīni, minerālvielas vai citi līdzekļi nepieciešami akūtas vai hroniskas slimības simptomu mazināšanai;
 • pabalstu medicīnisko ierīču apmaksai nepārsniedzot 171,00 euro kalendārajā gadā glikēmijas teststrēmeļu apmaksai, stomas aprūpes preču apmaksai, pensijas vecuma personai vai personai ar invaliditāti ar slimību izraisītu vidēju vai smagu inkontinenci inkontinences līdzekļu apmaksai;
 • pabalstu zobārstniecības pakalpojumu apmaksai: zobu protezēšanas izdevumu segšanai 50 % apmērā, nepārsniedzot 100.00 euro kalendārajā gadā, zobu ārstēšanas izdevumu apmaksai, nepārsniedzot 57.00 euro kalendārajā gadā;
 • pabalstu briļļu apmaksai, nepārsniedzot 57.00 euro kalendārajā gadā bērnam, pensijas vecuma personai vai personai ar invaliditāti.

Pakalpojuma saņēmējs

Fiziska persona, kura savu dzīvesvietu deklarējusi Jelgavas valstspilsētas pašvaldības administratīvajā teritorijā un atzīta par trūcīgu vai maznodrošinātu.

Pakalpojuma izpildes termiņš

Mēneša laikā no dienas, kad saņemts iesniegums un visi normatīvajos aktos un pašvaldības saistošajos noteikumos noteiktie un Jelgavas valstspilsētas pašvaldības iestādes (turpmāk – JVPI) “Jelgavas sociālo lietu pārvalde” (turpmāk – JSLP) pieprasītie dokumenti, ar JVPI “Jelgavas sociālo lietu pārvalde” vadītāja rīkojumu izveidota JVPI “Jelgavas sociālo lietu pārvalde” Pabalstu piešķiršanas darba grupa pieņem lēmumu par sociālā palīdzības pabalsta piešķiršanu vai atteikumu to piešķirt.

Ar pakalpojuma saņemšanu saistītie maksājumi

Bezmaksas pakalpojums.

Veidlapas

Iesniegums (palīdzības saņemšanai bez ienākumu izvērtēšanas) (Nr.1-10/3.12)

Informācija ar personas datu apstrādi 

Pieprasīšanas kanāli

e-adrese

e-pasts: soc@soc.jelgava.lv

Pa pastu: Jelgavas sociālo lietu pārvalde, Pulkveža Oskara Kalpaka iela 9, LV-3001

Klātiene: JVPI “Jelgavas sociālo lietu pārvalde” Informācijas kabinets (115.kab.), adrese: Pulkveža Oskara Kalpaka iela 9, Jelgava

Darba laiks: Pirmdiena 8.00-12.00; 13.00-19.00; Otrdiena 8.00-12.00; 13.00-17.00; Trešdiena 8.00-12.00; 13.00-17.00; Ceturtdiena 8.00-12.00; 13.00-17.00; Piektdiena 8.00-12.00; 12.30-14.30.

Saņemšanas kanāli

Pabalstu medicīnas pakalpojumu apmaksai pārskaita iesniedzēja iesniegumā norādītajā kredītiestādes maksājumu vai pasta norēķinu sistēmas kontā.

Pakalpojuma apraksts pa soļiem

Pakalpojuma pieprasīšana.

Viena no mājsaimniecības pilngadīgajām personām iesniedz JVPI “Jelgavas sociālo lietu pārvalde” klātienē vai nosūta pa pastu, vai e-pastu  (elektroniski nosūtītam dokumentam jābūt parakstītam ar drošu elektronisko parakstu) vai e-adresē iesniegumu, ko parakstījušas visas mājsaimniecībā dzīvojošās pilngadīgās personas un tam pievieno:

 • darba devēja izziņu par darba samaksu par pēdējiem trim pilniem kalendāra mēnešiem par katru darba ņēmēju mājsaimniecībā, ja personas kredītiestādes maksājumu vai pasta norēķinu sistēmas kontu izrakstos nav nepieciešamās informācijas;
 • izziņu par ienākumiem no saimnieciskās darbības (Ministru kabineta 2020. gada 17. decembra noteikumu Nr. 809 “Noteikumi par mājsaimniecības materiālās situācijas izvērtēšanu un sociālās palīdzības saņemšanu” (turpmāk – Noteikumu) 1. pielikums) par pilniem pēdējiem trim kalendāra mēnešiem par katru saimnieciskās darbības veicēju mājsaimniecībā;
 • visu mājsaimniecībā esošo personu kredītiestāžu maksājumu vai pasta norēķinu sistēmas kontu izrakstus par pēdējo trīs pilnu kalendāra mēnešu naudas līdzekļu kustību un konta atlikumu minētā perioda sākumā un beigās;
 • dokumentus, kas apliecina neregulāra rakstura ienākumus vai citus Noteikumu 2. pielikuma 2.2. apakšpunktā norādītos ienākumus un saņemtos maksājumus par 12 kalendāra mēnešu periodu pirms Noteikumu 2.1. apakšpunktā minētā iesnieguma iesniegšanas;
 • izdevumu apmaksu apliecinošu dokumentu kopijas, uzrādot oriģinālus, kas noformēti uz iesniedzēja vārda aktuālajā trūcīgas/maznodrošinātas mājsaimniecības statusa periodā;
 • izrakstu no stacionāra/ambulatora pacienta medicīniskās kartes (izziņa 027-u) par personas veselības stāvokli un nozīmēto ārstēšanās kursu akūtas (pēkšņas) vai hroniskas (atkārtotas) slimības gadījumā;
 • citus dokumentus, ja tas nepieciešams lēmuma pieņemšanai par sociālās palīdzības piešķiršanu.

