-3 °C, 2.6 m/s, 93.4 %

Pieteikumu pieņemšanas termiņš pagarināts: Sludinājums par nedzīvojamo telpu Vecpilsētas ielā 14, Jelgavā, daļas – salonveikala nomas tiesību izsoli

Sākumlapa Sludinājumi, vakances, nomaSludinājumiPieteikumu pieņemšanas termiņš pagarināts: Sludinājums par nedzīvojamo telpu Vecpilsētas ielā 14, Jelgavā, daļas – salonveikala nomas tiesību izsoli
Pieteikumu pieņemšanas termiņš pagarināts: Sludinājums par nedzīvojamo telpu Vecpilsētas ielā 14, Jelgavā, daļas – salonveikala nomas tiesību izsoli

Nomas objekta adrese: Vecpilsētas iela 14, Jelgavā 

Nekustamā īpašuma kadastra Nr.: 09000040439

Būve ar kadastra apzīmējumu: 09000040439002

Izmantošanas veids: Salonveikala vajadzībām mazumtirdzniecības pakalpojumu sniegšanai.

Izsoles nosacītā nomas maksa: EUR 3,90 (trīs euro, 90 centi) par 1 m2 mēnesī bez pievienotās vērtības nodokļa.

Iznomāšanas termiņš: 5 gadi.

Izsoles veids, datums, laiks, vieta: Rakstiska izsole 2022. gada 8. martā pulksten 13 Vecpilsētas ielā 14, Jelgavā.

Iznomātājs: Jelgavas valstspilsētas pašvaldības iestāde “Jelgavas reģionālais tūrisma centrs”.

Termiņš un vieta pieteikuma iesniegšanai: Pieteikumi jāiesniedz līdz 2022.gada 8. marta pulksten 12, Jelgavas valstspilsētas pašvaldības iestādes “Jelgavas reģionālais tūrisma centrs” administrācijas telpās Vecpilsētas ielā 14, Jelgavā.

Objekta apskate: Pretendentiem tiek nodrošināta Objekta apskate, apskates laiku saskaņojot ar Anželiku Jaunzemu, tālrunis: 63005407, 25746417

Līguma noslēgšanas termiņš un nosacījumi: Saskaņā ar Nolikumu.

Nomas tiesību piešķiršanas īpašie nosacījumi: 

  • Nomas objekts tiek iznomāts bez izpirkuma tiesībām, bez tiesībām atsavināt, dāvināt un apgrūtināt ar lietu tiesībām un bez tiesībām nodot to apakšnomā.
  • Nomas tiesību pretendentam nav nodokļu parādu, kas kopsummā pārsniedz 150 eiro.
  • Salonveikala interjeram un iekārtojumam jāatbilst Ēkas vēsturiskajam stilam.

Nolikums

Pieteikums

Līguma projekts

Plānotās darbības apraksts