20 °C, 3.8 m/s, 68 %

Sociālās rehabilitācijas pakalpojums no valsts budžeta līdzekļiem sociālās rehabilitācijas institūcijā

Sākumlapa PakalpojumiSociālie pakalpojumiSociālās rehabilitācijas pakalpojums no valsts budžeta līdzekļiem sociālās rehabilitācijas institūcijā
Sociālās rehabilitācijas pakalpojums no valsts budžeta līdzekļiem sociālās rehabilitācijas institūcijā

Pakalpojuma sniedzējs

Jelgavas valstspilsētas pašvaldības iestāde “Jelgavas sociālo lietu pārvalde”.

Pakalpojuma īss apraksts

Sociālās rehabilitācijas pakalpojums sociālās rehabilitācijas institūcijā no valsts budžeta līdzekļiem.

Pakalpojuma saņēmējs

Līdz 14 dienām ilgu pakalpojuma kursu var saņemt persona

1) ar funkcionēšanas traucējumiem, darbspējīgā vecumā (no 15 gadu vecuma līdz valsts vecuma pensijas piešķiršanai nepieciešamajam vecumam) un ar funkcionēšanas traucējumiem, pēc darbspējīga vecuma, kura strādā;

2) ar prognozējamo invaliditāti darbspējīgā vecumā un pēc darbspējīgā vecumā, kura ir nodarbināta.

Līdz 21 dienai ilgu pakalpojuma kursu var saņemt: politiski represēta persona, Černobiļas atomelektrostacijas avārijas rezultātā cietusī persona.

Ar pakalpojuma saņemšanu saistītie maksājumi

Bezmaksas pakalpojums.

Veidlapas

Iesniegums par sociālo pakalpojumu (Nr. 1-10/2.8)

Informācija ar personas datu apstrādi

Pieprasīšanas kanāli

Klātiene: JVPI “Jelgavas sociālo lietu pārvalde” adrese: Pulkveža Oskara Kalpaka iela 9, Jelgava, Rehabilitācijas nodaļa (127), tālrunis  63048918, 25721995.

Pieņemšanas laiks: Pirmdiena 9.00-12.00; 15.00-19.00; Trešdiena 9.00-12.00.

Saņemšanas kanāli

Klātiene: sociālās aprūpes institūcijā.

Pakalpojuma apraksts pa soļiem

Pakalpojuma pieprasīšana.

Divu mēnešu laikā pēc medicīniskās rehabilitācijas pabeigšanas personai ar funkcionēšanas traucējumiem ir tiesības pieteikties pakalpojuma saņemšanai, iesniedzot JVPI “Jelgavas sociālo lietu pārvalde”:

1) iesniegumu par pakalpojuma piešķiršanu;

2) personas funkcionēšanas spēju pašnovērtējuma anketu (2. pielikums pie Ministru kabineta 2019. gada 3. decembra noteikumiem Nr. 578);

3) ārstniecības iestādes izrakstu (kopiju) par medicīniskās rehabilitācijas pabeigšanu ar rekomendāciju saņemt sociālās rehabilitācijas pakalpojumu institūcijā, norādot sociālās rehabilitācijas saņemšanas mērķi un  informāciju par saslimšanām.

Persona ar prognozējamu invaliditāti Sociālās integrācijas valsts aģentūrā (SIVA) Jūrmala, Dubultu prospekts 71, LV-2015 iesniedz:

1) iesniegumu par pakalpojuma piešķiršanu;

2) Veselības un darbspēju ekspertīzes ārstu valsts komisijas (VDEĀVK) apstiprinātā personas individuālā rehabilitācijas plāna un atzinuma par prognozējamas invaliditātes statusa piešķiršanu kopiju.

Politiski represētā persona vai Černobiļas atomelektrostacijas avārijas rezultātā cietusī persona  Sociālās integrācijas valsts aģentūrā (SIVA) Jūrmala, Dubultu prospekts 71, LV-2015  vai JVPI “Jelgavas sociālo lietu pārvalde” iesniedz:

1) iesniegumu par pakalpojuma piešķiršanu;

2) politiski represētās personas apliecības, Černobiļas atomelektrostacijas avārijas seku likvidēšanas dalībnieka apliecības vai Černobiļas atomelektrostacijas avārijas rezultātā cietušās personas apliecības kopiju;

3) ģimenes (vispārējās prakses) ārsta izrakstu no ambulatorā pacienta medicīniskās kartes par personas vispārējo veselības stāvokli.

Iesnieguma izskatīšana.

JVPI “Jelgavas sociālo lietu pārvalde” Rehabilitācijas nodaļas speciālists personām  ar funkcionēšanas traucējumiem pārbauda iesniegtos dokumentus, personas statusa atbilstību pakalpojuma saņemšanai  un 30 dienu laikā  nosūta SIVAi. Politiski represētājām personām vai Černobiļas atomelektrostacijas avārijas rezultātā cietušajām personām pārbauda iesniegtos dokumentus un  nosūta SIVAi 10 dienu laikā.

Pakalpojuma piešķiršana.

Aģentūra mēneša laikā pēc dokumentu saņemšanas pieņem un nosūta personai un sociālajam dienestam (informācijai) vienu no šādiem lēmumiem: par pakalpojuma piešķiršanu; par personas uzņemšanu pakalpojuma saņēmēju rindā; par atteikumu piešķirt pakalpojumu.

Normatīvie akti, kas attiecināmi uz pakalpojumu

1) Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības likums (01.01.2003.);

2) Ministru kabineta noteikumi Nr. 578 “Noteikumi par sociālās rehabilitācijas pakalpojuma saņemšanu no valsts budžeta līdzekļiem sociālās rehabilitācijas institūcijā” (stājas spēkā 01.01.2020.).

Pārsūdzības iespējas

JVPI “Jelgavas sociālo lietu pārvalde” pieņemto lēmumu var apstrīdēt Jelgavas valstspilsētas domē viena mēneša laikā no lēmuma stāšanās spēkā, iesniedzot iesniegumu Jelgavas valstspilsētas pašvaldības administrācijas Klientu apkalpošanas centrā, Lielajā ielā 11, Jelgavā.

Uzziņas par pakalpojumu

JVPI “Jelgavas sociālo lietu pārvalde”, adrese: Pulkveža Oskara Kalpaka iela 9, Jelgava,  tālrunis 63048918, 25721995, e-pasts: soc@soc.jelgava.lv.