17.2 °C, 2.6 m/s, 94.6 %

Jelgavas pilsētas pašvaldības iestāde “Pilsētsaimniecība” pārdod rakstiskā izsolē kustamo mantu

Sākumlapa Sludinājumi, vakances, nomaSludinājumiJelgavas pilsētas pašvaldības iestāde “Pilsētsaimniecība” pārdod rakstiskā izsolē kustamo mantu
Jelgavas pilsētas pašvaldības iestāde “Pilsētsaimniecība” pārdod rakstiskā izsolē kustamo mantu

1. Izsoles priekšmets: sauso un vēja gāzto koku koksne ar kopējo krāju 61,00 m3, kas atrodas Jelgavas pilsētas pašvaldības īpašumā „Siliņu – Viskaļu mežs” sastāvā esošajā zemes vienībā ar kadastra apzīmējumu 09000290542.

 

2. Izsole notiks 2020. gada 29. jūnijā pulksten 10 Pulkveža Oskara Kalpaka ielā 16A, Jelgavā, 14. kabinetā.

 

3. Izsoles veids: rakstiska izsole ar augšupejošu soli.

 

4. Izsoles noteikumu saņemšana/iepazīšanās: ar izsoles noteikumiem var iepazīties/saņemt JPPI Pilsētsaimniecība” Pulkveža Oskara Kalpaka ielā 16A, Jelgavā, 6. kabinetā vai www.pilsetsaimnieciba.lv sadaļā Iepirkumi un izsoles”.

 

5. Izsoles priekšmetu dabā var apskatīt līdz 2020. gada 26. jūnijam, iepriekš sazinoties ar mežzini Mārtiņu Krūmiņu, tālrunis 29339162.

 

6. Piedāvājumu iesniegšanas kārtība, izsoles vieta un laiks: reģistrētajam dalībniekam piedāvājums personīgi jāiesniedz 2020. gada 29. jūnijā pulkste 10 JPPI Pilsētsaimniecība”, Pulkveža Oskara Kalpaka ielā 16A, Jelgavā, 14. kabinetā.

 

7. Izsoles priekšmeta nosacītā cena: 600,00 euro.

 

8. Izsoles nodrošinājums un tā samaksas kārtība: izsoles nodrošinājums 60,00 euro, kas jāsamaksā pirms izsoles ar pārskaitījumu JPPI Pilsētsaimniecība” – AS SEB banka, konts LV61UNLA0050001003121, norādot maksājuma mērķi: Sauso un vēja gāzto koku koksne ar kopējo krāju 61 m3″.

 

9. Samaksas kārtība: bezskaidras naudas norēķins vienas nedēļas laikā no izsoles dienas.

 

Izsoles noteikumi

Rezultāti