JVPI “Jelgavas sociālo lietu pārvalde” izmanto pašvaldību sociālās palīdzības un sociālo pakalpojumu administrēšanas lietojumprogrammu SOPA, izmantojot valsts un pašvaldības informācijas sistēmās esošos datus un iesniedzēja iesniegtajos dokumentos iekļautās ziņas un elektroniski sagatavo iztikas līdzekļu deklarāciju.

Lēmumu par mājsaimniecības atbilstību trūcīgas vai maznodrošinātas mājsaimniecības statusam un par pabalsta medicīnas pakalpojumu apmaksai piešķiršanu vai atteikumu to piešķirt pieņem ar  JVPI “Jelgavas sociālo lietu pārvalde” vadītāja rīkojumu izveidota JVPI “Jelgavas sociālo lietu pārvalde” Pabalstu piešķiršanas darba grupa.

Pakalpojuma saņemšana.

Pabalstu medicīnas pakalpojumu apmaksai izmaksā pēc JVPI “Jelgavas sociālo lietu pārvalde” Pabalstu piešķiršanas darba grupas lēmuma pieņemšanas līdz kārtējā mēneša 15. vai 30. datumam. Piešķirto pabalstu medicīnas pakalpojumu apmaksai pārskaita iesniedzēja iesniegumā norādītajā kredītiestādes maksājumu vai pasta norēķinu sistēmas kontā.

Negatīva lēmuma gadījumā tiek sagatavots JVPI “Jelgavas sociālo lietu pārvalde” Pabalstu piešķiršanas darba grupas lēmums.

Atgādinājums: pabalstu medicīnas pakalpojumu apmaksai tiesīga saņemt persona, kas savu dzīvesvietu deklarējusi Jelgavas valstspilsētas pašvaldības administratīvajā teritorijā un atzīta par trūcīgu vai maznodrošinātu.

Kalendārā gada laikā atkārtoti pieprasot pabalstu medicīnas pakalpojumu apmaksai, izraksts no stacionāra/ambulatora pacienta medicīniskās kartes (izziņa 027-u) par personas veselības stāvokli un nozīmēto ārstēšanās kursu jāiesniedz ne retāk kā vienu reizi 6 mēnešos.

Lai saņemtu pabalstu medicīnas pakalpojumu apmaksai, iesniedzējs iesniedz JVPI “Jelgavas sociālo lietu pārvalde” izdevumu apmaksu apliecinošu dokumentu kopijas, uzrādot oriģinālus, kas noformēti uz iesniedzēja vārda aktuālajā trūcīgas/maznodrošinātas mājsaimniecības statusa periodā.

Normatīvie akti, kas attiecināmi uz pakalpojumu

 • Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības likums (stājas spēkā 01.2003.);
 • Ministru kabineta 2020. gada 17. decembra noteikumi Nr. 809 “Noteikumi par mājsaimniecības materiālās situācijas izvērtēšanu un sociālās palīdzības saņemšanu” (stājas spēkā 01.2021.);
 • Jelgavas valstspilsētas pašvaldības 2021. gada 23. septembra saistošie noteikumi Nr. 21-19 “Maznodrošinātas mājsaimniecības ienākumu slieksnis un sociālās palīdzības pabalsti Jelgavas valstspilsētas pašvaldībā” (stājas spēkā 30.09.2021.).

Pārsūdzības iespējas

JVPI “Jelgavas sociālo lietu pārvalde”  Pabalstu piešķiršanas darba grupas lēmumu var apstrīdēt  JVPI “Jelgavas sociālo lietu pārvalde” vadītājai viena mēneša laikā no lēmuma stāšanās spēkā, iesniedzot iesniegumu JSLP, Pulkveža Oskara Kalpaka ielā 9, Jelgavā, LV-3001 vai elektroniski uz e – pasta adresi: soc@soc.jelgava.lv parakstītu ar drošu elektronisko parakstu.

JVPI “Jelgavas sociālo lietu pārvalde”  vadītājas lēmumu var apstrīdēt Jelgavas valstspilsētas pašvaldības domē viena mēneša laikā no lēmuma stāšanās spēkā, iesniedzot iesniegumu JVPI “Jelgavas sociālo lietu pārvalde”, Pulkveža Oskara Kalpaka ielā 9, Jelgavā, LV-3001 vai elektroniski uz e – pasta adresi: soc@soc.jelgava.lv parakstītu ar drošu elektronisko parakstu.

Uzziņas par pakalpojumu

JVPI “Jelgavas sociālo lietu pārvalde”, Sociālās palīdzības administrēšanas nodaļa, Informācijas kabinets (Nr.115), adrese: Pulkveža Oskara Kalpaka iela 9, Jelgava, tālrunis 63048914, 63007224, 20237378; e-pasts: soc@soc.jelgava.lv

 

Informācija atjaunota 11.03.2024.