3.5 °C, 4.6 m/s, 71 %

Satiksmes ierobežojumu vai aizliegumu pasākumu laikā saskaņošana (informācija par personas datu apstrādi)

Sākumlapa Satiksmes ierobežojumu vai aizliegumu pasākumu laikā saskaņošana (informācija par personas datu apstrādi)
Satiksmes ierobežojumu vai aizliegumu pasākumu laikā saskaņošana (informācija par personas datu apstrādi)

Apstrāde               

Satiksmes ierobežojumu vai aizliegumu pasākumu laikā saskaņošana.

Pārzinis

Jelgavas valstspilsētas pašvaldība, konkrētas pašvaldības iestādes, struktūrvienības personā, kas nosaka personas datu apstrādes nolūkus un līdzekļus.

Jelgavas valstspilsētas pašvaldības iestāde “Pilsētsaimniecība”, reģistrācijas Nr. 90001282486, adrese: Jelgava, Pulkveža Oskara Kalpaka iela 16A, LV-3001, e-pasts: pilsetsaimnieciba@jelgava.lv, tālrunis: 63084470, tīmekļa vietne: www.jelgava.lv.

Apstrādes nolūks/mērķis

Iesniegtās informācijas pārbaude un izmantošana, lai sagatavotu un izsniegtu lēmumu par satiksmes ierobežojumiem vai aizliegšanu pasākumu laikā.

Apstrādes tiesiskais pamatojums

Juridisko pienākumu izpilde, kas Pārzinim noteikta:

  1. Ministru kabineta 2016.gada 19.janvāra noteikumu Nr.42 “Kārtība, kādā aizliedzama vai ierobežojama satiksme” 2.6.apakšpunktā un 3.punktā;
  2. Ceļu satiksmes likuma 1.pantā un 40.panta pirmajā daļā;
  3. Jelgavas pilsētas domes 2016.gada 28.aprīļa lēmumā Nr.4/11 “Pilnvarojums Jelgavas pilsētas pašvaldības iestādei “Pilsētsaimniecība””;
  4. Jelgavas valstspilsētas pašvaldības iestādes “Pilsētsaimniecība” nolikuma 7.4.2.apakšpunktā.

Datu subjektu kategorijas un personas datu veidi 

Fiziskas personas vārds, uzvārds, adrese, tālrunis, e-pasts.

Datu saņēmēju kategorijas

Jelgavas valstspilsētas pašvaldības iestāde “Pilsētsaimniecība” – pakalpojuma izpilde.

Pilnvarotā persona, kas organizē pasākumu.

Datu glabāšanas termiņi /dzēšanas kritēriji

Saskaņā ar Arhīvu likumu, Ministru kabineta 2012.gada 6.novembra noteikumiem Nr.748 “Dokumentu un arhīvu pārvaldības noteikumi” un atbilstoši Jelgavas valstspilsētas pašvaldības iestādes “Pilsētsaimniecība” nomenklatūrai iesniegumi satiksmes ierobežojumiem vai aizliegšanai pasākumu laikā, to pielikumi un lēmums par satiksmes ierobežojumiem vai aizliegumiem tiek glabāti 5 gadus.

Informācija par datu nosūtīšanu uz trešo valsti (ārpus ES/EEZ) vai starptautisku organizāciju

Nav

Datu apstrādes sistēmas: 

Jelgavas valstspilsētas pašvaldības dokumentu vadības sistēma “Namejs” – datu reģistrēšana, pakalpojuma aprite un datu glabāšana.

Datu subjekta tiesības:

Jums kā datu subjektam ir tiesības vērsties pie Pārziņa ar pamatotu lūgumu piekļūt Jūsu personu datiem, veikt datu labošanu vai dzēšanu, vai normatīvajos aktos noteiktajos gadījumos lūgt datu apstrādes ierobežošanu vai iebilst pret datu apstrādi, ja tiek konstatēta prettiesiska to apstrāde.

Gadījumos, ja ir interese saņemt detalizētāku informāciju, tiek konstatēti personas datu aizsardzības pārkāpumi vai pastāv aizdomas par iespējamu pārkāpumu, aicinām vērsties pie Pārziņa izmantojot norādīto kontaktinformāciju vai sazināties ar pašvaldības datu aizsardzības speciālistu (dati@jelgava.lv, tālr.63005444, Lielā iela 11, Jelgava, LV-3001).

Sūdzības par personas datu aizsardzības pārkāpumiem var tikt iesniegtas personas datu uzraudzības iestādei – Datu valsts inspekcijai (adrese: Elijas iela 17, Rīga, LV-1050, e-pasta adrese: pasts@dvi.gov.lv).